Coronavirus og din arbejdsplads

I vores FAQ kan du finde spørgsmål, svar og retningslinjer om corona og din arbejdsplads. Vi opdaterer hele tiden informationerne, og vi er i tæt dialog med Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen.

Styrelsen for Patientsikkerhed har oprettet en COVID-19-hotline til medarbejdere og ledere på sundhedsområdet. Ring 70 20 02 66 alle dage mellem kl. 9 og 22.

Vi modtager i disse dage mange telefonopkald. Du er velkommen til at sende en mail på fas@dadl.dk, så ringer vi dig op.

FAQ

A

Arbejdstid: Har du fortsat ret til 11 timers hvile og et ugentligt fridøgn i denne tid? (19.03.2020)

Nej, Arbejdstilsynet har midlertidigt bemyndiget arbejdsgivere, som kommer under et særligt pres på grund af COVID-19, til at kunne fravige kravet om 11 timers hvile og et ugentligt fridøgn.  Arbejdstilsynet understreger, at arbejdsgivere fortsat skal tilrettelægge arbejdet, så de ansatte kan arbejde uden unødig risiko for deres sikkerhed og sundhed.

Læs mere hos Arbejdstilsynet her: https://at.dk/nyheder/2020/03/hviletidsregler-kan-fraviges-paa-grund-af-covid-19/

F

Ferie: Aftale om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse pga. covid-19 situationen (02.04.2020)

Der er indgået en trepartsaftale om, at offentlige arbejdsgiver kan varsle afvikling af tilgodehavende ferie og anden frihed med forkortet varsel i perioden 28. marts - 13. april 2020.

Hvem er omfattet af aftalerne
Er du hjemsendt, og kan du ikke varetage dine opgaver i hele eller dele af perioden, skal du afvikle frihed i op til 5 dage. Det er arbejdsgiver, der beslutter, hvem der skal afvikle friheden, og friheden kan pålægges med dags varsel. Dog opfordres der til, at tilrettelæggelse af afvikling af frihed i størst muligt omfang sker i samarbejde mellem ledelse og ansatte.

Hvilke former for frihed kan afvikles?
Aftalen omfatter kun betalt frihed. Dvs. at du kan blive pålagt at bruge feriedage, der mangler at blive afviklet inden den 30. april, dage fra 6. ferieuge eller afspadsering. 

For så vidt angår 6. ferieuge kan arbejdsgiver varsle afvikling, selv om du allerede har bedt om at få den udbetalt eller efter sædvanlig praksis ville få den udbetalt.

Hvis du allerede har anvendt feriedage og særlige feriedage i perioden 13. marts til og med 27. marts, medregnes de dage i opgørelsen af de 5 dages frihed.

Hvordan fastlægges dagene?
Dagene fastlægges af arbejdsgiver efter dialog med den ansatte. Aftalernes parter opfordrer til, at friheden afvikles i tilknytning til påsken – dvs. tre dage op til påsken og 2 dage i forlængelse af 2. påskedag.

Kan du blive pålagt at holde ferie eller afspadsering, hvis du tilhører en særlig risikogruppe? (03.04.2020)
Tilhører du en særlig risikogruppe og bliver sendt hjem af din arbejdsgiver, for at beskytte dig mod smitte og fordi det ikke er muligt at flytte dig til en anden opgave eller funktion, hvor der ikke er oplagt smitterisiko, kan du blive pålagt at holde ferie eller afspadsering efter aftalen om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse. I den situation står du således ikke til rådighed for andet arbejde.

Ferie: Har du ret til ny ferie, hvis du bliver pålagt karantæne i ferieperioden?

At blive pålagt karantæne er en feriehindring. Du har derfor ret til erstatningsferie på et andet tidspunkt inden ferieårets udløb. Erstatningsferiens placering skal aftales med din leder.
Kan I ikke blive enige, kan din leder varsle afholdelse af restferie med 1 måneds varsel. Er der tale om 5. ferieuge, vil du kunne indgå en aftale med din arbejdsgiver om, at denne del af ferien kan udbetales ved ferieårets udløb (udgangen af april 2020). Der findes en særlig blanket til dette på borger.dk. Blanketten er tilgængelig efter ferieårets udløb.

Ferie: Kan du blive pålagt at afbryde en allerede påbegyndt ferie?

Nej, din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du afbryder allerede påbegyndt ferie. Du kan dog altid aftale med din arbejdsgiver, at du afbryder din ferie, hvis det kan lade sig gøre, og du selv er indstille på det.

Ferie: Kan du overføre ferie til miniferieåret? (16.03.2020)

Ferieaftalen giver dig mulighed for at aftale, at optjente uafviklede ferietimer udover 4 uger pr. ferieår kan overføres til det følgende ferieår. Du skal indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om overførsel senest den 30. september efter ferieårets udløb.  

Hvis du fratræder, før den overførte ferie er afholdt, bortfalder retten til at holde den overførte ferie, og feriegodtgørelsen for den overførte ferie udbetales. Hvis du overgår til en ny ansættelse i en region, kan du indgå en ny skriftlig aftale om overførsel med den nye arbejdsgiver.

Du finder skema til ferieoverførsel her (https://www.laeger.dk/sites/default/files/skema_til_aftale_om_ferieoverfoersel.pdf), ligesom du kan læse yderligere om ferie her (https://www.laeger.dk/sygdom-ferie/orlov/fas).

Se iøvrigt : https://www.laeger.dk/ferie-kan-jeg-faa-udskudt-ikke-afholdt-ferie-efter-saerlov-opdateret-02042020

Ferie: Kan jeg få udskudt ikke afholdt ferie efter særlov? (Opdateret 02.04.2020)

Ja, hvis du opfylder betingelserne for den særlov Folketinget har vedtaget den 2. april 2020. Loven giver mulighed for at udskyde al ikke afholdt ferie, hvis der er væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn i forbindelse med covid-19.

Ferien bliver udskudt til afvikling i miniferieåret 1. maj - 31. august 2020. Hvis ikke ferie kan afholdes i miniferieåret, bliver ferien overført til den efterfølgende ferieafviklingsperiode til afholdelse inden 31. december 2021.
Al ferie betyder, at retten til 4 ugers årlig ferie kan tilsidesættes.
Udskydelse af ferie kan enten ske ved aftale mellem dig og din arbejdsgiver eller efter arbejdsgivers pålæg. Udskydelse af ferie kan ikke ske alene efter lønmodtagerens ønske.
Du skal have erstattet et evt. økonomisk tab som følge af udskydelsen.

Særloven skal medvirke til at sikre den nødvendige specifikke arbejdskraft til udførelse af vigtige samfundsopgaver i den aktuelle situation med covid-19. Sundhedsmyndighederne er specifikt nævnt i bemærkningerne til loven

Ferie: Kan planlagt ferie ændres, hvis du ikke ønsker at holde ferien på grund af coronavirus? (opdateret 16.03.2020)

Du har ikke krav på at få ændret din ferie. Du har dog altid mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at ferien holdes på et andet tidspunkt.

 

Ferierejse: Har du krav på erstatningsferie, hvis der indføres indrejseforbud i det land, hvor du skal holde ferie? (opdateret 10.3.20)

Hvis du har planlagt og fået godkendt ferie af din arbejdsgiver, er du forpligtet til at afholde den. Hvis du i din ferie har planlagt en rejse til et land, som Udenrigsministeriets rejsevejledninger fraråder rejser til, har du ikke krav på at kunne lægge din ferie på et andet tidspunkt i stedet, da dette ikke anses som en feriehindring.

Du kan dog altid aftale med din arbejdsgiver, at du rykker din ferie, hvis det kan lade sig gøre.

Ferierejse: Hvad gør du, hvis du er på ferie i udlandet, og de lokale myndigheder hindrer hjemrejse på grund af coronavirus?

Når du er udrejst af private årsager, for eksempel ferie, rejser du på egen risiko. Du har derfor ikke ret til løn, hvis fraværet forlænges, med mindre du aftaler, at ferien forlænges. Derudover er det selvfølgelig også muligt at aftale, at du afholder feriefridage eller afspadsererer  

Hvis du er blevet syg i udlandet, er indlagt eller bliver forhindret i at rejse hjem på grund af smittebærerisiko, er det almindeligt sygefravær. Situationen vil være omfattet af de almindelige regler om afbrudt ferie ved sygdom.

Ferierejse: Må du rejse til ”et farligt område” i din ferie?

Du skal tage udgangspunkt i Udenrigsministeriets rejseanbefalinger.

Følger du ikke Udenrigsministeriets anbefalinger, vil det kunne betragtes som selvforskyldt sygdom, hvis du bliver syg med coronavirus under/eller efter rejsen.

Dette vil kunne få betydning for din ret til løn under sygdom eller under karantæne.

Forsikring: Hvordan er du som medlem af Lægeforeningen forsikringsdækket i relation til Corona-virus og COVID-19? (24. marts 2020)

Lægeforeningens hjemmeside kan du læse nærmere om, hvordan du i relation til Corona-virus og COVID-19 er dækket på relevante forsikringer under gruppeordningen i Tryg, samt under Lægeforeningens gruppelivsordning via Forenede Gruppeliv. Videre kan du læse nærmere om andre relevante forsikringer, herunder forsikringsdækninger i forbindelse med pensioner.

Forældreorlov/barsel: Kan arbejdsgiveren afbryde din barsel eller forældreorlov? (Opdateret 13.3.20)

Hvis du er på barsel eller forældreorlov, gælder de nuværende regler pt. fortsat. Det betyder, at din arbejdsgiver ikke kan pålægge dig, at du skal afbryde din barsel eller orlov. Hvis Sundhedsstyrelsen aktiverer Epidemilovens paragraf 26 om, at der kan fastsættes regler om lægers og andre autoriseredes medvirken i bekæmpelse af smitsomme sygdomme, kan situationen ændre sig - vi opdaterer, hvis det bliver aktuelt.

G

Gravid: Hvordan skal du forholde dig? (03.04.2020)

Der er ifølge Sundhedsstyrelsens notat af 2. april 2020 ikke på nuværende tidspunkt påvist, at gravide er særlige modtagelige for smitte, har en øget risiko for at få et svært sygdomsforløb med COVID-19 eller har en øget dødelighed. Tilsvarende er ikke påvist for det ufødte barn.

Ud fra et forsigtighedsprincip, både over for den gravide og for det ufødte barn, betragter Sundhedsstyrelsen dog gravide som en risikogruppe i forhold til COVID-19

Det skal således sikres, at arbejdsgivere drøfter den arbejdsmæssige situation med gravide medarbejdere, så der også for gravide medarbejdere foretages en konkret individuel vurdering af, om vedkommende kan varetage sin vanlige funktioner og/eller opgaver.

Sundhedsstyrelsen understreger i deres notat af 2. april 2020, at styrelsen forventer, at alle arbejdsgivere på sundhedsområdet kender til notatet, så anbefalingerne implementeres ensartet.

Indtil graviditetsuge 28

Er du gravid inden 28. graviditetsuge, håndteres du under hele din graviditet på lige fod med andre risikogrupper og skal sidestilles hermed i din arbejdsmæssige situation.

Hvis du i dine vanlige funktioner og/eller opgaver vil komme i kontakt med patienter eller borgere med mistænkt eller bekræftet smitte med COVID-19, skal du ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer (INDSÆT LINK TIL NOTAT AF 2. APRIL) omplaceres til en anden opgave, hvor du ikke har kontakt med patienter eller borgere, der er mistænkt for smitte eller bekræftet smittet med COVID-19. Sundhedsstyrelsen understreger, at du skal omplaceres, uanset hvor langt du er i din graviditet.

Oplever du problemer med at blive omplaceret, anbefaler vi du i første omgang forsøger at løse det lokalt, ved at inddrage din tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant og AMIR i dialogen med din arbejdsgiver. Løser dette mod forventning ikke situationen, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os på yl@dadl.dk.

Fra graviditetsuge 28

Sundhedsstyrelsen anbefaler i deres opdaterede retningslinjer af 2. april , at du som gravid i tredje trimester, bør arbejde hjemmefra.

Den nye anbefaling kommer ifølge styrelsen af forsigtighedshensyn, da enkelte studier fra udlandet har vist, at der er flere kejsersnit inden termin hos coronasmittede i tredje trimester. Børn bliver derfor født for tidligt.

Sundhedsstyrelsen understreger i sine retningslinjer, at evidensgrundlaget er meget sparsomt, og at anbefalingen kommer for at være på den sikre side.

Såfremt hjemmearbejde ikke er muligt i den funktion eller ifht. de opgaver, som du varetager, skal du sygemeldes. Dette således for at minimere risikoen for smitte i sidste trimester og risikoen for, at du forløses for tidligere som følge heraf.

K

Karantæne: Får du løn, hvis der stilles krav om karantæne?

Du har ret til din sædvanlige løn i den periode, hvor du ikke arbejder, da det er ledelsen, der beslutter, at du ikke må møde.

Karantæne: Kan ledelsen kræve, at du skal i karantæne på grund af risiko for coronavirus?

Det er ledelsen, der bestemmer, om du må befinde dig på arbejdspladsen. Hvis du netop er kommet hjem fra et land/område, hvor der er konstateret coronavirus, kan ledelsen beslutte, at du ikke må møde på arbejde i en tidsbegrænset periode.

Kurser/konferencer: Hvad gør du, hvis du er på konference eller på anden måde udsendt af hospitalet til udlandet, og de lokale myndigheder hindrer dig i at rejse hjem på grund af coronavirus?

Alle regioner har nedlagt forbud mod at læger deltager i udenlandske konferencer eller møder i Danmark med udenlandske gæster. Hvis du alligevel allerede er afsted på et ophold i udlandet for hospitalet, kan du blive mødt med krav fra udenlandske myndigheder, som hindrer din hjemrejse.

Hvis du er strandet på en sådan rejse, skal din arbejdsgiver derfor betale løn til dig under det tvungne ophold.  Arbejdsgiveren skal også inden for rimelighedens grænser betale dine opholdsudgifter.  

Er du blevet syg under rejsen, eller er der en formodning om sygdom, og du derfor er forhindret i at rejse hjem, betragtes du som sygemeldt.

Kurser/konferencer: Kan du nægte at tage på rejse for dit arbejdssted på grund af coronavirus?

Udenrigsministeriets rejsevejledning skal følges, når du skal afsted. 

Du skal være opmærksom på, at du har ret til at nægte at tage på rejse, hvis Udenrigsministeriets vejledning siger det.

Kurser/konferencer: Må du deltage i obligatoriske kurser m.v. (10.03.2020)?

Som en del af ledelsesretten er det din arbejdsgiver, der har ret til at beslutte, om du kan/skal deltage i obligatoriske kurser og konferencer.

Regionerne har aflyst al regional kursus- og uddannelsesaktivitet, som regionerne står for. Det vil være op til den lokale ledelse at afgøre, om du kan deltage i kursusaktivitet, der afholdes af eksterne leverandører. Alle E-learningsaktiviteter og videoaktiviteter opretholdes uændret.

Opfølgning på kursus- og uddannelsesaktivitet vil efterfølgende blive håndteret lokalt. Du skal henvende dig til din ledelse, hvis du har spørgsmål til kursusaktivitet, som regionen står for.

P

Pasning: Hvad gør du, hvis du ikke kan få passet dit barn, fordi daginstitutionen er lukket på grund af coronavirus? (12.03.20)

Det er dit ansvar at finde pasning til dit barn. Du må derfor finde en alternativ pasningsordning, mens institutionen er lukket. Du kan forsøge at aftale med din ledelse, at du afspadserer, holder ferie eller fri uden løn, men det kræver en aftale.

Vær opmærksom på Sundhedsstyrelsens opfordring om ikke at lade bedsteforældre passe børn, og hold dig orienteret om evt. nødpasning. 

R

Risikogruppe: Hvad gør jeg, hvis mit barn/en nærtstående er i risikogruppen?

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside finder du information og gode råd til, hvad du gør, når du er pårørende til en person i risikogruppen , herunder hvis dit barn har en kronisk sygdom.

Hvis du er utryg ved at gå på arbejde, fordi en nærtstående er i en særlig risikogruppe, er vores anbefaling, at du tager kontakt til din læge og drøfter, at du er utryg ved at gå på arbejde. Vurderer din læge, at der er en konkret risiko for dit barn eller din nærtståendes sundhed, ved at du går på arbejde, foreslår vi, at du kontakter din arbejdsgiver for at drøfte, om I kan finde en løsning, hvor du omplaceres til en funktion uden oplagt smitterisiko.

Du kan inddrage din tillidsrepræsentant i dialogen med din arbejdsgiver.

Risikogrupper: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er i en særlig risikogruppe? (opdateret 24.03.20)

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan du være i særlig risiko for smitte og for at blive alvorligt syg med COVID-19, hvis du er:

Ældre (især over 80 år)
Gravid (for en sikkerheds skyld)
Personer med kroniske sygdomme
Personer med hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet hypertension)
Personer med kronisk lungesygdom (gælder ikke velbehandlet astma)
Personer med nedsat immunforsvar
Personer med diabetes
Personer med kræft
Børn med kroniske sygdomme

Sundhedsstyrelsen opfordrer til at passe på ansatte i særlige risikogrupper. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog ikke, at alle ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe per automatik sygemeldes og hjemsendes.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ansatte i en særlig risikogruppe undgår oplagt risiko for smitte, dvs. ikke håndtere patienter, der er mistænkt for eller smittet med COVID-19.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at ansatte flyttes til anden opgave eller funktion, hvis de varetager funktioner med stor smitterisiko.

Arbejdsgiverne og den enkelte ansatte skal sammen vurdere, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at den pågældende ansatte fortsat varetager sin vanlige funktion. I vurderingen skal der tages stilling til, hvor stor eksponeringsrisiko den enkelte er udsat for i sin funktion, hvilke muligheder der er for omplacering til en funktion uden oplagt smitterisiko, samt hvordan den ansatte selv vurderer både egen tryghed og risiko.

Find Sundhedsstyrelsens notat om ansatte i sundhedssektoren, der tilhører særlige risikogrupper her (under Sårbare grupper): https://www.sst.dk/da/corona/Personale-sundheds-og-aeldresektoren

 

S

Smitte: Har du ret til løn, hvis du er smittet med coronavirus eller i karantæne?

Hvis din læge eller en myndighed har vurderet, at du skal i karantæne/isolation, eller du er blevet smittet med coronavirus, har du ret til løn under sygdom efter de almindelige regler om sygdom.
Du har ret til din sædvanlige løn i den periode, hvor du ikke arbejder, da det er ledelsen, der beslutter, at du ikke må arbejde.

Smitte: Hvad skal du gøre, hvis du er smittet med coronavirus?

Du er sygemeldt, indtil der foreligger lægelig afklaring. Som ved almindelig sygdom kan du blive bedt om at aflevere en lægeerklæring.

Hvis du har mistanke om, at du er blevet smittet under udførelse af dit arbejde, skal det anmeldes som en potentiel arbejdsskade. Det er din arbejdsgiver, der skal sørge for anmeldelsen.

Smitte: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg i mit arbejde har haft nær kontakt med en patient med bekræftet COVID-19? (23.03.2020)

Din leder har i den pågældende situation en særlig skærpet forpligtelse til at sikre, at du har øget opmærksomhed på mulige symptomer på COVID-19, herunder feber, hoste, åndenød, muskel/ledsmerter, træthed og hovedpine, men også milde forkølelsessymptomer, til og med 14. dag efter kontakt.

Vær opmærksom på, du ikke må møde ved lette luftvejssymptomer, som kan give mistanke om COVID-19, og du skal forlade arbejdspladsen ved symptomdebut efter arbejdsstart.

Ifølge de seneste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen,  kan du, hvis du varetager en kritisk funktion i sundhedsvæsenet og har let til moderate symptomer på coronavirus/COVID-19, nu blive testet, hvis din arbejdsgiver vurderer, at en hurtig raskmelding er hensigtsmæssigt. Alle med mistænkt eller bekræftet coronavirus betragtes desuden som smittefri 48 timer efter ophør af symptomer."

Smitte: Kan du blive hjemme fra arbejde, hvis du frygter at blive smittet?

Du kan ikke give dig selv karantæne/isolation, og det er ulovligt fravær at blive væk fra sit arbejde uden en saglig begrundelse. Du kan kun undlade at møde på arbejde, hvis ledelsen/sundhedsmyndighederne beslutter, at du skal i karantæne/isolation.

Hvis du alligevel udebliver fra arbejde, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser, herunder bortvisning.

Kun i særlige tilfælde kan du påberåbe dig at undlade at møde, hvis dit liv eller helbred er i fare. Det vil for eksempel være, hvis du har været i tæt kontakt med en kollega, der er smittet med coronavirus. Du skal straks tage kontakt til din ledelse, der må afklare med sundhedsmyndighederne, om du har været udsat for smitte, og der derfor skal iværksættes særlige foranstaltninger.

Hvis du skal behandle personer, der er smittet med coronavirus, skal hospitalet træffe de nødvendige forholdsregler.

Smitte: Kan følger af corona anerkendes som en arbejdsskade? (18.03.2020)

Smitte med corona er som udgangspunkt ikke en arbejdsskade. Corona kan dog anerkendes som arbejdsskade, hvis du bliver alvorligt syg, får varige mén eller ved dødsfald, og det kan sandsynliggøres, at du er blevet syg på grund af dit arbejde.

Hvis en sådan situation skulle opstå, er det vigtigt at anmelde sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, så de kan tage konkret stilling til sagen. Din egen læge har pligt til at anmelde det, hvis han eller hun konstaterer, at du har fået en sygdom, der kan skyldes dit job. Både du og din arbejdsgiver kan også anmelde corona som en arbejdsskade. Vær opmærksom på, at en arbejdsskade skal anmeldes indenfor 1 år efter, at skaden er indtrådt.

Læs mere om corona som en arbejdsskade hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES):  https://www.aes.dk/da/Presse-og-nyheder/Nyhedsarkiv/2020/4_marts_coronavirus.aspx

Læs mere om hvordan en arbejdsskade anmeldes hos AES: https://aes.dk/da/Arbejdsskader/Anmeldelse_af_arbejdsskader.aspx

Smitte: Må ledelsen spørge dig, om du er smittet med coronavirus?

Udgangspunktet er, at ledelsen ikke må spørge om årsagen til sygefravær. Du har dog pligt til at oplyse om coronavirus, fordi det er en smitsom sygdom, der i værste fald kan få alvorlige konsekvenser for både kolleger og patienter.

Støtte: Hvad gør du, hvis har brug for krisehjælp eller støtte? (31.03.2020)

Flere regioner tilbyder særlig kriserådgivning til sundhedsprofessionelle i forbindelse med COVID-19.

Find de konkrete tilbud i din region og på dit sygehus på intranettet eller spørg din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant. Hvis du eller en kollega har behovet, men ikke kan finde informationer om kriserådgivning hos jer, så kontakt os gerne på fas@dadl.dk.

Det kan også være en god ide at dele informationer om kriserådgivningen i afdelingen. På den måde kan du måske være med til at hjælpe en kollega, der har behovet, men som ikke er opmærksom på tilbuddet.

Symptomer: Har du symptomer, så bliv hjemme (Opdateret 23.03.2020)

Er du syg, så skal du blive hjemme, også ved lettere symptomer på fx forkølelse, halsbetændelse og influenza mv. Det gælder uanset, om det har relation til corona eller ej.

Se også Sundhedsstyrelsens informationsmateriale til ansatte i Sundhedsvæsnet, hvor de bla. Skriver: ”Har du tegn på sygdom, også kun lette symptomer, så bliv hjemme, indtil du er rask”.

Er du i tvivl, kan du også kontakte Styrelsen for Patientsikkerheds nye hotline for medarbejdere og ledere på sundhedsområdet om COVID19:

Kontakt hotlinen på 70 20 02 66 – den er åben alle dage kl. 9-22.

 ​Læs mere i pjecen: ”Gode råd til dig der arbejder i sundhedsvæsnet” fra Sundhedsstyrelsen" fra Sundhedsstyrelsen (find den senest opdateret version under ”Sundhedspersonalets håndtering af særlige sårbare grupper” https://www.sst.dk/da/corona/Personale-sundheds-og-aeldresektoren

T

Tilsyn: Hvordan vil Styrelsen for Patientsikkerhed forholde sig til tilsyn og fejl under corona? (23.03.2020)

Direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed har meddelt, at man vil tage højde for den helt ekstraordinære situation, corona krisen medfører. Hun skriver:

 ”I den kommende tid vil mange sundhedspersoner desværre komme til at stå i situationer, der er meget langt fra dem, de kender i dag. Det kan for eksempel blive nødvendigt at tilpasse kvaliteten af behandlingen til den forhåndenværende kapacitet, eller der kan blive behov for at arbejde i meget lange perioder uden pauser og under meget stort pres. Det vil indebære risiko for fejl. Men det er i denne situation meget vigtigt at understrege, at vi som tilsynsmyndighed er fuldstændig klar over den helt ekstraordinære situation, vi alle befinder os i. Der er brug for alle gode kræfter, og frygten for at begå fejl må ikke afholde sundhedspersoner fra at bidrage, også selv om man bidrager på et felt, der ikke lige svarer til ens spidskompetencer. Selv om autorisationsloven og sundhedsloven stadig gælder, vil vi naturligvis tage fuldt højde for den helt ekstraordinære situation i eventuelle efterfølgende vurderinger”.

Anne-Marie Vangsted, direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed, 20. marts 2020

https://stps.dk/da/nyheder/2020/vigtig-besked-til-sundhedspersoner-og-organisationer-i-danmark/

På Lægeforeningens hjemmeside kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du bliver involveret i en klage- eller tilsynssag pga. coronakrisen.

TR: Til dig, der er tillidsrepræsentant (12.03.2020)

Overlægeforeningen har drøftet den særlige situation på sygehusene med Danske Regioner og alle øvrige sundhedsorganisationer onsdag den 11. marts.

Der er enighed om, at ledelsen på sygehusene løser de udfordringer og situationer, der kommer til at opstå i dialog med jer og de andre tillidsvalgte.

Det er vigtigt, at alle er fleksible og bidrager til at finde løsninger på de mange udfordringer og særlige situationer, der vil opstå på sygehusene.

Samtidig skal I naturligvis være opmærksomme på og notere, hvis I oplever, at fleksibiliteten misbruges, eller der opstår urimelige vilkår for overlæger og speciallæger på arbejde.

I sådanne tilfælde skal I kontakte Overlægeforeningen på fas@dadl.dk eller tlf: 3544 8408

V

Vagter: Kan du blive pålagt ekstra arbejde/vagter? (redigeret 09.03.2020)

Hvis du bliver pålagt ekstra vagt, længere arbejdsdage eller lignende, gælder for overlæger aftale om merarbejde for akademikere. Pålagt merarbejde honoreres efter denne aftale, hvis betingelserne er opfyldt, dvs. at merarbejdet er pålagt, af større omfang (normalt min. 4 uger) og af midlertidig karakter.

Værnemidler: Regler for arbejdmiljø og brug af værnemidler (23.03.2020)

Det er fortsat arbejdsgiver, der har ansvaret for, at du kan gå sikkert på arbejde, også under corona-pandemien.

Din arbejdsplads skal bl.a.:

  1. Lave risikovurdering og sikre, at risikoen for smitte minimeres så medarbejdernes beskyttes så effektivt som muligt.
  2. Afhjælpe eventuelle belastninger, - som fx ved brug af værnemidler.
  3. Sikre, at medarbejderne er oplært i korrekt anvendelse af hjælpe- og værnemidler.

Værnemidler/Masker
Statens Serum Institut har lavet følgende ”Notat om midlertidige anbefalinger for prioriteret brug af ansigtsmasker samt andre værnemidler med fokus på Covid-19 tilfælde”

FFP3-masker
Anvendelsen af FFP3-masker giver to centrale opmærksomhedspunkter i forhold til dit arbejdsmiljø:
 

  1. Maskens effekt overfor smitte.
    Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at det ud fra et infektionshygiejnisk perspektiv er acceptabelt at øge bærer-varigheden til mere end 3 timer.
  2. Den fysiske belastning ved brugen af masken.
     Arbejdstilsynet angiver, at den enkelte arbejdsplads, så vidt det er muligt, skal organisere arbejdet, så de ansatte benytter filtrerende åndedrætsværn i så begrænset tid som muligt og sørge for, at de ansatte holder pauser, så belastningen ved at bruge P2- og P3-masker mindskes.

FFP3 åndedrætsværn bør kun anvendes til specielle situationer hos patienter med COVID-19 og andre sjældent forekommende alvorlige infektionssygdomme.

Kirurgiske masker kan i en række situationer erstattes med brug af visir (gerne til flergangsbrug).

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant, TR eller FTR
Husk at løsninger på problemer i arbejdsmiljøet oftest findes hurtigst lokalt og ved hjælp af din arbejdsmiljørepræsentant, din TR og din FTR. Brud på almindelige regler og vilkår under corona skal noteres, så der kan samles viden og laves nye forholdsregler på sigt.

Læs mere
Arbejdstilsynet har samlet en lang række spørgsmål og svar om COVID-19/Corona og arbejdsmiljø her.

Værnemidler: Spar på værnemidlerne

Brug vand og sæbe i stedet for håndsprit, når du kan. Det er lige så effektivt, og så sparer du på håndspritten.

Den melding kommer fra Lægemiddelstyrelsen, der den 22. marts konkret opfordrer sundhedspersonalet til at spare så meget, de kan på værnemidler uden at gå på kompromis med sikkerheden. Derudover lyder opfordringen, at sundhedspersonalet grundigt læser og bruger Statens Serum Instituts midlertidige anbefalinger for prioriteret brug af ansigtsmasker og andre værnemidler samt Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet.

Læs retningslinjerne her:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19

Læs retningslinjerne her (find seneste version under ”Ansigtsmasker og andre værnemidler”)
https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/infektionshygiejniske-retningslinjer-for-covid-19

Ø

Øvrige: Aftale for speciallæger der ansættes i særlig corona-situation (18.03.2020)

Overlægeforeningen har indgået en aftale med Danske Regioner om vilkårene for de speciallæger, der ansættes midlertidigt i den ekstraordinære situation.

Læs mere her : 

Se hele aftalen her

Øvrige: Hvordan kan du hjælpe som frivillig? (Opdateret 16.3.20)

Frivillige fagpersoner kan nu melde sig til beredskab i Region Hovedstaden, i Region Midt og i Region Sjælland. Meld dig til at løse sundhedsfaglige, pædagogiske eller praktiske opgaver.

Der er nu oprettet rekrutteringslinjer i alle fem regioner:

Hvis man vil afbryde sin barsel for at hjælpe, skal det aftales med Udbetaling Danmark og arbejdsgiveren. Kontakt Yngre Læger for nærmere rådgivning.

 

Øvrige: Må du blive hjemme på grund af problemer med offentlig transport?

Du er forpligtet til at møde på arbejde til den aftalte tid, hvis du ikke er sendt hjem. Det er op til dig selv at finde en anden måde at komme på arbejde. Hvis du ikke møder på arbejde, har du ikke ret til løn den dag.  

Øvrige: Overlæger varetager kritisk, samfundsvigtigt arbejde og skal møde på arbejde (12.03.2020)

Statsministeren opfordrede den 11.03.2020 alle, der ikke udfører “kritisk, samfundsvigtigt arbejde”, til med øjeblikkelig virkning at blive hjemme fra arbejde.

Alle overlæger varetager kritisk, samfundsvigtigt arbejde og skal møde på arbejde. Undtaget herfra er naturligvis de af jer, som er syge eller i karantæne på grund af risiko for, at I er smittet med coronavirus.

Regeringen har meldt ud, at kommunerne etablerer nødpasning til pasningskrævende børn, hvor man fx. som enlig forælder skal varetage kritisk, samfundsvigtigt arbejde.

Hvis du er i tvivl om noget, så spørg først din ledelse. Du kan også spørge din tillidsrepræsentant, og du kan ringe til Overlægeforeningen - 3544 8408.