Patologi

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert:

 • Klinisk-patologisk korrelation
 • Forståelse for patologiens betydning i udredning af sygdomsprocesser
 • Rumlig forståelse, dvs. tænke 3-dimensionelt
 • Tolke billeder
 • Beskrive helheden samt detaljer
 • Nysgerrig mht. diagnostisk udredning
 • Tilstræbe faglig udvikling
 • Interesse og evne for laboratoriearbejde
 • Håndtering af væv og anvendelse af det værktøj, der findes på arbejdspladsen

Akademiker:

 • Informationssøgning i forbindelse med den diagnostiske proces
 • Udvise videnskabelig forståelse

Kommunikator og samarbejder:

 • Gode kommunikations- og formidlingsevner
 • Interesse for at undervise
 • Arbejde i teamstruktur med egen og andre personalegrupper
 • Deltage i multidisciplinært samarbejde

Leder og administrator:

 • Påtage sig relevant faglig ledelse
 • Strukturere og prioritere egen tid og arbejdsopgaver

Sundhedsfremmer:

 • Efterleve hygiejniske retningslinier i dagligt arbejde

Professionel:

 • Ansvarlig og pålidelig
 • Omhu
 • Træffe beslutning på et efter erfaring i specialet forventet niveau
 • Være bevidst om egne muligheder og begrænsninger
Yngre læge fraktion af  Faglige selskab

FYPA

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskabDPAS