Covid-19 og din arbejdsplads

I vores FAQ kan du finde spørgsmål, svar og retningslinjer om Covid-19 og din arbejdsplads. Vi opdaterer løbende informationerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har oprettet en COVID-19-hotline til medarbejdere og ledere på sundhedsområdet. Ring 70 20 02 66 alle dage mellem kl. 9 og 22.

Læs også øjebliksberetninger, hvor overlæger fortæller om deres arbejdsdage under pandemien.

FAQ

A

Arbejdsskade: Kan covid-19 anerkendes som arbejdsskade?

Ja, covid-19 kan anerkendes som en arbejdsskade. Enten som en erhvervsbetinget lidelse (hvis der har været smitterisiko over længere tid) eller som en arbejdsulykke (hvis smitten formodes at være opstået over kortere tid/ under 5 dage).

For at få covid-19 anerkendt som arbejdsskade, skal du have varige mén og det skal kunne sandsynliggøres, at smitten er opstået på dit arbejde. Dine efterladte kan også få erstatning, hvis du dør af sygdommen.

Overlægeforeningens arbejdsskadeadvokater vurderer, at ”Det må forventes, at arbejdets karakter for alle læger, der undersøger og behandler patienter og derved har tæt patientkontakt, i sig selv sandsynliggør en generel smitterisiko, og at dette vil være tilstrækkeligt”.

For medlemmer, der har mere sporadisk og ikke så tæt kontakt, skriver advokaterne, at ” der skal sandsynliggøres en konkret smitterisiko i forbindelse i forbindelse med arbejdet”.

Læs mere i advokaternes brev her.

Overlægeforeningen opfordrer til at du under alle omstændigheder anmelder det som en arbejdsskade, hvis du bliver smittet med covid-19. På den måde har du mulighed for at få sagen behandlet, hvis du skulle være så uheldig at udvikle varige mén.

Vær opmærksom på:

  • Din egen læge har pligt til at melde det, hvis han eller hun konstatere at du har fået en sygdom og der er mistanke om at sygdommen kan være opstået på dit arbejde
  • Din arbejdsgiver har pligt til at melde det, hvis du formodes at være blevet smittet over en kortere periode på op til fem dage
  • Du kan altid selv anmelde en arbejdsskade og Overlægeforeningen kan hjælpe dig, hvis du mod forventning møder problemer med at få sagen anmeldt. Kontakt os på fas@dadl.dk eller 35448408

Læs mere om behandlingen af covid-19 som arbejdsskade her 

Læs Overlægeforeningens kommentar og opmærksomhedspunkter i forhold til vejledningen her

Læs mere om hvordan du anmelder en arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring her: https://aes.dk/da/Arbejdsskader/Anmeldelse_af_arbejdsskader.aspx

F

Ferie: Kan du blive pålagt at afbryde en allerede påbegyndt ferie?

Nej, din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du afbryder allerede påbegyndt ferie. Du kan dog altid aftale med din arbejdsgiver, at du afbryder din ferie, hvis det kan lade sig gøre, og du selv er indstille på det.

Ferie: Kan planlagt ferie ændres, hvis du ikke ønsker at holde ferien på grund af Covid-19?

Du har ikke krav på at få ændret din ferie. Du har dog altid mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at ferien holdes på et andet tidspunkt.

 

Ferierejse: Hvad gør du, hvis du er på ferie i udlandet, og de lokale myndigheder hindrer hjemrejse på grund af coronavirus?

Når du er udrejst af private årsager, for eksempel ferie, rejser du på egen risiko. Du har derfor ikke ret til løn, hvis fraværet forlænges, med mindre du aftaler, at ferien forlænges. Derudover er det selvfølgelig også muligt at aftale, at du afholder feriefridage eller afspadsererer  

Hvis du er blevet syg i udlandet, er indlagt eller bliver forhindret i at rejse hjem på grund af smittebærerisiko, er det almindeligt sygefravær. Situationen vil være omfattet af de almindelige regler om afbrudt ferie ved sygdom.

Ferierejse: Kan din arbejdsgiver nægte dig at rejse til et land/område, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til?

Nej, din arbejdsgiver kan ikke bestemme, hvor du holder din ferie, men din arbejdsgiver kan godt fraråde dig at rejse til områder, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til. Du kan orientere dig nærmere på Udenrigsministeriets FAQ, som du finder her.

Din arbejdsgiver kan i den forbindelse indskærpe, at det kan anses for selvforskyldt sygdom, hvis du bliver smittet med coronavirus under ophold i et særligt risikoområde. I den situation vil du ikke have ret til løn under sygdom, ligesom det ikke kan afvises, at fraværet under sygdom i en situation som denne vil kunne anses for ulovligt fravær. I dette tilfælde risikerer du at blive opsagt eller i værste fald bortvist.

Bliver du ikke syg, men derimod pålagt karantæne efter en rejse til et særligt risikoområde, vil dit fravær kunne anses for selvforskyldt og dermed ikke berettige til løn. På samme måde som hvis du bliver syg, jf. ovenfor, vil dit fravær efter omstændighederne kunne anses for ulovligt, og dermed risikerer du at blive opsagt eller i værste tilfælde bortvist. 

Du kan på myndighedernes fælles hjemmeside læse nærmere om rejser ind eller ud af Danmark.

Ferierejse: Må du rejse ud af Danmark?

På Udenrigsministeriets hjemmeside finder du nærmere information om, hvilke lande/områder Udenrigsministeriet fraråder rejser til. 

Forsikring: Hvordan er du som medlem af Lægeforeningen forsikringsdækket i relation til covid-19?

Lægeforeningens hjemmeside kan du læse nærmere om, hvordan du i relation til  covid-19 er dækket på relevante forsikringer under gruppeordningen i Tryg, samt under Lægeforeningens gruppelivsordning via Forenede Gruppeliv. Videre kan du læse nærmere om andre relevante forsikringer, herunder forsikringsdækninger i forbindelse med pensioner.

Læs også, hvordan du er stillet i forhold til  covid-19 som arbejdsskade under punktet A - "Arbejdsskade - Kan covid-19 anerkendes som arbejdsskade?"

G

Gravid: Hvordan skal du forholde dig?

Ud fra et forsigtighedsprincip betragter Sundhedsstyrelsen gravide som en risikogruppe i forhold til COVID-19. Er du gravid skal din arbejdsgiver drøfte den arbejdsmæssige situation med dig og lave en konkret individuel vurdering af, om du kan varetage din vanlige funktion.

Frem til 28. graviditetsuge håndteres du på lige fod med andre risikogrupper i din arbejdsmæssige situation. Hvis du i dine vanlige funktioner kommer i kontakt med patienter med mistænkt eller bekræftet smitte med COVID-19, skal du omplaceres til andre opgaver, hvor du ikke har kontakt med patienter, der er mistænkt for smitte eller bekræftet smittet med COVID-19.

Oplever du problemer med at blive omplaceret, anbefaler vi du i første omgang forsøger at løse det lokalt, ved at inddrage din tillidsrepræsentant i dialogen med din arbejdsgiver. Løser dette mod forventning ikke situationen, er du velkommen til at kontakte os på fas@dadl.dk.

Fra graviditetsuge 28 anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du arbejder hjemmefra af forsigtighedshensyn. Er hjemmearbejde ikke er muligt i den funktion eller ifht. de opgaver, som du varetager, skal du sygemeldes.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens notat: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Haandtering-af-COVID-19_-Ansatte-i-sundheds-og-aeldresektoren-der-tilhoerer-saerlige-risiko

K

Kurser/konferencer: Kan du nægte at tage på rejse for dit arbejdssted på grund af coronavirus?

Udenrigsministeriets rejsevejledning skal følges, når du skal afsted. 

Du har ret til at nægte at tage på rejse, hvis Udenrigsministeriets vejledning siger det.

Hvis du er strandet på en sådan rejse, skal din arbejdsgiver derfor betale løn til dig under det tvungne ophold.  Arbejdsgiveren skal også inden for rimelighedens grænser betale dine opholdsudgifter. 

Er du blevet syg under rejsen, eller er der en formodning om sygdom, og du derfor er forhindret i at rejse hjem, betragtes du som sygemeldt.

R

Risikogrupper: Er du i risikogruppen eller deler du husstand med en i risikogruppen?

Hvis du ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer er i særlig risiko, hvis du bliver smittet med Covid-19, eller hvis du deler husstand med personer i særlig risiko, skal du ikke arbejde tæt på covid-patienter.

I givet fald kan du efter aftale med din arbejdsgiver blive hjemme fra arbejde, hvis du ikke kan arbejde hjemmefra eller blive flyttet til andre opgaver end diagnostisering og behandling af Covid-19 patienter.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du eller din pårørende er i den særlige risikogruppe eller har brug for særlig rådgivning, skal du kontakte din læge.  Det er også din læge, som skal vurdere risikoen for et alvorligt sygdomsforløb, hvis du bliver smittet med Covid-19. Hvis din arbejdsgiver ønsker lægelig dokumentation, skal du kunne fremskaffe en lægeerklæring.

I fraværsperioden modtager du som udgangspunkt sygedagpenge, medmindre du kan få en aftale med din arbejdsgiver om, at denne udbetaler sædvanlig løn.

Ordningen forudsætter, at din arbejdsgiver udarbejder en erklæring om, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller dine arbejdsopgaver på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

For at være omfattet af ordningen er det en betingelse, at du opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen. Du kan kontakte din kommune for råd og vejledning

Aftalen gælder til og med 31. august 2020 - aftalen er forlænget til 31. december 2020.

Du kan se Sundhedsstyrelsens retningslinjer her:

 

Risikogrupper: Hvad gør jeg, hvis jeg har en nær pårørende i risikogruppen?

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside finder du information om, hvem der er i risikogruppen, og hvordan du forholder dig som pårørende.

SST vurderer, at du godt kan gå på arbejde, men ikke bør have kontakt med patienter, der er mistænkt for at have COVID19. I sådanne tilfælde skal du, som pårørende til personer i øget risiko, flyttes til anden opgave eller funktion uden smitterisiko.

Læs mere i SST FAQ under
"Pårørende"

 Læs mere i SST anbefalinger til
personer i risikogruppen
- navnlig sidste afsnit for pårørende.

S

Smitte: Hvad skal du gøre, hvis du er smittet med coronavirus?

Du er sygemeldt, indtil der foreligger lægelig afklaring. Som ved almindelig sygdom kan du blive bedt om at aflevere en lægeerklæring.

Hvis du har mistanke om, at du er blevet smittet under udførelse af dit arbejde, skal det anmeldes som en potentiel arbejdsskade. 

Læs mere om COVID-19 som arbejdsskade under A: Kan Covid19 anerkendes som arbejdsskade?

Smitte: Kan du blive hjemme fra arbejde, hvis du frygter at blive smittet med covid-19

Du kan ikke give dig selv karantæne/isolation, og det er ulovligt fravær at blive væk fra sit arbejde uden en saglig begrundelse. Du kan kun undlade at møde på arbejde, hvis ledelsen/sundhedsmyndighederne beslutter, at du skal i karantæne/isolation.

Hvis du alligevel udebliver fra arbejde, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser, herunder bortvisning.

Kun i særlige tilfælde kan du påberåbe dig at undlade at møde, hvis dit liv eller helbred er i fare. Det vil for eksempel være, hvis du har været i tæt kontakt med en kollega, der er smittet med coronavirus. Du skal straks tage kontakt til din ledelse, der må afklare med sundhedsmyndighederne, om du har været udsat for smitte, og der derfor skal iværksættes særlige foranstaltninger.

Hvis du skal behandle personer, der er smittet med coronavirus, skal hospitalet træffe de nødvendige forholdsregler.

Smitte: Må ledelsen spørge dig, om du er smittet med covid-19?

Udgangspunktet er, at ledelsen ikke må spørge om årsagen til sygefravær. Du har dog pligt til at oplyse om covid-19, fordi det er en smitsom sygdom, der i værste fald kan få alvorlige konsekvenser for både kolleger og patienter.

Støtte: Hvad gør du, hvis har brug for krisehjælp eller støtte?

Flere regioner tilbyder særlig kriserådgivning til sundhedsprofessionelle i forbindelse med COVID-19.

Find de konkrete tilbud i din region og på dit sygehus på intranettet eller spørg din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant. Hvis du eller en kollega har behovet, men ikke kan finde informationer om kriserådgivning hos jer, så kontakt os gerne på fas@dadl.dk.

Det kan også være en god ide at dele informationer om kriserådgivningen i afdelingen. På den måde kan du måske være med til at hjælpe en kollega, der har behovet, men som ikke er opmærksom på tilbuddet.

Sygdom: Har du ret til løn, hvis du er smittet med covid-19 eller i karantæne?

Hvis din læge eller en myndighed har vurderet, at du skal i karantæne/isolation, eller du er blevet smittet med covid-19, har du ret til løn under sygdom efter de almindelige regler om sygdom.
Du har ret til din sædvanlige løn i den periode, hvor du ikke arbejder, da det er ledelsen, der beslutter, at du ikke må arbejde. Det gælder også i den periode, du skal være symptomfri, før du må møde på arbejde igen.

T

Test: Kan din arbejdsgiver kræve, at du lader dig teste for covid-19?

Svar: Ja, Arbejdstilsynet har oplyst, at arbejdsgiverne gerne må pålægge medarbejdere på blandt andet hospitaler, at de skal lade sig teste med henvisning til lov om helbredsoplysninger. Arbejdsgiveren skal have medarbejderens samtykke til at udføre testen. Men arbejdsgiveren kan altså godt kræve, at medarbejderen lader sig teste, og det kan derfor have ansættelsesretlige konsekvenser, hvis man afviser at blive testet. 

Tilsyn: Hvordan vil Styrelsen for Patientsikkerhed forholde sig til tilsyn og fejl under corona?

Direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed har meddelt, at man vil tage højde for den helt ekstraordinære situation, corona krisen medfører. Hun skriver:

 ”I den kommende tid vil mange sundhedspersoner desværre komme til at stå i situationer, der er meget langt fra dem, de kender i dag. Det kan for eksempel blive nødvendigt at tilpasse kvaliteten af behandlingen til den forhåndenværende kapacitet, eller der kan blive behov for at arbejde i meget lange perioder uden pauser og under meget stort pres. Det vil indebære risiko for fejl. Men det er i denne situation meget vigtigt at understrege, at vi som tilsynsmyndighed er fuldstændig klar over den helt ekstraordinære situation, vi alle befinder os i. Der er brug for alle gode kræfter, og frygten for at begå fejl må ikke afholde sundhedspersoner fra at bidrage, også selv om man bidrager på et felt, der ikke lige svarer til ens spidskompetencer. Selv om autorisationsloven og sundhedsloven stadig gælder, vil vi naturligvis tage fuldt højde for den helt ekstraordinære situation i eventuelle efterfølgende vurderinger”.

Anne-Marie Vangsted, daværende direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed, 20. marts 2020

https://stps.dk/da/nyheder/2020/vigtig-besked-til-sundhedspersoner-og-organisationer-i-danmark/

På Lægeforeningens hjemmeside kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du bliver involveret i en klage- eller tilsynssag pga. coronakrisen.

V

Vagter: Kan du blive pålagt ekstra arbejde/vagter?

Hvis du bliver pålagt ekstra vagt, længere arbejdsdage eller lignende, gælder for overlæger aftale om merarbejde for akademikere. Pålagt merarbejde honoreres efter denne aftale, hvis betingelserne er opfyldt, dvs. at merarbejdet er pålagt, af større omfang (normalt min. 4 uger) og af midlertidig karakter.

Værnemidler: Dispensation for 3 timers brug af masker

Arbejdstilsynet har lagt en opdateret FAQ på hjemmesiden omkring brugen af FFP2- og FFP3-masker i sundhedsvæsnet. Herunder fremgår den midlertidige lempelse om brug af maske i mere end 3 timer.

I FAQ’en bemærkes det, at Arbejdstilsynet har lagt vægt på, at det kun er i de tilfælde, at de ansatte ikke oplever gener ved brug af maskerne, at det er i orden at bruge maskerne i længere tid end 3 timer.

FAQ’en kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside under 'Sundhedssektoren': https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/covid-19/spoergsmaal-og-svar-om-corona/

Værnemidler: Regler for arbejdsmiljø og brug af værnemidler

Det er fortsat arbejdsgiver, der har ansvaret for, at du har et  sikkert og sundt arbejdsmiljø, også under corona-pandemien.

Din arbejdsplads skal bl.a.:

  • Lave risikovurdering og sikre, at risikoen for smitte minimeres så medarbejdernes beskyttes så effektivt som muligt.
  • Afhjælpe eventuelle belastninger, - som fx ved brug af værnemidler.
  • Sikre tilgængelighed af og instruktion i korrekt anvendelse af hjælpe- og værnemidler og af brug af isolationsstuer

I forhold til værnemidler skal Retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og fra Statens Serum Institut skal følges:

Se notat fra Statens Serum Institut her:

https://covid19.ssi.dk/hygiejne

Læs mere

Arbejdstilsynet har samlet en lang række spørgsmål og svar om  COVID-19/corona og arbejdsmiljø her.