Hæmatologi

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert:

Specialerelevante ansættelser i prioriteret rækkefølge:

 • Hæmatologi (eller afdelinger med specialet repræsenteret)
 • Andre intern medicinske specialer eller onkologi
 • Parakliniske specialer (patologi, mikrobiologi, klinisk immunologi, kromosomlaboratorium)
 • Øvrige relevante kliniske specialer
 • Klinisk ophold ved en udenlandsk institution

Kursusdeltagelse:

 • Deltagelse i specialerelevante kurser. Dokumentation for deltagelse og indhold vedlægges (SAEHIP, HæmDMCGmøder, DHS-møder).

​Interesse for det hæmatologiske speciale:

 • Aktiv deltagelse i det videnskabelige selskabs arbejde. Dokumenteret ved mødedeltagelse og evt. deltagelse i selskabets udvalg og grupper.

Akademiker:

Kompetencer opnået via videnskabeligt arbejde:

 • PhD eller Disputats
 • Videnskabelige artikler
 • Kasuistikker
 • Foredrag
 • Abstracts
 • Posters
 • Udarbejdelse af protokol til videnskabeligt projekt/litteraturstudie
 • Kvalitetssikringsarbejde (dokumenterbar)
 • Funktion som vejleder i forsknings-sammenhæng på ph.d. niveau samt vejleder ved forskningsmetodologiske opgaver
 • Forskningsophold af minimum 3 måneders varighed ved udenlandsk forskningsinstitution
 • Medforfatter til lærebøger

Kommunikator:

Kompetencer i undervisning og kommunikation. Ikke nødvendigvis opnået i faglig sammenhæng. Prioriteret rækkefølge:

 • Faglig undervisningserfaring
 • (læger>plejepersonale>prægraduat>øvrige)
 • Uddannelse i kommunikation
 • Kommunikationskurser udover de obligatoriske og af betydeligt omfang.
 • Anden undervisningserfaring
 • Videnskabelige foredrag

Gode skriftlige kommunikationsevner:

Fremlægge eksempler på god skriftlig kommunikation der illustrerer at ansøgeren kan formidle budskaber skriftligt:

 • Instrukser/guidelines
 • Patientinformationer
 • Andre skriftlige opgaver

Samarbejder:

 • Tillidsmandshverv
 • Tværfaglige fora (f.eks. samarbejdsudvalg, lokaludvalg, arbejdsmiljøudvalg, kvalitetsudvalg)
 • Fagpolitiske organer (bestyrelsespost /sekretær/kasserer i faglig/videnskabelig organisation)
 • Uddannelsesudvalg
 • Ansvarsområder i den daglige funktion (f. eks. uddannelses-koordinator, NIP- eller ITansvarlig)

For alle ovenstående gælder at varigheden, samt det at være valgt indgår i den samlede vurdering

Leder og administrator:

 • Skemalægning
 • Uddannelse koordinator for yngre læger
 • Bestyrelsesarbejde på formands-, sekretær- eller kasserniveau
 • Klinisk vejlederfunktion
 • Tutor
 • Master i Ledelse og Organisation

For alle ovenstående gælder, at varigheden samt det at være valgt indgår i den samlede vurdering

Sundhedsfremmer:

Opnås ved sundhedsfremmende adfærd eller opgaver:

 • Ulandsarbejde (IMCC, Læger uden Grænser, NGorganisationer)
 • Helbredsrådgivning eks. Information om håndtering af bivirkninger til kemoterapi, patientskoler, AK-skoler
 • Undervisning i sundhedsfremmende adfærd, rygestop, vægttab etc.
   

For alle ovenstående gælder, at varigheden indgår i den samlede vurdering.

Professionel:

 • Demonstration af målrettethed og engagement i egen læring og uddannelsesforløb. Refleksiv overfor egen rolle. Holdninger til arbejde, sundhedsvæsen og omgivende samfund.
 • Refleksiv overfor egen rolle.
 • Kan forholde sig til arbejde, sundhedsvæsen og omgivende samfund.

Dokumentere kendskab til hæmatologiske sygdomme og problemstillinger:

 • Ved fremsendelse af 2 sygehistorier, hver på op til 1 maskinskrevet A4 side omhandlende klinik (symptomer), differentialdiagnostik, behandling og komplikationer. Sygehistorierne vil indgå som oplæg til den mundtlige ansættelsessamtale for de der indkaldes hertil.
Yngre læge fraktion af  Faglige selskabYngre Hæmatologer

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskabwww.hematology.dk