Disciplinærnævnets kompetence og sammensætning

Disciplinærnævnet behandler de klager, hvor klageren har ønsket at rette kritik mod konkrete sundhedspersoner. Nævnet behandler klager over sundhedspersoners faglige virksomhed.

Disciplinærnævnets opgaver

Bedømmer sundhedspersoners faglige virke i bred forstand

Disciplinærnævnet bedømmer sundhedspersonens faglige virksomhed i ret bred forstand og tager derfor ikke udelukkende stilling til, om der er sket behandlingsfejl eller ej. Nævnet tager f.eks. også stilling til klager over kvaliteten i attestudstedelser, om der er ydet tilstrækkelig information, om der er indhentet samtykke til behandling og hvorvidt tavshedspligten er overtrådt.
Disciplinærnævnets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Spørgsmål om fejlbehandling eller forsømmelse

Hovedparten af nævnets sager om læger drejer sig om, hvorvidt der er foretaget fejlbehandling, eller om lægen har vist tilstrækkelig omhu i sin behandling og sin omgang med patienten. I disse situationer tager Disciplinærnævnet oftest stilling til, om der foreligger en overtrædelse af autorisationslovens § 17, som forpligter lægen til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelsen af sin lægegerning.
I alvorligere sager tager nævnet stilling til, om tilfældet er omfattet af autorisationslovens § 75, hvor lægen kan blive straffet med bøde eller hæfte, hvis lægen gør sig skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af lægegerningen. Disse sager oversendes til politiet med henblik på, om der kan rejses strafferetlig tiltale mod lægen.

Indberetninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen

Nævnet behandler også indberetninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen, hvis myndighederne finder, at der vil være grundlag for kritik eller anden sanktion.

Disciplinærnævnets sammensætning

Disciplinærnævnet består af én formand, 2 næstformænd og 86 beskikkede medlemmer. For hvert faglige område beskikker Sundheds- og Ældreministeren et antal medlemmer, der alle er sundhedsfagligt uddannede. 12 af nævnets medlemmer er læger.

Når lægers klagesag behandles i Disciplinærnævnet medvirker en formand/næstformand for Disciplinærnævnet, 2 lægmænd og 2 læger.

Læs mere om Disciplinærnævnet på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside