Anæstesiologi

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert:

 • Anæstesiologisk erfaring udover sv.t. introduktionsuddannelsens kompetencer
 • Tekniske færdigheder, udover de krævede i introduktionsuddannelsen
 • Faglig teoretisk viden, opnået fx ved øvrige ansættelser og specialerelevante kurser

Akademiker:

 • Selvstændigt videnskabeligt arbejde
 • Publiceret videnskabeligt arbejde, fx disputats, Ph.d., videnskabelige artikler, kasuistikker, abstracts og posters
 • Formaliseret undervisning
 • Aktiv opsøgning af ny viden og videregivelse/implementering af denne
 • Aktiv opsøgning af ny viden og videregivelse/implementering af denne
 • Videregivelse af egen viden og færdigheder i dagligdagen
 • Akademisk eller klinisk vejlederfunktion

Kommunikator:

 • Tværfaglig kommunikation og formidling af faglige problemstillinger
 • Afholdelse af foredrag/postere i videnskabeligt selskab/på kongres, - nationalt eller internationalt
 • Implementering af vejledninger/instrukser, - på afdelingsniveau, nationalt, internationalt
 • Kommunikationskurser udover de obligatoriske
 • Viden om og erfaring med kommunikation med patienter og pårørende
 • Andre kompetencer indenfor mundtlig, visuel og skriftlig formidling

Samarbejder:

 • Erfaring fra aktiviteter og projekter hvor tæt samarbejde er en forudsætning
 • Deltagelse i opbygning af netværk og samarbejdsgrupper
 • Tillidsmandshverv
 • Aktiv deltagelse i fagligt/videnskabeligt udvalg eller organisation

Leder og administrator:

 • Erfaring med projektledelse og implementering af projekter
 • Kurser og uddannelse i ledelse og organisation
 • Erfaring fra aktiv deltagelse i yngre lægeråd, videreuddannelsesråd og lignende
 • Aktiviteter som uddannelseskoordinerende yngre læge/skemaplanlægger
 • Investigator på multicenterundersøgelser
 • Erfaring fra patientsikkerheds arbejde

Sundhedsfremmer:

 • Aktiv deltagelse i organisationer og projekter, der fokuserer på sundhedsfremme
 • Sundhedsfremmende aktiviteter fx rådgivning af patienterne
 • Varetagelse af patientuddannelse og –undervisning
 • Arbejde aktivt for at fremme et positivt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Professionel:

 • Demonstration af målrettethed i planlægning af egen læring, uddannelse og karriere. Målrettethed udelukker ikke, at man undervejs i sit forløb har ændret mål f.eks. skiftet speciale
 • Refleksioner, i forhold til egne erfaringer og kompetencer med henblik på en karriere i anæstesiologien
 • Erkende og tage ansvar i forhold til de professionelle udfordringer i anæstesiologen
 • Kende, forstå og efterleve det faglige, lovmæssige og etiske kodeks
 • Tage ansvar for egen balance mellem arbejde og privatliv
Yngre læge fraktion af  Faglige selskab

FYA

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskab www.dasaim.dk