Deltid

Du har mulighed for at være på deltid, mens du er i gang med din videreuddannelse - se Sundhedsstyrelsens vejledning fra marts 2014.

Deltidsbestemmelsen ændrer ikke ved, at lægestillinger fortsat normeringsmæssigt er fuldtidsstillinger og kun kan besættes på deltid, hvis en yngre læge konkret ønsker det, og arbejdsgiveren er indforstået.

Du skal have lov

Du kan søge om deltid pga. delvis genoptagelse af arbejdet under barselsorlov og pga. faglige, helbredsmæssige, familiemæssige eller sociale forhold. Du kan fx søge om at komme på deltid, hvis du ønsker en bedre balance mellem dit familie- og arbejdsliv. Du søger om tilladelse hos din(e) arbejdsgivere, og det regionale videreuddannelsesråd skal godkende aftalen.

Den samlede uddannelsestid skal svare til den, der kræves af en fuldtidsansættelse. Det er en forudsætning, at uddannelseskvaliteten bliver opretholdt, dvs. du skal indgå i samtlige uddannelseselementer på afdelingen, herunder vagter.

Kombinationsstillinger

Du kan søge det regionale videreuddannelsesråd om deltid i forbindelse med en forskningsansættelse. Se mere om betingelserne i vejledning om deltidsansættelser fra Sundhedsstyrelsen.

Speciallæger og fastansatte 1. reservelæger

Speciallæger og fastansatte 1. reservelæger kan ansættes på deltid, hvis de selv og arbejdsgiveren ønsker det.

Løn på deltid

Lønnen udregnes som en forholdsmæssig del af den tilsvarende fuldtidsløn, fx udgør lønnen ved 30 timers deltidsansættelse 30/37 af den samlede løn på fuldtid.

Vagthyppighedsregler på deltid

For deltidsansatte læger nedsættes vagthyppigheden svarende til nedsættelsen i arbejdstiden.

Eksempel 1

Læge A med vagt på tjenestestedet, ansat på halv tid (18,5 time pr. uge). I en 14 ugers normperiode kan lægen have normaltjeneste/vagt på tjenestestedet efter kl. 18

14 uger x 7 dage

x 18,5

= 8 gange

6

37

 

En fuldtidsansat vil tilsvarende kunne have vagt 16 gange.

Eksempel 2

Læge B med vagt uden for tjenestestedet, er ansat på 30 timer ugentlig. I en 14 ugers normperiode kan lægen have vagt uden for tjenestestedet

14 uger x 7 dage

x 30

= 26 gange

3

37

 

En fuldtidsansat kan have 32 vagter.

Hvis en deltidsansat læge har hyppigere vagt på grund af vakancer eller lignende, skal timerne efter kl. 18 i de for hyppige vagter udbetales som overarbejde og ikke indregnes i normtimeopgørelsen præcis som for yngre læger på fuld tid.

Andre konsekvensrettelser

Der er endvidere aftalt konsekvensrettelser i normtimeberegning, anciennitet mv. Alle øvrige bestemmelser i overenskomsten omfatter deltidsansatte uanset det aftalte ugentlige timetal.

Bestemmelsen om honorering af merarbejde/overarbejde gælder således også for yngre læger på deltid. Arbejdstimer ud over den aftalte deltid og op til 37 timer pr. uge i gennemsnit over en normperiode honoreres med normaltimeløn eller afspadseres i forholdet 1:1, og der indbetales pensionsbidrag for de præsterede mertimer.

Arbejde ud over 37 timer pr. uge i gennemsnit over en normperiode honoreres som overarbejde. Arbejde ud over det aftalte gennemsnitlige ugentlige timetal skal dog i videst muligt omfang undgås, hvis der skal være nogen ide med at aftale deltid.