Anæstesiologi

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert:

 • Anæstesiologisk erfaring udover sv.t. introduktionsuddannelsens krav/kompetencer
 • Tekniske færdigheder, udover de krævede i introduktionsuddannelsen. Færdighederne/kompetencerne skal være beskrevne og dokumenterede.
 • Faglig teoretisk viden og evne til at opsøge/udbygge denne (selvstudie i dagligdagen, f.eks. læringsrapport, og specialerelevante kurser)

Akademiker:

 • Selvstændig gennemførelse af/eller deltagelse i videnskabelige undersøgelser, offentliggørelse/fremlæggelse af videnskabelige undersøgelser i form af artikler
 • Aktiv opsøgning af ny viden og videregivelse/implementering af denne
 • Aktiv deltagelse i kvalitetsforbedrende tiltag i behandlingen af patienterne, samt af afdelingens ressourceudnyttelse
 • Formaliseret undervisning af sundhedsfagligt personale, - gerne i forskellige emner
 • Videregivelse af egen viden og færdigheder i dagligdagen
 • Vejledning og supervision af lægestuderende og yngre læger

Kommunikator:

 • Viden og erfaring med kommunikation med patienter og pårørende, f.eks. kursus i den svære samtale
 • Udarbejdelse og implementering af vejledninger/instrukser, - på afdelingsniveau, nationalt, internationalt
 • Afholdelse af foredrag/postere i videnskabeligt selskab/på kongres, - nationalt eller internationalt

Samarbejder:

 • Initiativer til registrering/optimering af teamfunktion
 • Erfaring fra ansættelser/aktiviteter/projekter hvor tæt samarbejde er en nødvendighed/forudsætning
 • Deltage i opbygning af lokale/regionale/nationale/internationale netværk/samarbejdsgrupper

Leder og administrator:

 • Erfaring fra aktiv deltagelse i yngre lægeråd, videreuddannelsesråd, tillidsmandsarbejde
 • Aktiviteter som uddannelsesassisterende yngre læge/skemaplanlægger
 • Viden/erfaring vedr. konfliktløsning f.eks. kursus
 • Erfaring med projektledelse/implementering af projekter
 • Investigator på multicenterundersøgelser
 • Erfaring fra patientsikkerheds arbejde

Sundhedsfremmer:

 • Aktiv deltagelse i organisationer/projekter, der fokuserer på sundhedsfremmende tiltag overfor f.eks. fedme, trafikulykker, rygning, alkohol mm.
 • Sundhedsfremmende aktiviteter/profylaktiske tiltag
 • Rådgivning af patienterne, herunder sikre informationer om fordele og ulemper ved behandlingen
 • Varetagelse af patientuddannelse

Professionel:

 • Udarbejder læringsplaner/rapporter for ansættelser udover introduktionsuddannelsen
 • Uddrager konstruktiv læring af utilsigtede hændelser/fejl og formidler dette i afdelingen, medvirker aktivt til implementering af tiltag, sådan at fejl udgås
Yngre læge fraktion af  Faglige selskab

www.fya.nu 

Senest
opdateret:

Januar 2019

Faglige selskab www.dasaim.dk