Arbejdsmedicin

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert:

 • Bred klinisk erfaring, med relevans for specialet. (Bevægeapparat, lunge & allergologi, dermatologi, neurologi, psykiatri og klinisk toksikologi)
 • Kendskab til det sociale system f.eks. ved ansættelse ved socialmedicinsk afdeling
 • En lang og blandet klinisk karriere er ikke nødvendigvis kvalificerende

Akademiker:

 • Forskning: Den videnskabelige aktivitet vurderes og vægtes individuelt i forhold til videnskabeligt niveau (disputats, ph.d., masteruddannelser, 1. forfatterskaber på artikler, medforfatterskaber, foredrag, posters m.m.), graden af personlig indsats og graden af den arbejdsmedicinske relevans. Aktiviteten dokumenteres i form af referencer 

 • Kurser: Kurser af videnskabelig og formidlingsmæssig relevans vægtes. De konkrete kurser vurderes i forhold til videnskabelig tyngde: varighed, arrangør, undervisere og kursistens aktive medinddragelse (opgaver, oplæg etc.). Dokumentation i form af kursusbeviser

 • Undervisning: Der vil blive lagt vægt på såvel præ- som postgraduat undervisningserfaring indenfor både de mellemlange og lange teoretiske uddannelser

Kommunikator:

 • Der vil især blive lagt vægt på initiativ og evne til kommunikation (såvel klinisk som undervisningsmæssigt)
 • Formidling: Der vil blive lagt vægt på dokumenteret evne og erfaring med formidling af den arbejdsmedicinske risiko- og årsagsvurdering overfor ikke lægelige personer, virksomheder og organisationer. Håndtering af henvendelser fra pressen samt anden formidling af lægefaglige emner til lægfolk, f.eks. i fagforeninger, kan vægtes. Dokumentation for relevante ansættelser samt erhvervede kompetencer, evt. i form af udtalelser fra tidligere arbejdsgivere.
 • Kurser: Deltagelse i kurser om kommunikation og formidling ud over basisuddannelsens generelle kurser kan vægtes. Kursusbeviser fra relevant kursusdeltagelse skal foreligge som dokumentation

Samarbejder:

 • Erfaring med samarbejde indenfor og på tværs af afdelinger samt med eksterne samarbejdspartnere. F.eks. ved tværfaglig udredning eller samarbejde med kommunale instanser, fagforeninger eller private virksomheder
 • Deltagelse i fagligt relevante netværk. F.eks. Yngre ArbejdsMedicinere (YAM)

Leder og administrator:

 • TR eller AMR arbejde
 • Erhvervsmæssig ledelseserfaring, både lægelig og ikke-lægelig, kan efter konkret vurdering kvalificere. Den konkrete ledelseserfaring skal nærmere beskrives
 • Organisationserfaring i fx faglig sammenhæng kan også indgå i vurderingen, f.eks. via deltagelse i udvalg under DASAM
 • Ledelses- og organisationserfaring kan bl.a. erhverves ved projektledelse

Sundhedsfremmer:

 • Deltagelse i aktiviteter, der sigter på at forbedre arbejdsmiljøet hjemme eller internationalt samt kompetencer indenfor vurdering af og handlemuligheder i forhold til risikofaktorer i miljøet vil blive taget i betragtning
 • U-landsophold med opnåelse af samfundsmæssige og forebyggelsesmæssige kompetencer kan ligeledes være kvalificerende, også hvis ansættelsesforholdet har administrativ og planlægningsmæssig karakter

Professionel:

 • Udvist evne til at prioritere og fokusere i sager og projekter med mange informationer vil være kvalificerende. Dokumentation evt. i form af udtalelser fra tidligere arbejdsgivere
 • Professionel fremtoning både mundtligt og skriftligt i kommunikation og samarbejde med patienter, sundhedsfaglige personer og eksterne samarbejdspartnere

 

Yngre læge fraktion af  Faglige selskab

YAM

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskab www.dasam.dk