Undersøgelser og erfaringer med patientansvarlig læge

Yngre Læger og Overlægeforeningen har for nylig gennemført en større medlemsundersøgelse omkring patientansvarlig læge.

  Selv om de fleste speciallæger i Yngre Læger i en ny undersøgelse svarer, at de er positive over for opgaven med at være patientansvarlig læge (PAL) og kan se flere fordele i funktionen for patienten, er oplevelsen også, at der er lang vej igen, før hospitalsledelserne har gearet organiseringen og prioriteret ressourcer tilstrækkeligt til opgaven.

  Fakta
  Undersøgelsen om den patientansvarlige læge blev gennemført af Yngre Læger i samarbejde med Overlægeforeningen. Undersøgelsen fandt sted i perioden 2. juni til 21. juni 2020.
  I alt 2.497 yngre læger og 6.209 overlæger fik tilsendt undersøgelsen. Af disse besvarede 453 yngre læger og 1734 overlæger spørgsmålene. Det giver en svarrate på 18% for yngre læger og 28% for overlæger.
  På tidspunktet for undersøgelsen definerede cirka 46% af de deltagende overlæger og 45% af de deltagende yngre læger sig som patientansvarlig læge.

  De fleste speciallæger i Yngre Læger oplever, at lægerne på deres afdeling gerne vil varetage funktionen som PAL. (50 pct. af de adspurgte svarer således i meget høj/ høj grad til spørgsmålet, om de oplever deres lægekolleger på afdelingen gerne vil varetage funktionen, mens 29 pct. svarer hverken/ eller og 16 pct i lav grad oplever det).

  De fleste speciallæger i Yngre Læger (47 pct.) oplever også i meget høj/ høj grad, at PAL bidrager til, de finder deres arbejdsdag fagligt tilfredsstillende. (28 pct. svarer hverken/ eller og 18 pct. i lav grad). 

  Og langt de fleste (75 pct.) af Yngre Lægers speciallæger vurderer, de har kompetencerne til at kunne varetage funktionen som PAL.

  Hovedparten (60 pct.) oplever desuden i meget høj/ høj grad, at PAL bidrager til, at patienterne på deres afdeling får et sammenhængende behandlingsforløb og er tilfredse med deres behandlingsforløb.

  Organisation og ressourcer halter
  Men især den organisatoriske og ressourcemæssige understøttelse mangler i følge Yngre Lægers speciallæger.

  De fleste (51 pct.) oplever kun i lav eller meget lav grad, at der tages højde for funktionen som patientansvarlig læge i vagtplanlægningen på deres afdeling. (22 pct. svarer hverken/ eller og kun 15 pct. svarer i meget høj/ høj grad). Tilsvarende oplever de fleste (46 pct.) kun i meget lav/ lav grad, at arbejdstiden på deres afdeling bliver planlagt, så man som patientansvarlig læge kan være tilgængelig for sine patienter. (26 pct. svarer hverken/ eller og kun hver fjerde svarer i meget høj/ høj grad).

  De fleste (42 pct.) svarer desuden, at IT-systemer og andre teknologiske faciliteter på afdelingen kun i meget lav/ lav grad fremmer opgaveløsningen som patientansvarlig læge. Der er ikke en entydig sammenhæng med, hvilket IT-system regionen bruger.

  Derudover svarer de fleste (39 pct.), at de kun i meget lav/ lav grad oplever, der er afsat de nødvendige ressourcer til arbejdet med patientansvarlig læge - og de fleste (43 pct.) oplever kun i meget lav/ lav grad, at lægerne på afdelingen har den fornødne tid til at kunne fungere som patientansvarlig læge.

  Yngre Læger stiller arbejdsgiverne til ansvar
  Yngre Læger indgår sammen med Overlægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter og Danske Regioner i den nationale styregruppe for patientansvarlig læge og vil tage undersøgelsens resultater med til førstkommende styregruppemøde og bl.a. stille regionerne til ansvar for at sikre bedre organisatorisk og ressourcemæssig understøttelse af funktionen som patientansvarlig læge.