Retsmedicin

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert:

 • God iagttagelsesevne, herunder god mønstergenkendelse
 • Evne til at dokumenterer en mængde små detaljer uden at miste overblikket
 • Gode sproglige evner
 • Være fingernem (skal kunne håndtere redskaber, remedier og lignende ved obduktioner og ved personundersøgelser på faglig forsvarlig måde)
 • Udvise fantasi ved tolkningen af fund – kunne forestille sig en situation og heraf forudsige, hvilke fund det vil være relevant at lede efter
 • Vilje til at komme til bunds i en sag, herunder evne til at vurdere en sag fra flere sider, før den endelige konklusion
 • Villighed til at opgive en konklusion, hvis denne senere viser sig uholdbar
 • Høj personlig integritet, herunder styrke til at modstå udefra kommende interessenters forsøg på at påvirke den retsmedicinske vurdering
 • God social forståelse og empati, men samtidig være uhildet/neutral ved udfærdigelsen af den retsmedicinske erklæring
 • God indsigt i almene samfundsforhold
 • Tilstræbe faglig udvikling

Akademiker:

 • Informationssøgning i forbindelse med den diagnostiske proces
 • Udvise videnskabelig forståelse og evner som forsker
 • Søge forskningstræning og indgå i forskningsteams

Kommunikator:

 • Gode kommunikations- og formidlingsevner
 • Interesse for at undervise og formidle
 • Arbejde i teamstruktur med egen og andre personalegrupper
 • Deltage i multidisciplinært samarbejde
 • Forklare på dansk såvel skriftligt som mundtligt lægefaglige vurderinger, så de forstås af jurister og lægfolk i en retssag

Samarbejder:

 • Gode kommunikations- og formidlingsevner
 • Interesse for at undervise og formidle
 • Arbejde i teamstruktur med egen og andre personalegrupper
 • Deltage i multidisciplinært samarbejde
 • Forklare på dansk såvel skriftligt som mundtligt lægefaglige vurderinger, så de forstås af jurister og lægfolk i en retssag

Leder og administrator:

 • Påtage sig relevant faglig ledelse
 • Strukturere og prioritere egen tid og arbejdsopgaver

Sundhedsfremmer:

 • Kunne videreformidle viden erfaret gennem arbejdet som retsmediciner, til fremme af almenhedens vel
 • Efterleve hygiejniske retningslinier i dagligt arbejde

Professionel:

 • Ansvarlig og pålidelig
 • Udvise omhu
 • Træffe beslutning på et efter erfaring i specialet forventet niveau
 • Være bevidst om egne muligheder og begrænsninger
Yngre læge fraktion af  Faglige selskab

Yngre Retsmedicinere

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskabwww.forensic.dk