Et skridt mod bedre retssikkerhed

Af Andreas Rudkjøbing, Lægeforeningens formand
Leder bragt i Ugeskrift for Læger, 15. oktober 2018

Det er en travl aften på akutmodtagelsen. Alt for travl. Så travl, at det går galt. En patient får ikke den behandling, som han skulle have haft, og for en af lægerne i front kommer der et efterspil med klage fra patienten og en tilsynssag.

Eksemplet her er opfundet til lejligheden, men det afspejler desværre en virkelighed for rigtig mange læger. Ydre forhold som manglende bemanding, uklare arbejdsgange eller overbelægning øger risikoen for fejl, men når straffen falder, er fokus i alt for mange tilfælde alene på enkeltpersoner. Det er helt urimelige betingelser at byde de læger og andre sundhedsprofessionelle, der har trodset vilkårene og forsøgt at gøre det bedste for patienterne. At være læge indebærer et stort ansvar for patienterne, og det ønsker vi på ingen måde at løbe fra. Men vi har som alle andre krav på fairness og retssikkerhed.

Svendborgsagen og #detkuhaværetmig har sat ekstra fokus på denne problematik, og Lægeforeningen har presset på for, at myndighederne i højere grad anerkender det organisatoriske ansvar i klage- og tilsynssager. Derfor er det også glædeligt, at sundhedsministeren nu har stillet et lovforslag, som præciserer det ansvar, som regioner, kommuner mv. har for at sikre, at sundhedsprofessionelle reelt har mulighed for at leve op til de krav om omhu og samvittighedsfuldhed, som loven stiller til dem. 

Regionerne har taget positivt imod det nye lovforslag. Det glæder mig, at de har forståelse for, at ansvaret i mange sager ikke kan placeres hos enkeltpersoner, og at de som driftsherrer har et stort ansvar for at minimere fejl i sundhedsvæsenet. Det var alvorligt ment, da Lægeforeningen på sit repræsentantskabsmøde i foråret vedtog en resolution, der efterlyste et styrket engagement fra sygehusledelser og regioner. Det er »ude i virkeligheden«, at arbejdet bliver tilrettelagt, og det er der, at man f.eks. skal sikre, at unge læger ikke står alene med et ansvar, som er urimeligt stort.

Tak til sundhedsministeren for at have lyttet til os læger i denne sag. Det er vi glade for. Men jeg vil samtidig indtrængende opfordre ministeren til at gå et skridt videre. Det bør indføjes direkte i lovteksten, at det skal være obligatorisk for Styrelsen for Patientsikkerhed at inddrage organisatoriske forhold, når den vurderer, om der skal rejses en tilsynssag mod en læge eller en anden sundhedsprofessionel.

At skulle igennem en tilsynssag er alvorligt og kan få dramatiske konsekvenser. Derfor er det også rimeligt at kræve, at styrelsen i hver enkelt sag tager stilling til, om der først og fremmest er tale om et organisatorisk ansvar hos driftsherren, inden man giver sundhedspersonen hele ansvaret.

Den forpligtelse bør fremgå klart og tydeligt af lovgivningen.