Neurologi

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert:

 • Dygtig kliniker i den neurologiske afdeling. Karakteriseres ved at have tæft for den diagnostiske udredningsproces samt for behandlings- og rehabiliteringsstrategi inden for specialet
 • Relevante kompetencer erhvervet f.eks. ved ansættelse i neurokirurgisk afd., neurofysiologisk afd., institutioner med subspecialefunktion i neurologi (f.eks. epilepsi eller neurorehabilitering), medicinsk afdeling eller udenlandsk ansættelse indenfor det neurologiske speciale

Akademiker:

 • Erhvervelse af akademisk grad (ph.d., dr. med.)
 • Publikation af videnskabelige arbejder
 • Evne og motivation til at opsøge/udbygge viden gennem selvstudie i dagligdagen og deltagelse i specialerelevante kurser og foredrag

Kompetencer erhvervet fra:

 • Deltagelse i videnskabelige projekter
 • Deltagelse i kvalitetsforbedrende tiltag vedrørende patientbehandling, herunder udarbejdelse af evidensbaserede vejledninger
 • Formaliseret undervisning af sundhedsfagligt personale

Kommunikator:

 • Demonstrere viden og praktisk erfaring med kommunikation med patienter/pårørende f.eks. den svære samtale
 • Evne til klar kommunikation i forskellige behandlerteams - vurderet ved 360 gr. evaluering
 • Evne til klar kommunikation i undervisningssammenhænge, herunder ved præsentationer for mindre og/eller større forsamlinger

Samarbejder:

 • Være en god og loyal kollega
 • Vise gode samarbejdsevner i de mange kontakter til andre afdelinger, andre læger, kollegaer, studerende og plejepersonalet.

Leder og administrator:

 • Arbejde under hensyntagen til egne og sundhedsvæsenets ressourcer
 • Aktiv, længerevarende deltagelse i reservelægeråd, videreuddannelsesråd eller tillidsmandsarbejde inkl. relevante kurser
 • Har været aktiv som ”skemalægger”
 • Viden/erfaring vedr. konfliktløsning gennem f.eks. lederkurser
 • Være ”social og faglig synlig.”

Sundhedsfremmer:

 • Deltagelse i organisationer/projekter, der fokuserer på sundhedsfremmende indsats/tiltag overfor f.eks. tredje verdenslande eller fedme, trafikulykker, rygning, alkohol mm.

Professionel:

 • Udvise ansvarlighed i daglige arbejdsopgaver og evne at vurdere egen faglig begrænsning samt konsultere ekspertise ved behov
 • Uddrage konstruktiv læring af utilsigtede hændelser/fejl og medvirker aktivt til implementering af tiltag, sådan at fejl undgås
 • Aktivt medlemskab af faglige organisationer
Yngre læge fraktion af  Faglige selskab

YNNN

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskabwww.neuro.dk