Differentieret basishonorar i OK18 - FAQ

De ofest stille spørgsmål og svar om differentieret basishonorar som følge af OK18.


Spm. 1.1 Hvorfor differentiere basishonoraret?

Svar: Differentieret basishonorar har to formål

  1. tilskyndelse til rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger i lægedækningstruede områder, og
  2. honorering efter patienttyngde som en form for fairness i forhold til øget ressourceforbrug.

    I forhold til 1) er det differentierede basishonorar et blandt flere initiativer for at imødekomme lægedækningsproblemer.

Andre spørgsmål om differentieret basishonorar


Spm. 1.2 Hvordan differentieres basishonoraret?

Svar: Der er afsat i alt 60 mio. kr. årligt til differentieret basishonorar.

Af de 60 mio. kr. prioriteres 40 pct. til 1) læger i  lægedækningstruede områder, mens 60 pct. fordeles til 2) honorering efter patienttyngde.

Midlerne afsat til 1) udmøntes i  de områder, som defineres som lægedækningstruede. Det differentierede basishonorar er et tillæg til basishonoraret pr. gruppe 1-sikret patient.

Beløbet til 2), fordeles ved at den enkelte læges/lægekliniks nuværende basishonorar sammenlignes med en honorering, hvor køn, alder og sygelighed vægtes anderles. Den enkelte læge/lægeklinik med en høj positiv forskel mellem de to opgørelser, dog maksimalt 100.000 kr. pr. lægekapacitet vil få udbetalt forskellen.

Afgrænsningen i forhold til, hvor stor en forskel, der udløser et honorar, beregnes årligt i forhold til patientsammensætningen i de enkelte lægeklinikker. Negative forskelle ved de to beregningsmetoder fører ikke til ændret basishonorar.
 
Andre spørgsmål om differentieret basishonorar


Spm 1.3 Hvad sker der med det differentierede basishonorar, når området skifter til ikke-lægedækningstruet?

Svar: Praksis, som er beliggende i områder, som pr. 1. maj 2018 er udnævnt til lægedækningstruede, vil i kalenderårene 2018, 2019 og 2010 oppebære differentieret basishonorartillæg for alle tilmeldte patienter.

I forhold til det differentierede basishonorar er det således uden betydning, at de lægedækningstruede områder skifter i løbet af overenskomstperioden.

Der er fra overenskomstens parter tale om en prioritering af rekrutterings- og fastholdelseselementet med denne fastlåsning pr. 1. maj 2018.

Andre spørgsmål om differentieret basishonorar