Kursus

Endometriose - den skjulte lidelse

- symptomer, udredning, behandling og patientperspektiv

Endometriose er en hyppig, men alt for ofte overset kronisk sygdom, og ca 10% af kvinder lider af sygdommen. Selv om der de sidste 15-20 år er sket store fremskridt i forhold til diagnosticering og især kirurgisk behandling af sygdommen, er der stadig mange patienter, som oplever mange års symptomer og lægekontakter før diagnosen endelig stilles. Sygdommen kan give symptomer fra flere organsystemer og variere ofte betydeligt, og der er talrige eksempler på patienter, som ender i uheldige forløb, enten i udredning for cancer eller i andre specialer end gynækologien.

Diagnosen kan derfor være vanskelig at stille, ligesom de objektive fund indimellem er beskedne. En tidligere og mere præcis diagnosticering af sygdommen kan have stor betydning for, hvor syge kvinderne når at blive, hvilket er afgørende for behandlingsmuligheder, smertelindring, fertilitet og livskvalitet for patienterne. Der er derfor behov for, at læger fra en bred vifte af specialer kender sygdommen og symptomerne.

Hensigten med dette kursus er at klæde dig som læge bedre på til at kunne genkende symptomerne ved endometriose og dermed kunne lede patienten videre i behandlingssystemet, så diagnosen kan stilles tidligt i sygdomsforløbet. Derudover vil du blive præsenteret for og opdateret på den nyeste viden inden for området. Kurset er udviklet i samarbejde med endometrioseteamet på Rigshospitalet, som står for undervisningen. Du vil udover speciallæger på området også møde journalist Louise Dreisig, som er endometriosepatient og forfatter til bogen Bloody Hell.

På kurset kommer vi ind på følgende emner:

  • Forsinket diagnose set fra en endometriosepatients perspektiv
  • Diagnosticering af endometriose
  • Medicinsk og kirurgisk behandling af endometriose
  • Cases med eksempler på uhensigtsmæssige patientforløb
  • Nyeste forskning indenfor endometriose
  • Perspektiver for den fremtidige behandling af endometriose

Kurset vil være en blanding af teori og case-baseret gennemgang. Der vil være god mulighed for diskussion med både undervisere og kollegaer undervejs. Som noget nyt vil vi have en session, hvor kursusdeltagere kan præsentere udiagnosticerede eller svære patientsager fra egen klinik. Deltagerne er meget velkomne til at indsende cases til diskussion på kurset.

Målgruppe

Dette kursus er for læger fra alle specialer, også praktiserende læger, med interesse for at styrke deres viden og indsigt i diagnosticering og behandling af endometriose.

Undervisere på kurset er:

  • Torur Dalsgaard, overlæge, Rigshospitalets endometrioseteam, DSOG certificeret ekspert i endometriose
  • Dorthe Hartwell, overlæge, leder af Rigshospitalets endometrioseteam
  • Louise Dreisig, journalist og endometriosepatient