Infektionsmedicin

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert:

Specialerelevante ansættelser i prioriteret rækkefølge:

 • Infektionsmedicinsk specialafdeling
 • Andre intern medicinske specialer
 • Klinisk mikrobiologisk afdeling
 • Lægeligt arbejde i u-land
 • Øvrige relevante kliniske specialer

Akademiker:

Kompetencer opnået via videnskabeligt arbejde i prioriteret rækkefølge.

 • Disputats
 • PhD
 • Videnskabelige artikler
 • Kasuistikker
 • Abstracts
 • Foredrag
 • Posters
 • Udarbejdelse af protokol til videnskabeligt projekt/litteraturstudie
 • Kvalitetssikringsarbejde (dokumenterbar)

Akademiske afhandlinger skal være antaget til forsvar inden ansættelsesudvalgets mødedato. Ved bedømmelse af Ph.d. afhandling og publicerede artikler vil der blive lagt vægt på førsteforfatterskaber og impact factor af de tidsskrifter, hvori der er publiceret.

Kommunikator:

Mundtlige kommunikationsevner:
Kompetencer i undervisning og kommunikation. Ikke nødvendigvis opnået i faglig sammenhæng. Prioriteret rækkefølge:

 • Faglig undervisningserfaring (læger>plejepersonale>prægraduat>øvrige)
 • Uddannelse i kommunikation
 • Anden undervisningserfaring

Skriftlige kommunikationsevner:
Fremlægge eksempler på god skriftlig kommunikation der illustrerer at ansøgeren kan formidle budskaber skriftligt:

 • Peer-reviewed artikler
 • Instrukser/guidelines
 • Patientinformationer
 • Andre skriftlige opgaver

Samarbejder:

Kompetencer opnået gennem deltagelse i:

 • Tillidsmandshverv
 • Tværfaglige fora (fx samarbejdsudvalg, lokaludvalg)
 • Fagpolitiske organer
 • Uddannelsesudvalg
 • Ansvarsområder i den daglige funktion (fx uddannelses-koordinator, NIP- eller ITansvarlig)

At man varetager en post man er valgt til er et plus. Varighed over 6 måneder vil veje tungest.

Leder og administrator:

Opnås for kompetencer opnået ved:

 • Formaliseret uddannelse indenfor ledelse/administration (f.eks. Mastergrad i ledelse)
 • Skemalægning
 • Bestyrelsesarbejde på formandsniveau
 • Klinisk vejlederfunktion
 • Tutor

Varighed af funktionen medtages i den samlede vurdering.

Sundhedsfremmer:

Opnås ved sundhedsfremmende adfærd eller opgaver:

 • Ulandsarbejde
 • Arbejde i hjælpeorganisation, herunder ’mændenes hjem’, blå kors etc.
 • Undervisning i sundhedsfremmende adfærd – rygestop, vægttab, sikker sex etc.

Varighed af funktionen medtages i den samlede vurdering.

Professionel:

 • Demonstration af målrettethed og engagement i egen læring og uddannelsesforløb.
 • Refleksiv overfor egen rolle.
 • Holdninger til arbejde, sundhedsvæsen og omgivende samfund.

Interesse for det infektionsmedicinske speciale kan vises gennem:

 • Aktiv deltagelse i det videnskabelige selskabs arbejde. Dokumenteret ved deltagelse i møder og andre arrangementer samt evt. deltagelse i selskabets udvalg og grupper.
 • Kursusdeltagelse - Deltagelse i specialerelevante kurser af min. 6 timers varighed. Dokumentation for deltagelse og indhold skal kunne eftersendes ved forespørgsel.

Uddybes i den skriftlige ansøgning og ved ansættelsessamtalen

Yngre læge fraktion af  Faglige selskab

Mail os, hvis du kender den

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskabwww.infmed.dk