Efteruddannelse for overlæger

Overenskomsten giver dig som overlæge ret til mindst 10 efteruddannelsesdage om året. Din deltagelse i efteruddannelse skal dog ske - under hensyn til de driftsmæssige forhold – og skal derfor godkendes af din ledende overlæge eller anden lægechef.

Efteruddannelse er afgørende for at du både har et fagligt udfordrende arbejdsliv som overlæge, kan sikre bedst mulig patientbehandling og faglig udvikling - og ikke mindst kan bevare din værdi som speciallæge/overlæge for sundhedsvæsnet.

Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for at sikre den relevante efteruddannelse og kompetenceudvikling af dig og dine kollegaer. Men efteruddannelse er også dit eget ansvar. Mulighed for efteruddannelse skal efterspørges ikke alene ved MUS/LUS-samtaler, men også i dagligdagen i forbindelse med diskussioner af patientbehandling og afdelingens drift. Det er vigtigt, at du selv vedvarende efterspørger efteruddannelse og insisterer på vigtigheden ikke kun for dig selv, men også for organisationen.

Overenskomstens rettigheder

Overenskomsten giver dig som overlæge ret til mindst 10 efteruddannelsesdage om året. Din deltagelse i efteruddannelse skal dog ske - under hensyn til de driftsmæssige forhold – og skal derfor godkendes af din ledende overlæge eller anden lægechef.

Når du deltager i efteruddannelse, som er pålagt eller godkendt af ledelsen, får du tjenestefrihed med løn. Som udgangspunkt dækkes kursusafgift, transport m.v. af arbejdsgiver, med mindre anden finansiering er aftalt konkret. Det kan fx være industrisponseret efteruddannelse, som ifølge en aftale mellem lægemiddelindustrien og hospitalsejerne altid skal tildeles efter aftale med din ledelse. Det er under alle omstændigheder tilrådeligt at have betalingsspørgsmålet afklaret inden deltagelse eller eventuelle udlæg for kursusafgift, rejse eller ophold.

For lægelige chefer gælder, at disse skal sikres en ledelsesuddannelse og den nødvendige lægefaglige efteruddannelse.

Efteruddannelsesplan

Overlægeforeningen anbefaler, at alle overlæger får en efteruddannelsesplan, der skal drøftes og justeres ved den årlige MUS/LUS-samtale. Der er meget forskellige individuelle behov for den enkelte overlæge i forhold til opgaver og funktion sammenholdt med afdelingens behov. Efteruddannelse skal derfor ske med perspektiv på både det team og den organisation, du arbejder i, såvel som på de mål som du i din egen karriere arbejder hen imod. Dette gælder den faglige efteruddannelse, men lige så meget de mere bløde kompetencer som kommunikation, samarbejde og teamwork og det tværfaglige lederskab.

Husk samtidig at efteruddannelse er nødvendig på mange niveauer: I det daglige arbejde og igennem fleksible og individualiserede kompetenceudviklingsaktiviteter (fx: litteraturlæsning, e-læring, kurser, kongresser, formaliserede uddannelsesforløb, fokuserede ophold lokalt, regionalt, nationalt og internationalt mm).

Der er meget forskellige individuelle behov for den enkelte overlæge i forhold til aktuelle opgaver og funktion. Mål og behov kan også ændre sig over tid, hvis du får en anden plads i organisationen, eksempelvis som uddannelses- eller forskningsansvarlig. Din efteruddannelsesplan skal derfor løbende revideres med henblik på udvikling og dokumentation i forbindelse med både din og afdelingens udvikling.

Overlægeforeningens efteruddannelsespolitik og inspirationsmateriale
Du kan med fordel tage udgangspunkt i Overlægeforeningens politikpapir om efteruddannelse, forberedelsesskemaet til efteruddannelsesplan og det Mind Map, som Overlægeforeningen har udarbejdet i tillæg til det MUS/LUS-skema, som dit lokale hospital benytter. Du kan se efteruddannelsespapiret og inspirationsmaterialet i boksen.