Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert:

  • Det vurderes positivt at ansøgeren har klinisk erfaring inden for Klinisk fysiologi og nuklearmedicin.
  • Det vurderes positivt at have udvist aktiv interesse for faget, eventuelt gennem kurser og deltagelse i kongresvirksomhed med relevans for Klinisk fysiologi og nuklearmedicin.

Akademiker:

  • Det vurderes positivt at have udvist interesse for og aktivt gennemført selvstændig forskning.

Kommunikator:

  • Klarer sig skriftligt såvel som mundtligt på et tilstrækkeligt højt niveau, da en meget stor del af speciallægens opgave er kommunikation med samarbejdspartnere og udfærdigelse af instrukser eller protokoller.
  • Det vurderes positivt at have haft konfrontationsundervisning for sundhedspersonale, herunder at have fungeret som vejleder for gennemførte forskningsprojekter.

Samarbejder:

  • At have evner til at samarbejde med kolleger og andre personalegrupper på egen afdeling samt med henvisende kolleger.
  • Det vurderes positivt at ansøgeren har udvist bred faglig og fagpolitisk interesse. Dette i funktion som tillidsrepræsentant under forudsætning af gennemførte relevante tillidsmandskurser, ved formandskab for reservelægeråd, bestyrelsespost i fagpolitiske organer eller relevante videnskabelige selskaber samt tillidshverv.

Leder og administrator:

  • Kan prioritere egne og andres opgaver hensigtsmæssigt. Ofte har man flere sideløbende opgaver, hvorfor det er væsentligt at være en god organisator.

Sundhedsfremmer:

  • Være relevant bevidst om strålehygiejniske principper.

Professionel:

  • Har demonstreret målrettethed i planlæggelse af egen uddannelse.
Yngre læge fraktion af  Faglige selskab

YNK

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskabdskfnm.org