Klinisk immunologi

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert:

 • Har en god basisviden indenfor specialets hovedområder: transfusionsmedicin, blodproduktion, transplantationsimmunologi, immundefektudredning, autoimmundiagnostik, molekylærbiologiske teknikker, donorkontakt og smittescreening.
 • Har grundlæggende viden om teoretisk- og diagnostisk immunologi.
 • Arbejder selvstændigt og er god til at træffe beslutninger på basis af litteratursøgning og forskrifter. I specialet har man tidligt i uddannelsen rådgivende funktion overfor internt og eksternt personale, hvorfor det er væsentligt, at kende egne begrænsninger og benytte sig af tilgængelig viden hos kollegaer og samarbejdspartnere.
 • Kan fastholde interessen i langsigtede opgaver, men har også evnen til at afslutte projekter.

Akademiker:

 • Deltage aktivt i afdelingens udviklings- og forskningsprojekter. Være medforfatter på instrukser og valideringsopgaver samt deltage i GMP-arbejde. Forfatter eller medforfatterskaber på videnskabelige artikler.
 • Tage beslutninger efter indhentning af information.

Kommunikator:

 • Klarer sig såvel skriftligt som mundtligt på et højt niveau, da en meget stor del af speciallægens opgave er kommunikation med samarbejdspartnere og udfærdigelse af instrukser eller protokoller. Endvidere foregår vagtrådgivning telefonisk, hvorfor det er vigtigt, at informationen er entydig.
 • Kan formidle information til patienter og donorer.

Samarbejder:

 • Mange arbejdsfunktioner foregår tværfagligt, hvorfor evnen til at arbejde i team vægtes højt i specialet.

Leder og administrator:

 • Kan prioritere egne og andres opgaver hensigtsmæssigt. Ofte har man flere sideløbende opgaver, hvor man er koordinator og rådgiver ved metodeudvikling, forskningsopgaver og valideringsprojekter, hvorfor det er væsentligt at være en god organisator.

Sundhedsfremmer:

 • Deltage i donorrekrutteringsopgaver.

Professionel:

 • Kan fastholde, afslutte en professionel relation til en patient, donor, samarbejdspartner eller myndighed i overensstemmelse med god faglig praksis.
 • Agere efter gældende lovgivning og faglige vedtægter.
Yngre læge fraktion af  Faglige selskab

 Yngre Kliniske Immunologer

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskabwww.dski.dk