Endokrinologi

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert:

Rollen som medicinsk ekspert prioriteres højest:

Introduktionsstilling på regionalt sygehus kombineret med efterfølgende specialafdeling eller introduktionsstilling på specialafdeling prioriteres. Motivation og argumentation for ansættelserne skal fremgå. Herudover prioriteres ansættelse i andet relevant speciale (f.eks. Intern Medicin: Nefrologi, Intern Medicin: Kardiologi, diagnostiske specialer). Redegørelse for opgaver under ansættelserne med relation til endokrinologiske funktioner forventes. Ansøgere med dokumenteret interesse for det endokrinologiske speciale vil blive prioriteret.

Akademiker:

Rollen som akademiker prioriteres lige under rollen som medicinsk ekspert: Præ- og postgraduate tiltag, der dokumenterer interesse for og evne til at udvikle den akademiske (forsknings- fortolknings- og undervisningsmæssige) side af faget anses for essentielle og prioriteres i rækkefølge: Akademisk grad, aktiv deltagelse i forskningsforløb førende til publikationer i referentbedømte tidsskrifter eller præsentationer ved større internationale møder, aktiv deltagelse i forskningsforløb førende til nationale publikationer eller præsentationer ved nationale møder, deltagelse som investigator eller co-invenstigator i multicenterundersøgelser, deltagelse i forskningsforberedende kurser (med vægt på GCP og GLP), deltagelse i efteruddannelse i endokrinologiske fora (kurser, kongresser). Undervisnings aktiviteter prioriteres højt, men kan ikke anses som et krav.

Kommunikator:

Kommunikative evner prioriteres: 2 Der opstilles ikke specifikke krav udover de, der er indeholdt i turnus og introduktionsuddannelsen. Herudover prioriteres kursusplanlægning og undervisning for alle sundhedsfaggrupper højt. Deltagelse i relevante kurser kvalificerer. Sluttelig evalueres ansøgerens evne til at indgå i en meningsfyldt dialog ved samtalen.

Samarbejder:

Evner for samarbejde prioriteres: Der opstilles ikke specifikke krav udover de, der er indeholdt i turnus og introduktionsuddannelsen.

Leder og administrator:

Hvis ansøger har dokumenteret erfaring som leder og/eller administrator, kvalificerer dette kun ved lighed på øvrige punkter.

Sundhedsfremmer:

Denne rolle prioriteres som en hensigtserklæring fra ansøgeren på dette tidlige tidspunkt i uddannelsesforløbet: Hvis ansøger har dokumenteret erfaring som sundhedsfremmer (f.eks. deltagelse i arbejde i patientforeninger), kvalificerer dette kun ved lighed på øvrige punkter.

Professionel:

Rollen som professionel prioriteres som et konglomerat af ovenstående roller: Evalueringen sker ved en samlet vurdering af den skriftlige ansøgning samt ansættelsessamtalen.

Yngre læge fraktion af  Faglige selskab

Yngre Endokrinologer

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskabwww.endocrinology.dk