Dermatologi

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert:

 • Erfaring ud over introduktionsuddannelsens krav/kompetencer
 • Erfaring fra andre relevante specialer – f.eks. patologisk anatomi, reumatologi, klinisk onkologi, hæmatologi, plastikkirurgi, pædiatri, lungemedicin, infektionsmedicin, arbejdsmedicin og klinisk genetik
 • Kliniske færdigheder indenfor akutte medicinske tilstande
 • Erfaring med medicinsk stuegang
 • Faglig teoretisk viden samt evne til at opsøge denne
 • Erfaring med tværfagligt samarbejde omkring indlagte patienter

Akademiker:

 • At kunne initiere, gennemføre og formidle forsknings- og udviklingsprojekter på afdelingsniveau, nationalt og internationalt
 • Forskningsmæssig vejledning og supervision
 • Medforfatter til lærebøger
 • Reviewer på videnskabelige artikler
 • Chairman ved konferencer eller mødearrangør af større konferencer udenfor egen afdeling
 • Formaliseret undervisning af sundhedsfagligt personale
 • Demonstration af vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise
 • At kunne anvende bedste praksis og opsøge ny viden med kritisk vurdering af f.eks. videnskabelige artikler
 • At kunne vejlede, supervisere og give karrierevejledning til andre læger og lægestuderende samt anvende et bredt udvalg af relevante undervisningsmetoder, samt initiere og igangsætte kompetencevurdering

Kommunikator:

 • Viden og erfaring med kommunikation med patienter og pårørende, f.eks. kursus i den svære samtale eller anden kommunikationsuddannelse
 • Undervisningserfaring
 • Udarbejdelse af informationsmateriale/vejledninger/instrukser – til patienter/interessenter samt på afdelingsniveau, nationalt og internationalt
 • At udarbejde og formidle videnskabelige artikler, foredrag, posters, og lignende, samt deltage i oplysningskampagner

Samarbejder:

 •  Indgå som aktivt medlem i en faglig eller videnskabelig organisation
 • Funktion som uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL) eller indgået i afdelingens uddannelsesteam
 • Erfaring med tværfagligt samarbejde omkring indlagte patienter
 • Erfaring fra ansættelser/aktiviteter/projekter hvor tæt samarbejde er en nødvendighed/forudsætning
 • At samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i kommuner og andre sektorer
 • At indgå i samarbejdsrelationer i lokale, regionale, nationale og internationale netværk, fora og råd herunder TR-funktion

Leder og administrator:

 • At have deltaget i forsknings- og/eller kvalitetssikringsopgaver/-projekter
 • At have erfaring som f.eks. investigator på multicenterundersøgelser
 • At have ledet tværfaglige projekter
 • At have viden/erfaring om konfliktløsning
 • At have fungeret som vagtplanlægger
 •  At have formaliseret uddannelse indenfor ledelse/administration

Sundhedsfremmer: 

 • Aktiv deltagelse i nationale eller regionale sundhedskampagner eller sundhedsprogrammer (foredrag, undervisning, projektdeltagelse)
 • Funktion i rådgivningsklinikker (f.eks. Stop AIDS), Kræftens Bekæmpelse og lignende
 • Undervisning i sundhedsfremmende adfærd, f.eks. undervisning på eksemskole, folkeskole eller ungdomsuddannelse eller i patientforeninger
 • Udarbejde materiale om sundhedsfremme (pjece eller internetbaseret)

Professionel:

 • Demonstrere målrettethed ved, at man kan gøre rede for sine mål, og demonstrere at man har forfulgt de mål, man undervejs har sat sig
 • Bidrage til et højt fagligt niveau samt et frugtbart lærings- og uddannelsesmiljø
 • Tage initiativ til egen faglig udvikling samt opstille mål og planlægning for denne
 • Udvise fagligt engagement og bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • At kunne vurdere egen faglig formåen samt sige fra og søge råd når egen kompetence ikke er tilstrækkelig
 • At kunne uddrage konstruktiv læring af utilsigtede hændelser/fejl og formidle dette i afdelingen samt medvirke aktivt til implementering af tiltag, sådan at patientsikkerheden øges
 • At kunne give konstruktiv feedback til kolleger
 • At kunne deltage i dialog og debat om specialets / sundhedsvæsenets muligheder, etiske dilemmaer, rammer og udvikling og kan skrive kommentarartikler, debatindlæg, kronikker
Yngre lægefraktion af fagligt selskabFYD
Senest opdateret: Juli 2021
Faglige selskabwww.dds.nu