Klinisk farmakologi

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert

 • Relevant erfaring fx fra ansættelser på kliniske lægemiddelbrugende afdelinger, ved regulatoriske myndigheder eller i lægemiddelindustrien. Der skal kunne redegøres for, at opgaverne under ansættelsen har klinisk farmakologisk relevans i rollen som medicinsk ekspert.
 • Forskningsmæssigt erhvervet ekspertise indenfor det klinisk farmakologiske område (og ikke primært et andet speciale)
 • Motivation og interesse for klinisk farmakologi

Akademiker

 • Præ- og postgraduate tiltag, der dokumenterer interesse for og evne til at udvikle den akademiske (forsknings-, fortolknings- og undervisningsmæssige) side af faget klinisk farmakologi
 • Akademisk grad inkl. aktiv deltagelse i forskningsforløb førende til publikationer i referent-bedømte tidsskrifter eller accepterede præsentationer ved større internationale møder
 • Med-forfatterskab på videnskabelige publikationer af klinisk farmakologisk relevans
 • Undervisningsaktiviteter præ- og postgraduat med akademisk formidling
 • Deltagelse som investigator eller co-investigator i klinisk lægemiddelforsøg
 • Deltagelse i forskningsforberedende kurser (med vægt på GCP og GLP)
 • Deltagelse i efteruddannelse i klinisk farmakologiske fora (kurser, kongresser)

Kommunikator

 • Ansøgerens evne til at indgå i en meningsfyldt dialog ved samtalen
 • Undervisningserfaring (undervisning af akademisk karakter prioriteres – se ovenfor)
 • Præsentation(er) ved kongresser o.l. med præsentation af eget materiale
 • Kursusplanlægning og undervisning for sundhedspersonale
 • Deltagelse i relevante kurser indenfor kommunikation og formidling

Samarbejder

 • Evner som samarbejder prioriteres. Der opstilles ikke specifikke krav udover de, der er indeholdt i Klinisk basisuddannelse (KBU) og introduktionsuddannelsen.

Leder og administrator

 • Evner for ledelse og administration prioriteres. Hvis ansøger har dokumenteret erfaring som leder og/eller administrator, kvalificerer dette ved lighed på øvrige punkter.

Sundhedsfremmer

 • Evner for sundhedsfremme prioriteres, men anses primært som en hensigtserklæring fra ansøgeren på dette tidspunkt i uddannelsesforløbet. Hvis ansøger har særlig dokumenteret erfaring som sundhedsfremmer (f.eks. deltagelse i arbejde i patientforeninger), kvalificerer dette ved lighed på øvrige punkter.

Professionel

 • Rollen som professionel anses for et konglomerat af ovenstående roller samt demonstration af godt kendskab til egne grænser, både personligt og fagligt. Evalueringen sker ved en samlet vurdering af den skriftlige ansøgning samt ansættelsessamtalen.
 • Faglig profiler
 • Målbeskrivelsen

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskabwww.kliniskfarmakologi.dk