Kursus

Ledelse af fagprofessionelle

LÆGEFAGLIG LEDERUDDANNELSE
LÆGE & LEDER er Overlægeforeningens lederuddannelse. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Danske Regioner og målrettet overlægernes hverdag og virkelighed.

LÆGE & LEDER tilbyder kurser i ledelse for nyudnævnte overlæger, afdelingslæger med delegerede ledelsesopgaver, ledende overlæger og andre overlæger med delegerede ledelsesfunktioner.

Uddannelsen er udviklet sammen med en række læge- og ledelsesfaglige ressourcepersoner. Videnskabeligt personale fra CBS har fungeret som faglige sparringspartnere og har medvirket til at kvalitetssikre uddannelsen. Lægeforeningen varetager administrationen af LÆGE & LEDER.

Kurset er for ledende overlæger og andre overlæger med delegerede ledelsesfunktioner. Det gælder fx overlæger med ansvar for et afsnits personale- og ressourceforbrug, specialeansvarlige overlæger med ansvar for personale og ressourceforbrug samt overlæger med delegeret personaleansvar.

I en kultur med stærk tradition for faglig og personlig autonomi skal du som ledende overlæge være i stand til at påtage dig et personligt lederskab over for overlæger og andre fagprofessionelle. Kurset skal styrke din refleksion og praksis i denne komplekse ledelsesopgave. Det sker blandt andet ved:

• At bruge ny forskning og nye teorier om ledelse til at belyse dine daglige og strategiske udfordringer  
• At give dig relevante redskaber til at lede i og på tværs af fagprofessionelle miljøer   
• At sætte fokus på fire områder, der er særlig vigtige for at kunne lede andre fagprofessionelle: ledelsestyper, personaleledelse, procesledelse og ledelse af konflikter 
• At give dig mulighed for at opbygge ledernetværk med andre ledende overlæger på tværs af specialer og regioner

Deltagernes udbytte af kurset
På kurset får du styrket din lederidentitet samt dine kompetencer og handlemuligheder som leder i organisationer med en stærk fagprofessionel kultur.

Du bliver blandt andet bedre til: 

• At balancere mellem generel og faglig ledelse    
• At få det bedste frem i forskellige typer af fagprofessionelle medarbejdere og ledere 
• At vælge de rette ledelsesstrategier og skabe bred forståelse for dine initiativer 
• At skabe gode rammer for medansvar, indflydelse og mening i det kliniske arbejde 
• At identificere og håndtere konflikter aktivt og involverende
 
På hjemmesiden www.laegeogleder.dk kan du læse mere om Læge & Leder