Faglig bedømmelse

Regionerne fastlægger fremgangsmåden i forbindelse med ansættelse af overlæger, herunder proceduren for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger. Fremgangsmåden skal sikre, at kompetencerne hos den ansatte overlæge modsvarer de opgaver og funktioner, som er knyttet til den pågældende stilling og skal medvirke til at sikre et højt fagligt niveau blandt overlæger.

Regionerne har vedtaget en række fælles principper, som udgør grundlaget for tilrettelæggelsen af den faglige bedømmelse i den enkelte region. Regionerne fastsætter med udgangspunkt heri de nærmere retningslinjer for, hvordan opgaven gribes an i den enkelte region.

7 roller
For den konkrete overlægestilling udarbejdes der en funktions- og opgavebeskrivelse, der danner grundlag for den faglige bedømmelse af ansøgerens kompetencer. Funktionsbeskrivelsen og kravene til opgavevaretagelsen i den pågældende stilling struktureres omkring speciallægens 7 roller:

  1. Medicinsk ekspert
  2. Kommunikator
  3. Samarbejder
  4. Leder/administrator
  5. Sundhedsfremmer
  6. Akademiker
  7. Professionel

Den faglige bedømmelse
Forud for ansættelse i overlægestillinger gennemføres en faglig bedømmelse af ansøgernes kvalifikationer i forhold til indholdet i funktionsbeskrivelsen for den pågældende stilling. Bedømmelsen foretages af speciallæger i det pågældende speciale udpeget af ansættelsesmyndigheden. I bedømmelsen deltager altid en ekstern bedømmer, dvs. en speciallæge i det pågældende speciale ansat på anden afdeling end den ansættende. Ved ansættelse af overlæge med et specifikt lægefagligt ledelsesansvar – herunder specialeansvarlig overlæge samt ledende overlæge, såfremt der til stillingen er knyttet specialeansvar – deltager en ekstern bedømmer fra et sygehus i en anden region end den ansættende.

De eksterne bedømmere udpeges fra en liste udarbejdet af det pågældende specialeselskab eller fra liste udarbejdet af regionens eller anden regions specialeråd.

Der udarbejdes en skriftlig bedømmelse af, som minimum, den ansøger, som indstilles til ansættelse i den pågældende stilling. Ansættelsesmyndigheden kan beslutte, at der skal udarbejdes skriftlige bedømmelser af et bredere udsnit af ansøgerfeltet med henblik på vejledning om videre kompetenceudvikling (kilde: Danske Regioner).

Retningslinjer i regionerne
Regionerne fastsætter med udgangspunkt i de nævnte principper de nærmere retningslinjer for tilrettelæggelsen af den faglige bedømmelse i den enkelte region: