Kardiologi

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert:

 • Klinisk ansættelse UDOVER introduktionsstillingen
 • Funktion indenfor intern medicin: kardiologi: ophold på FBE/HSE, opholdet(ne)s længde
 • Anden funktion indenfor intern medicin: opholdets relevans til kardiologi, opholdets længde
 • Praktisk erfaring f.eks. ekkokardiografi, elektrokardiologi, andet
 • Faglig teoretisk viden: specialerelevant kursusaktivitet

Akademiker:

 • Præsentation af forskningsresultater ved posters/abstracts
 • Publikationer: 1. forfatter i peer-reviewed internationale tidsskrifter, herefter andre publikationer i internationale/nationale tidsskrifter
 • Ph.d. eller anden formaliseret forskeruddannelse
 • Dokumenteret forskningsaktivitet indenfor det kardiologiske speciale
 • Forskningsmæssig vejledning og supervision
 • Internationalt ophold med dokumenteret udbytte
 • At kunne initiere, gennemføre og formidle forsknings- og udviklingsprojekter på afdelingsniveau, nationalt og internationalt
 • Udarbejdelse af evidensbaserede guidelines/instrukser

Kommunikator:

 • Formaliseret uddannelse i kommunikation
 • Undervisningserfaring: konfrontationstimer, foredrag
 • Skriftlig kommunikation: instrukser/guidelines
 • Patientinformation

Samarbejder:

 • Erfaring fra ansættelser/aktiviteter/projekter hvor tæt samarbejde er en nødvendighed/forudsætning: nationale, internationale
 • Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i kommuner og andre sektorer

Leder og administrator:

 • At have deltaget i fagligt foreningsarbejde, politisk arbejde, faglige organisationer, bestyrelsesarbejde: med og uden kardiologisk indhold
 • Formaliseret uddannelse indenfor ledelse/administration
 • Tillidshverv MED dokumenteret udbytte: uddannelseskoordinerende yngre læge, forskningskoordinerende yngre læge, tillidsrepræsentant, junior inspektor, skemaplanlægning

Sundhedsfremmer:

 • Vejledning og rådgivning vedrørende sundhed og sygdom herunder patientuddannelse
 • Sundhedsfremmende kampagner
 • Sundhedsfremmende tiltag på samfundsniveau f.eks. gennem forebyggelsesprojekter eller via patientforeninger
 • Arbejde i hjælpeorganisation eller have udført U-landsarbejde med indhold, som klart ikke er sundhedsturisme

Professionel:

Demonstration af målrettethed i planlægning af egen læring og uddannelse. Målrettethed udelukker ikke, at man undervejs i sit forløb har ændret mål f.eks. skiftet specialeønske. Målrettethed kan demonstreres ved, at man kan gøre rede for sine mål, og demonstrere at man har forfulgt de mål, man undervejs har sat sig. Det betyder ikke, at målet nødvendigvis hele tiden har været det samme.

Yngre læge fraktion af Faglige selskab

FYC

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskabwww.cardio.dk