Gynækologi & obstetrik

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert:

 • Have en solid faglighed, baseret på forskning, nationale guidelines samt kliniske retningslinjer. F.eks.: Udarbejde guidelines og retningslinjer. Vurderes via CV
 • Dokumenteret ansvar for egen faglig udvikling. F.eks.: Kurser og faglige møder med relevans for specialet, kongresdeltagelse mm. Der kræves kopi af deltagerbevis for kurser, der ikke er arrangeret af FYGO eller DSOG. Vurderes via CV
 • Erfaring udover introduktionsuddannelse indenfor eget speciale eller fra specialer, hvor der i det daglige arbejde er et tæt samarbejde med det gynækologiske obstetriske speciale. F.eks.: Ansættelse som har givet kompetencer der er relevante for Gynækologi og Obstetrik. Vurderes via CV og samtale.

Akademiker:

 • Fastholde og udvikle egne faglig kompetencer og anvende evidensbaseret medicin/bedste praksis. Vurderes via CV samt MA 
 • Være i stand til at demonstrere videnskabelig tankegang. F.eks.: Ph.D., dr.med., posters, abstracts, publicerede artikler og anden relevant forskningsmæssig aktivitet. Vurderes via CV
 • Bidrage aktivt til specialets fortsatte faglige udvikling. F.eks.: Deltage i at udarbejde guidelines, instrukser, kvalitetssikring mm. Vurderes via CV
 • Arbejde aktivt for at fremme et positivt lærings- og uddannelsesmiljø. F.eks.: Som vejleder, underviser, undervisnings- og kursusansvarlig osv. Vurderes via CV

Kommunikator:

 • Indgå i dialog med patienter og pårørende og udvise forståelse, tillid, respekt samt fortrolighed. Handle empatisk overfor patienter samtidig med at den professionelle relation opretholdes. Vurderes ved samtale og MA
 • Mestre mundtlig og skriftlig kommunikation omhandlende lægefaglige problemstillinger. F.eks.: Kommunikation med sundhedsfaglige kollegaer, epikriser, instrukser, henvisninger. Vurderes ved samtale og MA
 • Kunne formidle sundhedsfaglige budskaber mundtligt og skriftligt. F.eks.: Udarbejde patient-informations-materiale, undervise og holde foredrag/præsentationer. Vurderes via CV

Samarbejder:

 • Være i stand til at indgå i, samt lede, et team. Kunne give og modtage feedback. Vurderes via samtale og MA
 • Initiere og gennemføre tværfagligt samarbejde og samarbejde med patienten for at skabe patient empowerment. Vurderes via samtale og MA

Leder og administrator:

 • Prioritere og lede eget og andres arbejde i en klinisk situation, hvor teamet er tværfagligt sammensat samt have kendskab til konflikthåndtering. Erkende når der er behov for at tilkalde assistance. F.eks.: Akutte kritiske situationer på en fødegang. Vurderes ved samtale og MA
 • Påtage sig et administrativt/organisatorisk/ledelsesmæssigt ansvar. F.eks.: Skemalægge, ansvar for planlægning af undervisning, mødeledelse, aktiviteter i forbindelse med patientsikkerhed og kvalitetssikringsarbejde. Vurderes via CV
 • Varetage tillidsposter F.eks.: Bestyrelsespost i faglig/videnskabelig organisation, funktion som tillidsmand (varetage tillidsposter som TR, UKYL, arbejdsmiljørepræsentant mm.), medlem af regionale uddannelsesråd. Vurderes via CV

Sundhedsfremmer:

 • Aktiv indsats i rådgivende eller forebyggende organisationer. F.eks.: Deltage i arbejde på præventionsklinik, Mødrehjælpen, sundhedspolitiske organisationer som ”Sex & Samfund”, ”Læger uden Grænser”, krisecentre mm. Vurderes via CV

Professionel:

 • Prioritere egen arbejdsindsats og prioritere mellem forskellige arbejdsfunktioner, herunder kende egne grænser
 • Oparbejde evnen til at håndtere vagtarbejde
 • Kunne handle i balance mellem den personlige og faglige rolle
 • Kunne erkende og analysere egne og andres fejl samt bidrage konstruktivt i forbindelse med utilsigtede hændelser og indgå i defusing/debriefing
 • Kunne identificere et etisk dilemma og forholde sig refleksivt til etiske problemstillinger
 • Kende og forstå det faglige, lovmæssige og etiske kodeks
 • Have en fornuftig balance mellem arbejde og privatliv (work-life balance)
Yngre lægefraktion af faglige selskab

FYGO

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskabwww.dsog.dk