Ortopædkirurgi

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert:

Ambulatorium/ Skadestue/ modtagelse af patient:

 • Anamnese, obj.us, ordination af relevante undersøgelser samt vurdering af disse

Operationsgang:

 • Lejring, evt. reponering, adgang, aseptik og kirurgisk teknik, instrument/apparatur kendskab og håndtering heraf, udførelse af operative procedure, demonstrere progression i operationen, planlægge postoperative forløb og genoptræningsplan

Stuegang:

 • Vurdering af smertebehandling og eventuelle bivirkninger, parakliniske undersøgelser.
 • Objektiv undersøgelse: Almen tilstand, neurovaskulære forhold og muskelfunktion.
 • Sikre planlæggelse af postoperative forløb og genoptræningsplan
   
 • Dokumenteret operativ aktivitet
 • Supplerende ansættelser indenfor Ortopædkirurgi
 • Supplerende ansættelser i andre specialer
   

Akademiker/forsker og underviser:

Ambulatorium/ Skadestue/ modtagelse af patient:

 • Skal kunne erkende kliniske problemstillinger og foreslå løsning herpå samt kunne diskutere f.eks. forskellige udrednings- og behandlingsprincipper

Operationsgang:

 • Skal kunne erkende kliniske problemstillinger og foreslå løsning herpå samt kunne diskutere f.eks. forskellige udrednings- og behandlingsprincipper

Stuegang:

 • Skal kunne erkende kliniske problemstillinger og foreslå løsning herpå samt kunne diskutere f.eks. forskellige udrednings- og behandlingsprincipper

Konference: 

 • Fremlæggelse af case, artikel, instruks, etc.
 • Videnskabelig aktivitet i form af disputats, Ph.d., flere publikationer som 1. forfatter, publikation som 1. forfatter, publikation som medforfatter eller præsentation af foredrag/poster
 • Ansættelser som fuldtidsforsker både præ- og postgraduat
 • Udfærdigelse af speciale opgave som student indenfor ortopædkirurgien (OSVAL, kandidatspeciale, forskningsopgave)
 • Kursus aktivitet
 • Undervisningserfaring

Kommunikator:

Ambulatorium/ Skadestue/ modtagelse af patient:

 • Information (forventet forløb og komplikationer) af pt., pårørende og personale samt entydig journalføring

Operationsgang:

 • Information af patient, pårørende og personale samt entydig journalføring
 • Oplyse om risikofaktorer for komplikation ved operation.

Stuegang:

 • Information om postoperative forløb og genoptræningsplan samt entydig journalføring inklusive fyldestgørende epikrise

Konference:

 • Afrapportering i forbindelse med vagt

Samarbejder:

Ambulatorium/ Skadestue/ modtagelse af patient:

 • Samarbejde med det øvrige personale herunder information

Operationsgang:

 • Operationspersonale

Stuegang:

 • Samarbejde med plejepersonale, terapeuter samt andre afdelinger

Leder og administrator og organisator:

Ambulatorium/ Skadestue/ modtagelse af patient:

 • Planlægning og prioritering af patient og valg af behandling (såvel konservativ som operativ herunder metoder

Operationsgang:

 • Prioritering af operationsprogram (planlagte/akutte operationer), planlæggelse af operation/behandling, ledelse af operationsstuen, ”Sikker kirurgi” procedure.

Stuegang:

 • Prioritering og uddelegering af opgaver

Sundhedsfremmer:

Ambulatorium/ Skadestue/ modtagelse af patient:

 • Information af patient og pårørende omkring profylaktiske tiltag (f.eks. rygeophør, alkohol, osteoporose, ulykkesforebyggelse etc.)

Operationsgang:

 • Operationsstue hygiejne

Stuegang:

 • Information af patient og pårørende omkring profylaktiske tiltag (f.eks. rygeophør, alkohol, osteoporose, ulykkesforebyggelse etc.). Oplyse om risikofaktorer for komplikation

Professionel:

Ambulatorium/ Skadestue/ modtagelse af patient:

 • Skal kunne etablere, fastholde og afslutte en professionel relation til patienter og pårørende

Operationsgang:

 • Skal kunne erkende egne personlige, faglige og etiske grænser

Stuegang:

 • Skal kunne erkende egne personlige, faglige og etiske grænser. Skal kunne etablere, fastholde og afslutte en professionel relation til patienter og pårørende
Yngre læge fraktion af  Faglige selskab

YODA

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskabwww.ortopaedi.dk