Det nye enstrengede og visiterede akutsystem pr. 1. januar 2014

Orientering om baggrund for og indholdet i de indgåede aftaler med RLTN, Region Hovedstaden og FAS/OL om løn- og arbejdsvilkår for læger i det nye enstrengede og visiterede akutsystem, som træder i kraft 1. januar 2014.

Baggrund
Region Hovedstaden opsagde i foråret 2013 lægevagtsaftalen med PLO og besluttede herefter, at opgaverne skal løses i det regionen benævner et enstrenget og visiteret akutsystem med base på hospitalerne.

FAS/Overlægeforeningen har forhandlingsretten for stillinger, som indebærer klinisk arbejde på overlægeniveau og derover i regionerne og er gennem den indgåede Hovedaftale med Regionernes Lønnings- og Takstnævn forpligtet til at indgå i forhandlinger. Der er således ikke tale om, at FAS har aftaledækket arbejde, der skal forhandles af PLO, idet PLO ikke forhandler offentlige ansættelser.

De nu indgåede aftaler er sket på baggrund af et ønske om i den givne situation at sikre, at lægerne på hospitalerne kan arbejde under ordnede forhold. Alternativet til ikke at indgå aftaler ville være, at overlægerne ville kunne pålægges varetagelsen af patientbehandlingen også af denne gruppe patienter, når de kommer ind på hospitalerne. Det ville medføre helt kaotiske tilstande på sygehusene, såfremt dette arbejde blot blev pålagt de allerede ansatte. 

Aftalerne skal endvidere bidrage til, at det bliver muligt at tilknytte læger med almene medicinske kompetencer, fx praktiserende læger til arbejdet, såfremt de ønsker at indgå i det. Det er ingen hemmelighed, at FAS/Overlægeforeningen helst havde set, at regionen fastholdt en ordning, hvor det er de praktiserende læger, der er helt centrale i arbejdet, idet lægevagten er en opgave, hvor der især er brug for almenmedicinske kompetencer.

Der er indgået et ”aftalekompleks” for den del af aktiviteten, som skal varetages i akutmodtagelserne og akutklinikkerne (dvs. den direkte konsultationsdel fra den tidligere lægevagt) og et andet ”aftalekompleks” for den del, som skal varetages af Den Præhospitale Virksomhed (dvs. telefonvisitaion/-konsultation og den udkørende del).

Akutmodtagelser og akutklinikker
For så vidt angår ansættelse af læger til varetagelse af opgaverne i akutmodtagelserne og akutklinikkerne er der enighed mellem Region Hovedstaden og FAS/Overlægeforeningen om, at lægerne ansættes på hospitalerne og indgår således som en integreret del af hospitalernes organisation og ledelsesmæssige vilkår.

Målet er fuld integration ved etablering af fuldtidsstillinger efter gældende overenskomst med FAS, men i en overgangsperiode vil det ikke være muligt at varetage den nye funktion i vagttiden alene med fuldtidsansat personale.

Der er derfor indgået en tidsbegrænset aftale (benævnt ” Ekstraordinær deltidsansættelse i Region Hovedstaden ”, dateret 5. november 2013) om, at Region Hovedstaden i perioden frem til det bliver muligt at varetage opgaven alene med anvendelse af fuldtidsansat personale vil dække de vakante stillinger med deltidsansatte læger med de fornødne kompetencer.

Ordningen løber umiddelbart i 1 år regnet fra 1. januar 2014 og kan herefter opsiges af henholdsvis Region Hovedstaden og FAS med 7 måneders varsel, og den vil bortfalde efter 2 år, med mindre den aftales forlænget eller erstattet af anden aftale.

Ordningen vil blive evalueret løbende.

Der er endvidere indgået  aftale om frivilligt ekstra arbejde i overgangsperiode ved akutmodtagelser og akutklinikker i Region Hovedstaden, dateret 5. november 2013, som retter sig mod overlæger ansat ved et af regionens hospitaler og som frivilligt vil påtage sig ekstra arbejde (FEA).

I forbindelse med indgåelse af  aftalen med Region Hovedstaden er der nedskrevet en gensidig forståelse mellem RLTN og FAS (benævnt ” Gensidig forståelse mellem RLTN og FAS ” dateret 5. november 2013) om, at overenskomsten ikke er aftalt med henblik på brug af løst tilknyttede overlæger på timebasis. Dette strider mod intentionerne bag overenskomsten og de tanker, der er udtrykt i den fælles præambel til overenskomsten.

Den Præhospitale Virksomhed
Ansættelse i Den Præhospitale Virksomhed vil kunne ske i fuldtidsstillinger efter overenskomsten for overlæger på helt sædvanlig vis. Det forventes kun at ske i meget begrænset omfang.

Herudover kan der ske ansættelse på timeløn – altså ansættelser med et begrænset timetal.

For ansættelse på timeløn er der indgået en 

aftale mellem RLTN, Yngre Læger og FAS/Overlægeforeningen dateret 13. november 2013, som beskriver grundvilkår samt en 

lokalaftale indgået mellem Den Præhospitale Virksomhed, Yngre Læger og FAS/Overlægeforeningen  ligeledes dateret 13. november 2013, som indeholder supplerede bestemmelser bl.a. vedrørende lønnen.
 
Løn- og ansættelsesvilkår – akutmodtagelser og akutklinikker

Der er følgende muligheder

  • Almindelig overlægeansættelse på fuld tid
  • Deltid
  • FEA

Almindelig overlægeansættelse sker på helt sædvanlige overenskomstvilkår. Oplysning om løn mv. kan findes her.

Deltidsansættelse kan ske i henhold til den tidsbegrænsede aftale, som er omtalt ovenfor.

Ved deltidsansættelse fastsættes løn og pension i forhold til beskæftigelsesgraden f.eks. ved 8 timer pr. uge er lønnen 8/37 del af en fuldtidsløn og 8/37 af pensionsindbetalingen.

Øvrige vilkår følger overenskomsten.

Deltidsansættelsen anvendes til læger, som ikke er ansat i regionens hospitalsvæsen i forvejen, og som ansættes med et begrænset timetal.

Nedenfor angives lønelementerne, idet en samlet beregning vil afhænge af, på hvilke dage og i hvilket tidsrum, der arbejdes:

Alle beløb er angivet i aktuelt niveau (1.oktober 2013 niveau). Der kommer en mindre regulering 1. januar 2014.

Overenskomstansat overlæge

Grundløn pr. time364,76
Fleksibilitetstillæg pr. time8,17
Pension* af grundløn (17,50%)63,83
Pension* af fleksibilitetstillæg (17,50%)1,43

*) Pr. 1. januar 2014 er pensionsprocenten på 18,05%

Tillæg for tjeneste/vagt:

Hverdage: 
Kl. 18-21 pr. time178,69
Pension (10 pct)17,87
Kl. 21-23 pr. time255,28
Pension (10 pct)25,53
Vagthonorar 23-082.806,76
Pension af vagthonorar (10 pct)280,68

Lørdag, søndag og søgnehelligdage:

Kl. 08-20 pr. time178,69
Pension (10 pct)17,87
(Tjeneste max til kl. 18 - herefter vagt) Vagthonorar 20-083.867,43
Pension 10 pct.386,74

Eksempel:
Ved en tjeneste på en hverdag i tidsrummet 17 – 23 bliver honoreringen:

Grundløn: 6 x 364,76=2.188,56
Fleksibilitetstillæg (hvis pgl. ikke går i vagt) 6 x 8,17=49,02
Ulempetillæg (18-21) 3 x 178,69=536,07
Ulempetillæg (21-23) 2 x 255,28=510,56
Løn i alt3.284,21
  
Pension af grundløn og fleksibilitetstillæg (6 x 63,83 + 6 x 1,43)391,56
Pension af ulempetillæg 3 x 17,87 + 2 x 25,53 =104,67
Pension i alt496,23

Feriepenge/særlig feriegodtgørelse efter ferieaftalen.

Der vil kunne forhandles individuelle tillæg i henhold til aftale om lokal løn.

FEA
Honorering pr. time alt inkl. (dvs. feriepenge)  kr.   770,00
(niveau 01-01-2014)
Der honoreres kun for faktisk udført arbejde.

Løn- og ansættelsesvilkår – Den Præhospitale Virksomhed
Overlæger kan ansættes i almindelige overlægestillinger (på fuld tid) efter overlægeoverenskomsten.

Læger kan desuden ansættes på timeløn med et begrænset timetal pr. uge.

Timelønnen svarer til den til enhver tid gældende speciallægekonsulenttakst i Overenskomst for Speciallægekonsulenter § 7B på kr. 520,99 pr. time (31-03-2000 niveau).

Timeløn i aktuelt niveau    kr.  665,88

Hertil kommer feriepenge iht. Ferieaftalen.

Timelønnen er ikke pensionsgivende.