Klinisk mikrobiologi

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler. Sundshedsstyrelsens specialeplan.   

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert:

 • Erfaring indenfor specialer, der hyppigt behandler patienter med infektioner. Tidligere kliniske ansættelser.
 • Erfaring indenfor Klinisk Mikrobiologi og/eller erfaring med laboratoriearbejde og tolkning af analyseresultater. Tidligere ansættelser indenfor specialet og evt. andre parakliniske specialer.
 • Demonstreret ansvar for egen faglig udvikling og vidensopbygning. Deltagelse i specialerelevante kurser, møder og kongresser.

Akademiker:

 • Demonstreret videnskabelig tankegang. Akademisk grad, publikationer i peer-reviewed tidsskrifter, reviewer på sådanne, præsentationer på videnskabelige møder, udarbejdelse af evidensbaseret guideline/instruks og/eller forskningsprotokol.
 • Selvstændig gennemført eller deltaget i videnskabeligt projekt eller kvalitetsudviklingsprojekt. Ansættelse i forskningsstilling, forskningsophold ved udenlandsk institution, deltagelse i arbejdsgrupper.
 • Erfaring med aktivt at søge ny viden og videregivelse/implementering af denne. Litteraturstudier, litteratursøgningskursus, forskningsforberedende kurser, journal club.
 • Undervisningserfaring.
 • Erfaring som vejleder/mentor for yngre kollegaer/studerende.
 • Erfaring med dataudtræk og håndtering af data indenfor lovgivningens rammer, herunder erfaring med at indhente relevante tilladelser.

Kommunikator:

 • Præcis, respektfuld og professionel mundtlig kommunikation med samarbejdspartnere, bl.a. ved telefonrådgivning, kliniske konferencer og undervisning. Vejlederudtalelser, kommunikationskurser.
 • Præcis, klar skriftlig kommunikation. Udarbejdelse af vejledninger/instrukser

Samarbejder:

 • Erfaring med at bidrage til udvikling af en afdeling, herunder et godt uddannelses- og læringsmiljø. Vejlederudtalelser, deltagelse i fx samarbejdsudvalg (LMU/MED), TR-arbejde.
 • Kunne indgå i godt samarbejde med andre personalegrupper indenfor og på tværs af afdelinger. Vejlederudtalelser, deltagelse i reservelægeråd, arbejdsgrupper i afdeling/under DSKM, samarbejdsudvalg, hygiejnefora, kvalitetsudvalg, bestyrelser, lokale/regionale/nationale/internationale netværk/samarbejdsgrupper m.v.
 • Erfaring med at give og modtage feedback, herunder at bidrage konstruktivt til løsning af konflikter. Vejlederudtalelser

Leder og administrator:

 • Kunne strukturere egen arbejdsdag, prioritere arbejdsopgaverne i samarbejde med øvrige personalegrupper og gennemføre disse inden for en rimelig tidsramme. Vejlederudtalelser.
 • Erfaring med faglig ledelse og administrative/organisatoriske opgaver. Ledelsesopgaver i forsknings-/kvalitetssikrings-projekter, praktisk gennemførelse af forskningsprojekter, vejleder/mentor, bestyrelsesarbejde, ledelseskurser, skemalægger, planlægger af undervisning, uddannelseskoordinerende yngre læge, TR, medarrangør på kurser/seminarer/kongresser, deltagelse i yngre lægeråd og videreuddannelsesråd.

Sundhedsfremmer:

 • Erfaring med sundhedsfremmende arbejde. Undervisning om infektionshygiejne og/eller rationelt antibiotikabrug, rejsemedicinsk rådgivning, arbejde i udviklingslande eller i organisationer, der arbejder med rådgivning om og forebyggelse af infektioner.

Professionel:

 • Udvise faglig ansvarlighed og omhu, initiativ og engagement samt målrettethed og fleksibilitet. Vejlederudtalelser.
 • Aktivt bidrage til specialets faglige udvikling. Deltagelse i relevante udvalg, arbejdsgrupper og bestyrelsesarbejde.

Målrettethed udelukker ikke, at man undervejs i sit forløb har ændret mål, f.eks. skiftet specialeønske. Målrettethed kan demonstreres ved, at man kan gøre rede for sine mål, og demonstrere, at man har forfulgt de mål, man undervejs har sat sig.

Yngre læge fraktion af  Faglige selskab

Yngre Mikrobiologer

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskabwww.dskm.dk