Klinisk onkologi

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert:

Kompetencer opnået under tidligere ansættelser som kan være fuldtidsansættelser udover introstillingen. Specialerelevante ansættelser i uprioriteret rækkefølge:

 • Ophold ved udenlandsk onkologisk afdeling/forskningsinstitution
 • Klinisk onkologi, herunder ansættelser på afdelinger med onkologisk funktion
 • Anden relevant ansættelse
 • Ophold på dansk onkologisk forskningsinstitution

Specialerelevant kursusaktivitet:

 • 2 dages introduktionskursus i medicinsk onkologiske problemstillinger
 • 2 dages introduktionskursus i basal radioterapi, -fysik og - biologi
 • GCP-kursus
 • Anden relevant kursusaktivitet

Akademiker:

Kompetencer opnået via videnskabeligt arbejde i prioriteret rækkefølge:

 • Disputats
 • Godkendt PhD
 • Videnskabelige artikler i peer-reviewed tidsskrifter
 • Foredrag
 • Posters
 • Udarbejdelse af protokol til videnskabeligt projekt/litteraturstudie
 • Kvalitetssikringsarbejde (dokumenterbar)

Referenceliste og en kopi af den skriftlige produktion vedlægges.

Kommunikator:

Kompetencer i undervisning og kommunikation. Ikke nødvendigvis opnået i faglig sammenhæng. Prioriteret rækkefølge:

 • Uddannelse i kommunikation
 • Kommunikationskurser udover de obligatoriske og af betydeligt omfang 
 • Faglig undervisningserfaring (læger>plejepersonale>prægraduat>øvrige)
 • Anden undervisningserfaring

Kompetencerne dokumenteres skriftligt. Fx dokumentation for afholdt undervisning, kursusbevis etc.

Samarbejder:

Kompetencer opnået gennem deltagelse i:

 • Tillidsmandshverv
 • Tværfaglige fora (fx samarbejdsudvalg, lokaludvalg)
 • Fagpolitiske organer 
 • Uddannelsesudvalg
 • Ansvarsområder i den daglige funktion (fx uddannelseskoordinator, NIP- eller IT-ansvarlig)

At man varetager en post, man er valgt til, er et plus. Varighed over 6 mdr. vil veje tungest. Skriftlig dokumentation for funktion og varighed.

Leder og administrator:

Kompetencer opnået ved:

 • Gennemgået diplom- eller masteruddannelse i ledelse/administration
 • Skemalægning
 • Bestyrelsesarbejde på formandsniveau
 • Forskningsmæssig vejlederfunktion
 • Klinisk vejlederfunktion

Varighed over 6 mdr. vil veje tungest. Skriftlig dokumentation for funktion og varighed.

Sundhedsfremmer:

Opnås ved sundhedsfremmende adfærd eller opgaver:

 • Ulandsarbejde
 • Arbejde i hjælpeorganisation
 • Undervisning i sundhedsfremmende adfærd – rygestop, vægttab, etc.

Indsatsen dokumenteres skriftligt

Professionel:

Suppler din ansøgning med en beskrivelse af dine stærke og svage sider i forhold til de stikord, der er anført neden for. Der er tale om uddrag af målbeskrivelsen i Klinisk Onkologi vedrørende denne rolle:

 • Vurder egen faglig formåen og erkendelse af egne grænser
 • Tag initiativ til egen faglig udvikling
 • Opstille mål samt dokumentere egen læring
 • Bidrage til frugtbart læringsmiljø under uddannelsesforløb
 • Håndtering af situationer, hvor der er begået fejl og utilsigtede hændelser
 • Reflekter over etiske dilemmaer, der opstår i forhold til prioritering og ressourcefordeling
Yngre læge fraktion af  Faglige selskab

Yngre Onkologer

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskabwww.dsko.org