Psykiatri

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert:

I-lægen skal under hele sin ansættelse træne i journalskrivning, udfærdigelse af behandlingsplaner, epikriser og somatisk undersøgelse. Dette foregår under klinisk vejledning og evalueres ved journalaudits.

Muligheden for at udføre ECT-behandling er en naturlig del af I-lægens arbejde og vil i starten altid være genstand for struktureret kollegial bedømmelse. Psykofarmakologisk behandling vil være aktuel alle steder i psykiatrien. Også behandling af alkohol- og abstinenssymptomer vil være en del af arbejdet flere steder, men nok specielt i forbindelse med vagtarbejde.


Vedrørende den psykoterapeutiske behandling vil kompetencerne her kunne tilegnes i kraft af den teoretiske undervisning og den supervision, der tilbydes.
Det skal erindres, at I-kursus er en naturlig del af I-lægens ansættelsesvilkår.

Akademiker:

Rollen som akademiker med kritisk og analytisk tænkning samt basal videnskabelig forståelse kan opnås dels under vejledersamtaler, men også under I-kursus og ved de daglige kliniske konferencer.

Kommunikator:

I rollen som kommunikator, hvor kompetencekravet er at udvise forståelse og respekt samt anvende empati i patientkontakten, opnås kompetencen under arbejde i alle dele af psykiatrien. Den strukturerede kollegiale bedømmelse vil ligeledes kunne varetages af alle kliniske vejledere.

Samarbejder:

I rollen som samarbejder, hvor I-lægen skal lære at indgå i et samarbejde med kollegaer samt andre faggrupper i og udenfor psykiatrien, kan kompetencerne tilegnes i hele systemet. Evalueringsmetoden vil typisk være den strukturerede kollegiale bedømmelse.
I rollen som samarbejder vægtes også samarbejdet med patienter og pårørende højt. Den strukturerede kollegiale bedømmelse vil også her være redskabet til bedømmelse af kompetencen.

Leder og administrator:

Her vil evnen til systematisk at planlægge arbejdsopgaverne langsomt kunne udvikles, og dette vil være et fokusområde i vejledersamtalerne.

Sundhedsfremmer:

Denne rolle er ikke specificeret nærmere. Dog vil psykoedukation og forebyggelse være noget, som I-lægen under løbende vejledning vil blive tilskyndet til at varetage i de enkelte patientsamtaler.

Professionel

I rollen som professionel, der omfatter den etiske tilgang til praksis og de hertil hørende kompetencer, tilegnes færdigheder via vejledersamtaler, feedback på det kliniske arbejde og via undervisningen i afdelingen, herunder diskussioner i forbindelse med middagskonferencerne.

Overordnet set huser Regionspsykiatrien Midt alle typer psykiatriske patienter. Der vil derfor være mulighed for, at I-lægen stifter bekendtskab med alle diagnostiske grupper såvel i klinikkerne som i de stationære afsnit. Der vil være mulighed for kortere fokuserede ophold i Retspsykiatrisk Enhed, som huser patienter, der kan være svære at finde i f.eks. ambulant regi.

Yngre læge fraktion af  Faglige selskab

Yngre Psykiatere

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskabwww.dpsnet.dk