Coronavirus / COVID-19 og din arbejdsplads

Nedenfor på siden her har vi samlet spørgsmål, svar og retningslinjer omkring corona og din arbejdsplads. Vi opdaterer hele tiden informationerne i takt med, at vores medlemmer kontakter os, og at vi får mere eller ny viden fra myndighederne.

Vi forstår jeres bekymring, usikkerhed og behov for at få klar og tydelig besked. Derfor er vi i meget tæt og løbende dialog med Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen. Og vi gør alt, hvad vi kan, for at kunne give klare svar og gøre jer klogere på lige netop jeres situation.

Styrelsen for Patientsikkerhed har oprettet en COVID-19-hotline til ansatte på sundhedsområdet. Ring 70 20 02 66 alle dage mellem kl. 9 og 22.

Sådan sparer vi på værnemidlerne
Brug vand og sæbe istedet for håndsprit, når du kan. Det er lige så effektivt, og så sparer du på håndspritten.

Den melding kommer fra Lægemiddelstyrelsen, der den 22. marts konkret opfordrer sundhedspersonale til at spare så meget, de kan, på værnemidler uden at gå på kompromis med sikkerheden. Derudover lyder det, at sundhedspersonale grundigt skal læse og bruge Statens Serum Instituts midlertidige anbefalinger for prioriteret brug af ansigtsmasker og andre værnemidler samt Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet.

Se også Yngre Lægers regler for brug af værnemidler og Arbejdstilsynets FAQ om COVID-19 og arbejdsmiljø.

Fra Yngre Lægers formand, Helga Schultz, lyder det:
”Manglen på værnemidler til læger og det øvrige sundhedspersonale er foruroligende. Arbejdsgiverne og myndighederne må derfor gøre alt, hvad der er i deres magt for at sikre, at der kommer ekstra forsyninger, så behandlingen af coronapatienter ikke går ud over læger og andet sundhedspersonales sikkerhed”.

Spørgsmål/svar om Coronavirus og din arbejdsplads

Yngre Læger og Overlægeforeningen har her samlet de oftest stillede spørgsmål og svar om coronavirus og din arbejdsplads. Vi opdaterer løbende. Sidst opdateret den 7.4.2020.

Spørgsmål

SÆRLIGE RISIKOGRUPPER

Hvem er i særlig risiko for smitte, og for at blive alvorligt syg med COVID-19? 

Hvad skal du gøre, hvis du tilhører en særlig risikogruppe?

Hvad skal du gøre, når dit barn/nærtstående tilhører en særlig risikogruppe? 

Du er gravid - hvordan skal du forholde dig? 

FRIVILLIG

Hvordan kan du hjælpe som frivillig? 

ARBEJDE OG ARBEJDSVILKÅR

Skal du gå på arbejde som normalt?

Ændrer corona-pandemien på regler for arbejdsmiljø og brug af værnemidler? 

Hvordan vil Styrelsen for Patientsikkerhed forholde sig til tilsyn og fejl under coronakrisen? 

Hvad gør du, hvis du har brug for krisehjælp eller støtte?

Kan arbejdsgiveren afbryde din barsel eller forældreorlov?

Kan du blive pålagt ekstra arbejde/vagter, uden at de almindelige regler for varsling mv. følges? 

I forbindelse med Corona er du blevet udlånt fra din normale afdeling til en anden afdeling. Må ledelsen det, og hvilke rammer er der? 

Hvad gør du, hvis du ikke kan få passet dit barn, fordi daginstitutionen er lukket på grund af coronavirus?

Må du blive hjemme på grund af problemer med offentlig transport?

Har du fortsat ret til 11 timers hvile og et ugentligt fridøgn i denne tid? 

Hvordan er du som medlem af Lægeforeningen forsikringsdækket i realtion til Coronavirus og COVID-19? 

Er du ansat som speciallæge i almen praksis, kan praksisejeren så bede dig arbejde mindre, holde ferie mv. pga. mindre arbejde som følge af COVID-19 udbruddet?

SYGDOM

Skal du blive hjemme, hvis du har sygdomssymptomer?

Hvad skal du gøre, hvis du er smittet med coronavirus? 

Hvad skal du gøre, hvis du i dit arbejde har haft nær kontakt med en patient med bekræftet corona? 

Må ledelsen spørge dig, om du er smittet med coronavirus?

Kan du blive hjemme fra arbejde, hvis du frygter at blive smittet?

Kan ledelsen kræve, at du skal i karantæne på grund af risiko for coronavirus?

Kan følger af corona anerkendes som en arbejdsskade? 

LØN

Hvis du er smittet med coronavirus eller i karantæne, har du så ret til løn?

Hvem skal betale din løn, hvis der stilles krav om karantæne?

Mange yngre læger oplever her i pandemiens første uger at få aflyst planlagte tjenester, fordi sygehusene aflyser elektiv og ikke akut arbejde. Hvordan skal du aflønnes i denne situation?

Du vil gerne melde dig til Corona-beredskabet, hvordan bliver du ansat? 

UDDANNELSE  - FRAVÆR, KURSER OG KOMPETENCER

Hvis du bliver sendt hjem fra arbejde uden at skulle arbejde hjemme, eller du bliver sendt i karantæne uden at være syg, tæller det så som fravær i henhold til uddannelsesreglerne? 

Hvad er status i situationer med aflyste obligatoriske kurser, opnåelse af autorisation, ændrede tjenesteder og hjemsendelser? (Opdateret 7.4.2020)

Kan/skal du deltage i obligatoriske kurser og konferencer?

Hvad sker der med din arbejdstid/arbejdstilrettelæggelse, hvis dit obligatoriske kursus aflyses?

FERIE OG REJSER

Du tilhører en særlig risikogruppe. Din arbejdsgiver har sendt dig hjem, da det ikke er muligt at flytte dig til en anden opgave eller funktion, hvor der ikke er oplagt smitterisiko. Kan du blive pålagt at holde ferie eller afspadsering efter aftalen om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse? 

Kan du som følge af COVID-19 udskyde ferie til efterfølgende ferieafholdelsesperioder? 

Hvad indebærer aftalen om, at offentligt ansatte skal holde fri i 5 dage?

Må du rejse til ”et farligt område” i din ferie?

Kan du blive pålagt at aflyse en planlagt ferie? 

Kan du blive pålagt at afbryde en allerede påbegyndt ferie?

Kan du blive pålagt at holde ferie, hvis ledelsen har behov for at sende dig hjem?

Kan du kræve at få ændret din planlagte ferie, hvis du ikke ønsker at holde den pga. corona?

Har du ret til ny ferie, hvis du bliver pålagt karantæne i ferieperioden?

Kan du overføre ferie til miniferieåret?

Har du krav på erstatningsferie, hvis der indføres indrejseforbud i det land, hvor du skal holde ferie? 

Hvad gør du, hvis du er på ferie i udlandet, og de lokale myndigheder hindrer hjemrejse på grund af coronavirus?

Hvad gør du, hvis du er på konference eller på anden måde udsendt af hospitalet til udlandet, og de lokale myndigheder hindrer hjemrejse på grund af coronavirus?

Kan du nægte at tage på rejse for dit arbejdssted på grund af coronavirus?

Svar

SÆRLIGE RISIKOGRUPPER

Hvem er i særlig risiko for smitte, og for at blive alvorligt syg med COVID-19? 
Sundhedsstyrelsens FAQ om corona kan du holde dig opdateret med, hvem der tilhører en særlig risikogruppe. Se pkt. 1 i boksen "Særlige risikogrupper". 

Hvad skal du gøre, hvis du tilhører en særlig risikogruppe? 
Sundhedsstyrelsen understreger, at der bør tages særligt hensyn til særligt sårbare grupper, og den enkeltes sundhed bør prioriteres højere end den funktion, den ansatte varetager.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at alle ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe per automatik sygemeldes og hjemsendes under epidemien. Ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe, skal dog ikke udsættes for oplagt risiko for smitte, dvs. skal ikke have kontakt med patienter eller borgere, der er mistænkt for smitte eller bekræftet smittet med COVID-19.

Sundhedsstyrelsen udtaler derfor, at ansatte, der tilhører en risikogruppe, og som varetager funktioner, hvor de med stor sandsynlighed udsættes for smitteeksponering, dvs. har kontakt med patienter eller borgere med mistænkt eller bekræftet smitte med COVID-19 skal flyttes til en anden opgave eller funktion, hvor der ikke er oplagt smitterisiko.

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal du sammen med din arbejdsgiver vurdere, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at du fortsat varetager din vanlige funktion. I vurderingen skal bl.a. inddrages hvilke muligheder, der er for omplacering til funktion uden kontakt med patienter eller borgere med mistænkt eller bekræftet smitte med COVID-19, samt din egen trygheds- og risikovurdering ved den vanlige arbejdsopgave/-funktion.

Eventuelt begrænsede muligheder for at omplacere dig skal løses lokalt, og må ikke være en hindring for, at du omplaceres og skærmes fra opgaver med oplagt smitte, dvs. kontakt med patienter eller borgere, der er mistænkt for smitte eller bekræftet smitte med COVID-19.

Din arbejdsgiver skal sikre, at du er informeret om væsentlige smittekilder, samt hvilke foranstaltninger du kan tage i forhold til at skærme dig mod smitte, ligesom det er din arbejdsgivers ansvar at sikre, at det på arbejdspladsen er muligt at foretage væsentlige foranstaltninger i forhold til at mindske smitterisiko, herunder at der er værnemidler, der beskytter dig mod smitte.

Oplever du problemer med at blive omplaceret, anbefaler vi du i første omgang inddrager din tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant og AMIR i dialogen med din arbejdsgiver. Løser dette mod forventning ikke situationen, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os på yl@dadl.dk.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer bygger på deres opdaterede notat af 2. april 2020 vedrørende håndteringen af ansatte, der tilhører særlige risikogrupper ift. COVID-19, og som er ansat i sundheds-, social- og ældresektoren.

Sundhedsstyrelsen har den 13. marts desuden skrevet til arbejdsgivere i sundheds- og ældresektoren, at de skal sikre, at personale med symptomer på luftvejsinfektion ikke møder på arbejde og risikerer at smitte patienter med COVID-19.

brev af 24. marts 2020 fra Sundhedsstyrelsen til Danske Regioner indskærper Sundhedsstyrelsen yderligere, at de forventer, at regionerne følger anbefalingerne.

Arbejdsgivere i sundheds- og ældresektoren har således en skærpet pligt til at informere alle ansatte om ovenstående og indskærpe, at det overholdes. Din leder har således en skærpet pligt til at sende dig hjem, hvis der udvises tegn på luftvejsinfektion eller andre symptomer, der kan give mistanke om COVID-19.

Hvis der er mistanke om symptomer, også ved lette symptomer, må du ikke møde på arbejde, og opstår symptomer, efter du er mødt, skal du øjeblikkeligt forlade arbejdspladsen. Ved symptomer skal du opholde dig i eget hjem, indtil du har været symptomfri i 48 timer.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside finder du en række råd til, hvordan du som tilhørende en særlig risikogruppe bedst kan beskytte dig selv. Ligeledes har Sundhedsstyrelsen udarbejdet gode råd til dem, der er pårørende til en person i risikogruppen.

Hvad skal du gøre, når dit barn/nærtstående tilhører en særlig risikogruppe?
På Sundhedsstyrelsens hjemmeside finder du informationsmateriale indeholdende gode råd til, hvad du gør, når du er pårørende til en person i risikogruppen, herunder hvis dit barn har en kronisk sygdom.

Hvis du er utryg ved at gå på arbejde, fordi en nærtstående er i en særlig risikogruppe, er vores anbefaling, at du tager kontakt til din læge og drøfter, at du er utryg ved at gå på arbejde. Vurderer din læge, at der er en konkret risiko for dit barn eller din nærtståendes sundhed ved, at du går på arbejde, foreslår vi du kontakter din arbejdsgiver for at se, om der kan findes en løsning, hvor du  omplaceres til en funktion uden oplagt smitterisiko.

Du kan inddrage din tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant og AMIR i dialogen med din arbejdsgiver.

Du er gravid - hvordan skal du forholde dig? 
Der er ifølge Sundhedsstyrelsens notat af 2. april 2020 ikke på nuværende tidspunkt påvist, at gravide er særlige modtagelige for smitte, har en øget risiko for at få et svært sygdomsforløb med COVID-19 eller har en øget dødelighed. Tilsvarende er ikke påvist for det ufødte barn. Ud fra et forsigtighedsprincip, både over for den gravide og for det ufødte barn, betragter Sundhedsstyrelsen dog gravide som en risikogruppe i forhold til COVID-19. Det skal således sikres, at arbejdsgivere drøfter den arbejdsmæssige situation med gravide medarbejdere, så der også for gravide medarbejdere foretages en konkret individuel vurdering af, om
vedkommende kan varetage sin vanlige funktioner og/eller opgaver.

Sundhedsstyrelsen understreger i deres notat af 2. april 2020, at styrelsen forventer, at alle arbejdsgivere på sundhedsområdet kender til notatet, så anbefalingerne implementeres ensartet.

Indtil graviditetsuge 28
Er du gravid inden 28. graviditetsuge, håndteres du under hele din graviditet på lige fod med andre risikogrupper og skal sidestilles hermed i din arbejdsmæssige situation. Hvis du i dine vanlige funktioner og/eller opgaver vil komme i kontakt med patienter eller borgere med mistænkt eller bekræftet smitte med
COVID-19, skal du ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer omplaceres til en anden opgave, hvor du ikke har kontakt med patienter eller borgere, der er mistænkt for smitte eller bekræftet smittet med COVID-19. Sundhedsstyrelsen understreger,
at du skal omplaceres, uanset hvor langt du er i din graviditet.

Oplever du problemer med at blive omplaceret, anbefaler vi du i første omgang forsøger at løse det lokalt, ved at inddrage din tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant og AMIR i dialogen med din arbejdsgiver. Løser dette mod forventning ikke situationen, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os på yl@dadl.dk.

Fra graviditetsuge 28
Sundhedsstyrelsen anbefaler i deres opdaterede retningslinjer af 2. april, at du som gravid i tredje trimester, bør arbejde hjemmefra. Den nye anbefaling kommer ifølge styrelsen af forsigtighedshensyn, da enkelte studier fra udlandet har vist, at der er flere kejsersnit inden termin hos coronasmittede i tredje trimester. Børn bliver derfor født for tidligt. Sundhedsstyrelsen understreger i sine retningslinjer, at
evidensgrundlaget er meget sparsomt, og at anbefalingen kommer for at være på den sikre side.
Såfremt hjemmearbejde ikke er muligt i den funktion eller ifht. de opgaver, som du varetager, skal du sygemeldes. Dette således for at minimere risikoen for smitte i sidste trimester og risikoen for, at du forløses for tidlig som følge heraf.

FRIVILLIG

Hvordan kan du hjælpe som frivillig? 
Frivillige fagpersoner kan nu melde sig til beredskab i alle fem regioner. Meld dig til at løse sundhedsfaglige, pædagogiske eller praktiske opgaver.

Hvis du vil afbryde sin barsel for at hjælpe, skal du aftale det med Udbetaling Danmark og arbejdsgiveren. Kontakt os for nærmere rådgivning.

Tilmeld dig i Region Hovedstaden
Tilmeld dig i Region Midtjylland
Tilmeld dig i Region Sjælland
TIlmeld dig i Region Syddanmark
Tilmeld dig i Region Nordjylland

ARBEJDE OG ARBEJDSVILKÅR

Skal du gå på arbejde som normalt? 
Alle yngre læger varetager kritisk, samfundsvigtigt arbejde og skal møde på arbejde som vanligt. 

Undtaget herfra er naturligvis de af jer, som har ferie, er på barsel, på orlov, mellem ansættelser mv., herunder forskere og ph.d.'ere og andre, der er hjemsendt af deres arbejdsgiver eller er syge/i karantæne på grund af risiko for, at I er smittede med coronavirus.
Regeringen har meldt ud, at kommunerne etablerer nødpasning til pasningskrævende børn, hvor man fx som enlig forælder skal varetage kritisk, samfundsvigtigt arbejde.

Hvis du er i tvivl om noget, så spørg først din ledelse. Du kan også spørge din TR, og du kan ringe til Yngre Læger.

Ændrer corona-pandemien på regler for arbejdsmiljø og brug af værnemidler? 
Det er fortsat arbejdsgiver, der har ansvaret for, at du kan gå sikkert på arbejde. Læs mere her.

Hvordan vil Styrelsen for Patientsikkerhed forholde sig til tilsyn og fejl under coronakrisen? 
Direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed har meddelt, at man vil tage højde for den helt ekstraordinære situation, som coronakrisen medfører. 

Anne-Marie Vangsted, direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed, 20. marts 2020:
 ”I den kommende tid vil mange sundhedspersoner desværre komme til at stå i situationer, der er meget langt fra dem, de kender i dag. Det kan for eksempel blive nødvendigt at tilpasse kvaliteten af behandlingen til den forhåndenværende kapacitet, eller der kan blive behov for at arbejde i meget lange perioder uden pauser og under meget stort pres. Det vil indebære risiko for fejl. Men det er i denne situation meget vigtigt at understrege, at vi som tilsynsmyndighed er fuldstændig klar over den helt ekstraordinære situation, vi alle befinder os i. Der er brug for alle gode kræfter, og frygten for at begå fejl må ikke afholde sundhedspersoner fra at bidrage, også selv om man bidrager på et felt, der ikke lige svarer til ens spidskompetencer. Selv om autorisationsloven og sundhedsloven stadig gælder, vil vi naturligvis tage fuldt højde for den helt ekstraordinære situation i eventuelle efterfølgende vurderinger”. 

På Lægeforeningens hjemmeside kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du bliver involveret i en klage- eller tilsynssag pga. coronakrisen.

Hvad gør du, hvis du har brug for krisehjælp eller støtte?
Flere regioner tilbyder særlig kriserådgivning til sundhedsprofessionelle i forbindelse med COVID-19. 

Find de konkrete tilbud i din region og på dit sygehus på intranettet eller spørg din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant. Hvis du eller en kollega har behovet men ikke kan finde informationer om kriserådgivning hos jer, så kontakt os gerne på yl@dadl.dk

Det kan også være en god ide at dele informationer om kriserådgivningen i afdelingen. På den måde kan du måske være med til at hjælpe en kollega, der har behovet men som ikke er opmærksom på tilbuddet

Kan arbejdsgiveren afbryde din barsel eller forældreorlov?
Hvis du er på barsel eller forældreorlov, gælder de nuværende regler pt. fortsat. Det betyder, at din arbejdsgiver ikke kan pålægge dig, at du skal afbryde din barsel eller orlov. Hvis Sundhedsstyrelsen aktiverer Epidemilovens paragraf 26 om, at der kan fastsættes regler om lægers og andre autoriseredes medvirken i bekæmpelse af smitsomme sygdomme, kan situationen ændre sig - vi opdaterer, hvis det bliver aktuelt.

Kan du blive pålagt ekstra arbejde/vagter, uden at de almindelige regler for varsling mv. følges?  
Du kan godt pålægges ekstra arbejde og vagter. Som udgangspunkt - og hvor muligt - skal kravet om 4 ugers varsling overholdes. Overenskomsten indeholder dog muligheden for at fravige de 4 uger i "ganske særlige tilfælde (fx. sygdom)". Her tænkes typisk på opstået sygdom blandt kollegerne i vagtlaget. Omstændighederne omkring udbruddet af coronavirus gør dog, at Yngre Læger betragter situationen som "et ganske særligt tilfælde".

Yngre Læger er opmærksom på, at dette ikke skal misbruges af lokale ledelser. Hvis du oplever at få omlagt tjeneste eller blive pålagt ekstra arbejde/vagter med mindre end 4 ugers varsel, skal du derfor informere din lokale tillidsrepræsentant.

Overenskomstens regler om tillæg ved ekstraordinær tjeneste i tilslutning til planlagt tjeneste (§23) og tillæg ved ekstraordinære tilkald (§24) gælder fortsat.

Der skal altså ikke indgås FEA-aftaler i den nuværende situation. 

I forbindelse med Corona er du blevet udlånt fra din normale afdeling til en anden afdeling. Må ledelsen det, og hvilke rammer er der?
Ja, det må ledelsen godt. Hvis man sættes til at have tjeneste/vagt ved en anden afdeling, så kræver det forudgående drøftelse (ikke aftale). Det kræver også, at retningslinjer og ansvarsforhold er afklarede, ligesom de involverede læger skal have modtaget relevant oplæring og besidde de fornødne kompetencer.

Hvad gør du, hvis du ikke kan få passet dit barn, fordi daginstitutionen er lukket på grund af coronavirus?
Det er dit ansvar at finde pasning til dit barn. Du må derfor finde en alternativ pasningsordning, mens institutionen er lukket. Du kan forsøge at aftale med din ledelse, at du afspadserer, holder ferie eller fri uden løn, men det kræver en aftale.

Må du blive hjemme på grund af problemer med offentlig transport?
Du er forpligtet til at møde på arbejde til den aftalte tid. Det er op til dig selv at finde en anden måde at komme på arbejde. Hvis du ikke møder på arbejde, har du ikke ret til løn den dag.

Har du fortsat ret til 11 timers hvile og et ugentligt fridøgn i denne tid?
Nej, Arbejdstilsynet har bemyndiget arbejdsgivere, som kommer under et særligt pres på grund af COVID-19, til at fravige kravet om 11 timers hvile og et ugentligt fridøgn. Arbejdsgiverne kan foreløbigt fravige kravet frem til den 13. april. Arbejdstilsynet understreger, at arbejdsgivere fortsat skal tilrettelægge arbejdet, så de ansatte kan arbejde uden unødig risiko for deres sikkerhed og sundhed.

Hvordan er du som medlem af Lægeforeningen forsikringsdækket i realtion til Coronavirus og COVID-19?
På Lægeforeningens hjemmeside kan du læse nærmere om, hvordan du i relation til Coronavirus og COVID-19 er dækket på relevante forsikringer under gruppeordningen i Tryg samt under Lægeforeningens gruppelivsordning via Forenede Gruppeliv. Videre kan du læse nærmere om andre relevante forsikringer, herunder forsikringsdækninger i forbindelse med pensioner.

Er du ansat som speciallæge i almen praksis, kan praksisejeren så bede dig arbejde mindre, holde ferie mv. pga. mindre arbejde som følge af COVID-19 udberuddet?
Som ansat vikar eller speciallæge på en ledig kapacitet i almen praksis har du sikkert oplevet en svingende arbejdsintensitet i de seneste uger som følge af COVID-19. Yngre Læger får for tiden mange henvendelser fra ansatte speciallæger, som af praksisejer bliver anmodet om en arbejdstidsreduktion eller afvikling af ferie eller frihed for egen regning samt andre krav om fleksibilitet. Ofte uvarslet. Du er naturligvis ikke forpligtet til ukritisk at acceptere alle sådanne tiltag. Er du i tvivl om din retsstilling, bør du inden accept af nye vilkår kontakte os på yl@dadl.dk.

SYGDOM

Skal du blive hjemme hvis du har sygdomssymptomer?
Flere medlemmer fortæller om forskellige meldinger fra regionerne om, hvornår ansatte i sundhedsvæsnet skal blive hjemme, hvis man har symptomer på sygdom. Enkelte udmeldinger går ovenikøbet på, at sygdom skal aftales med nærmeste leder, hvilket ikke er korrekt.

Er du syg, så skal du blive hjemme, også ved lettere symptomer på fx forkølelse, halsbetændelse og influenza mv. Det gælder uanset om det har relation til corona eller ej. Yngre Læger anlægger et forsigtighedsprincip og anbefaler alle at blive hjemme, hvis man har symptomer på sygdom.

Se i den forbindelse også Sundhedsstyrelsens informationsmateriale, hvor de bl.a. skriver: "Har du tegn på sygdom, også kun lette symptomer, så bliv hjemme, indtil du er rask."

Er du i tvivl, kan du også kontakte Styrelsen for Patientsikkerheds nye hotline for medarbejdere og ledere på sundhedsområdet om COVID-19 på 70 20 02 66 – den er åben alle dage kl. 9-22.

Hvad skal du gøre, hvis du er smittet med coronavirus?
Du er sygemeldt, indtil der foreligger lægelig afklaring. Som ved almindelig sygdom kan du blive bedt om at aflevere en lægeerklæring.

Hvis du har mistanke om, at du er blevet smittet under udførelse af dit arbejde, skal det anmeldes som en potentiel arbejdsskade. Det er din arbejdsgiver, der skal sørge for anmeldelsen.

Hvad skal du gøre, hvis du i dit arbejde har haft nær kontakt med en patient med bekræftet corona? 
Din leder har i den pågældende situation en særlig skærpet forpligtelse til at sikre, at du har øget opmærksomhed på mulige symptomer på COVID-19, herunder feber, hoste, åndenød, muskel/ledsmerter, træthed og hovedpine, men også milde forkølelsessymptomer, til og med 14. dag efter kontakt.

Vær opmærksom på, du ikke må møde ved lette luftvejssymptomer, som kan give mistanke om COVID-19, og du skal forlade arbejdspladsen ved symtomdebut efter arbejdsstart. 

Ifølge nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, side 9 kan du hvis du varetager en kritisk funktion i sundhedsvæsenet og har let til moderate symptomer på coronavirus/COVID-19, nu blive testet, hvis din arbejdsgiver vurderer, at en hurtig raskmelding er hensigtsmæssigt. Alle med mistænkt eller bekræftet coronavirus betragtes desuden som smittefri 48 timer efter ophør af symptomer.

Må ledelsen spørge dig, om du er smittet med coronavirus?
Udgangspunktet er, at ledelsen ikke må spørge om årsagen til sygefravær. Du har dog pligt til at oplyse om coronavirus, fordi det er en smitsom sygdom, der i værste fald kan få alvorlige konsekvenser for både kolleger og patienter.

Kan du blive hjemme fra arbejde, hvis du frygter at blive smittet?
Du kan ikke give dig selv karantæne/isolation, og det er ulovligt fravær at blive væk fra sit arbejde uden en saglig begrundelse. Du kan kun undlade at møde på arbejde, hvis ledelsen/sundhedsmyndighederne beslutter, at du skal i karantæne/isolation.

Hvis du alligevel udebliver fra arbejde, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser, herunder bortvisning.

Kun i særlige tilfælde kan du påberåbe dig at undlade at møde, hvis dit liv eller helbred er i fare. Det vil for eksempel være, hvis du har været i tæt kontakt med en kollega, der er smittet med coronavirus. Du skal straks tage kontakt til din ledelse, der må afklare med sundhedsmyndighederne, om du har været udsat for smitte, og der derfor skal iværksættes særlige foranstaltninger.

Hvis du skal behandle personer, der er smittet med coronavirus, skal hospitalet træffe de nødvendige forholdsregler.

Kan ledelsen kræve, at du skal i karantæne på grund af risiko for coronavirus?
Det er ledelsen, der bestemmer, om du må befinde dig på arbejdspladsen. Hvis du netop er kommet hjem fra et land/område, hvor der er konstateret coronavirus, kan ledelsen beslutte, at du ikke må møde på arbejde i en tidsbegrænset periode.

Kan følger af corona anerkendes som en arbejdsskade?
Smitte med corona er som udgangspunkt ikke en arbejdsskade. Corona kan dog anerkendes som arbejdsskade, hvis du bliver alvorligt syg, får varige mén eller ved dødsfald, og det kan sandsynliggøres, at du er blevet syg på grund af dit arbejde.

Hvis en sådan situation skulle opstå, er det vigtigt at anmelde sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, så de kan tage konkret stilling til sagen. Din egen læge har pligt til at anmelde det, hvis han eller hun konstaterer, at du har fået en sygdom, der kan skyldes dit job. Både du og din arbejdsgiver kan også anmelde corona som en arbejdsskade.Vær opmærksom på at en arbejdsskade skal anmeldes indenfor 1 år efter skaden er indtrådt.

Læs mere om corona som en arbejdsskade hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) 
Læs mere om hvordan en arbejdsskade anmeldes hos AES

LØN

Hvis du er smittet med coronavirus eller i karantæne, har du så ret til løn?
Hvis din læge eller en myndighed har vurderet, at du skal i karantæne/isolation, eller du er blevet smittet med coronavirus, har du ret til løn under sygdom efter de almindelige regler om sygdom.

Hvem skal betale din løn, hvis der stilles krav om karantæne?
Du har ret til din sædvanlige løn i den periode, hvor du ikke arbejder, da det er ledelsen, der beslutter, at du ikke må møde.

Mange yngre læger oplever her i pandemiens første uger at få aflyst planlagte tjenester, fordi sygehusene aflyser elektiv og ikke akut arbejde. Hvordan skal du aflønnes i denne situation? Læs mere her.

Du vil gerne melde dig til Corona-beredskabet, hvordan bliver du ansat? 
(Opdateret 1.4.20)
Læs mere her

UDDANNELSE - FRAVÆR, KURSER OG KOMPETENCER

Hvis du bliver sendt hjem fra arbejde uden at skulle arbejde hjemme, eller du bliver sendt i karantæne uden at være syg, tæller det så som fravær i henhold til uddannelsesreglerne? 
Som udgangspunkt tæller alt fravær, bortset fra ferie, som fravær. Du må derfor i givet fald forsøge at aftale, at du kan arbejde hjemme eller lignende. Du må aftale nærmere med den uddannelsesansvarlige, når vi når dertil, at fraværet skal gøres op.

Det vil være op til den lokale ledelse at afgøre, om du kan deltage i kursusaktivitet, der afholdes af eksterne leverandører. Alle Elearningsaktiviteter og videoaktiviteter opretholdes uændret. Opfølgning på kursus- og uddannelsesaktivitet vil efterfølgende blive håndteret lokalt. Du skal henvende dig til din ledelse eller sekretariatet for den lægelige videreuddannelse, hvis du har spørgsmål til kursusaktivitet, som regionen står for. Sundhedsstyrelsen og videreuddannelsessekretariaterne oplyser, at de arbejder på at gennemføre kurserne i efteråret 2020, så alle læger får tilbudt de relevante kurser i år, men der er ligeledes mulighed for, at kurserne først gennemføres i 2021.

Hvad er status i situationer med aflyste obligatoriske kurser, opnåelse af autorisation, ændrede tjenestesteder og hjemsendelser? (Opdateret 7.4.2020)
Coronasituationen betyder aflyste obligatoriske kurser, ændrede tjenestesteder og hjemsendelser som følge af karantæne. Der arbejdes på løsninger på disse situationer. Sundhedsstyrelsen har senest (den 26. marts 2020) givet udtryk for, at læger, der omplaceres til andre afdelinger som led i håndtering af Corona-krisen vil kunne få dispensation for den manglende tid i det oprindelige uddannelseselement. Så snart de praktiske elementer vedrørende ansøgning mm. er på plads, vil Sundhedsstyrelsen melde mere ud. I mellemtiden skal du følge anvisningerne fra ledelse og de regionale videreuddannelsessekretariater. Læs mere her.

Kan/skal du deltage i obligatoriske kurser og konferencer?
Som en del af ledelsesretten er det din arbejdsgiver, der har ret til at beslutte, om du kan/skal deltage i obligatoriske kurser og konferencer.

Aflysning af obligatoriske generelle og specialespecifikke kurser
Regionerne og Sundhedsstyrelsen har aflyst al kursus- og uddannelsesaktivitet som led i den lægelige videreuddannelse. Alle obligatoriske generelle og specialespecifikke kurser er aflyst minimum frem til og med maj måned. Situationen ændres hele tiden og kurser planlagt i juni risikeres også at blive aflyst. For at få et konkret overblik over aflysninger m.m. skal du holde øje med hjemmesiden i din relevante uddannelsesregion:

Region Syd
Region Nord
Region Øst

Det vil være op til den lokale ledelse at afgøre, om du kan deltage i kursusaktivitet, der afholdes af eksterne leverandører. Alle E-learningsaktiviteter og videoaktiviteter opretholdes uændret.

Opfølgning på kursus- og uddannelsesaktivitet vil efterfølgende blive håndteret lokalt. Du skal henvende dig til din ledelse, hvis du har spørgsmål til kursusaktivitet, som regionen står for. Sundhedsstyrelsen oplyser, at de arbejder på at gennemføre kurserne i efteråret 2020, så alle læger får tilbudt de relevante kurser i år, men der er ligeledes mulighed for, at kurserne gennemføres i 2021.

Hvad sker der med din arbejdstid/arbejdstilrettelæggelse, hvis dit obligatoriske kursus aflyses?
Ledelsen må lave om i arbejdsplanen med under 4 ugers varsel i "ganske særlige tilfælde". Til hverdag er der alene tale om sygdom i vagtlaget. Men Corona-situationen betragtes også som et ganske særligt tilfælde. Din ledelse har derfor 3 muligheder, hvis dit obligatoriske kursus er blevet aflyst:

1. Du bliver pålagt at møde på arbejdspladsen i stedet for til kurset i de 7,4 timer, som du ville have fået for kurset.
2. Du bliver pålagt at afspadsere. Dette skal varsles med 48 timer, og forudsætter at du har afspadseringstimer til gode (timeoverskud fra sidste normperiode tillagt 50%)
3. Ledelsen omlægger tjenesten. Du bliver hjemme, men får ingen timer for dagen. Ledelsen pålægger dig i stedet at møde på arbejde en anden dag.

FERIE OG REJSER

Du tilhører en særlig risikogruppe. Din arbejdsgiver har sendt dig hjem, da det ikke er muligt at flytte dig til en anden opgave eller funktion, hvor der ikke er oplagt smitterisiko. Kan du blive pålagt at holde ferie eller afspadsering efter aftalen om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse? (Opdateret 3.4.20)
Hvis du ikke er syg, og hvis din arbejdsgiver har sendt dig hjem for at beskytte dig mod smitte af hensyn til dit helbred, så vil du godt kunne blive pålagt at afholde afspadsering eller ferie. I den situation står du således ikke til rådighed for andet arbejde.

Kan du som følge af COVID-19 udskyde ferie til efterfølgende ferieafholdelsesperioder? 
(Opdateret 3.4.20)
Ja, hvis du opfylder betingelserne for den særlov Folketinget har vedtaget den 2. april 2020.  Du finder lovforslaget med bemærkninger her.

Loven giver mulighed for under helt særlige omstændigheder at udskyde ferie, som er optjent i 2018, til det forkortede ferieår fra 1. maj til 31. august 2020. Tilsvarende kan ferie, der skal afholdes i det forkortede ferieår udskydes til afholdelse i ferieafholdelsesperioden fra den 1. september 2020 til den 31. december 2021 i overensstemmelse med reglerne i den nye ferielov.

Udskydelsen af ferie vil kunne omfatte al ferie, der ikke er afholdt tæt på den 30. april 2020 eller tæt på den 31. august 2020, og udskydelse af ferie vil kunne ske, uanset om ferien forinden er fastsat eller ej.

Udskydelse af ferie kan enten ske ved aftale mellem dig og din arbejdsgiver eller efter arbejdsgivers ensidige beslutning.  

Ifølge lovforslagets bemærkninger, har du ret til at få erstattet et evt. økonomisk tab som følge af udskydelsen. Du har i den forbindelse pligt til at begrænse dit tab mest muligt.

Retten til at udskyde ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode gælder alene, hvis det er begrundet i såkaldte ”væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn”. Det fremgår af lovforslaget, at der skal være tale om en force majeure-lignende situation. Det skal således have været uforudsigeligt og udenfor arbejdsgiverens kontrol, at situationen opstod, og det skal være nødvendigt, at det er den, der skal udføre arbejdet, som får ferien ændret.

Retten til at udskyde ferie vil være af midlertidig karakter, hvilket betyder, at lovforslaget kun vil gælde ferie, der er optjent efter den gældende ferielov til brug i ferieåret 2019/2020 og det korte ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.


Hvad indebærer aftalen om, at offentligt ansatte skal holde fri i 5 dage?
Offentligt ansatte, der efter arbejdsgivers anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden 28. marts til 13. april 2020, skal afvikle frihed i en periode op til 5 arbejdsdage.

Hvis du i perioden er til rådighed (dvs. kan blive pålagt at kunne møde ind med kort varsel en eller flere dage), skal det forstås som, at du varetager opgaver, og aftalen om at holde fri 5 dage gælder ikke for dig. Aftalen omfatter derfor ikke den store gruppe ansatte i regionerne, som i de kommende uger udfører kritiske og nødvendige funktioner under helt særlige vilkår, og som kan have vanskeligt ved i det hele taget at holde den ferie, som de ellers ville have holdt.

For at kunne falde ind under aftalen, skal der desuden være betalt frihed at gøre godt med - dvs. enten feriedage, der mangler at blive afviklet inden den 30. april, dage fra 6. ferieuge eller afspadsering. Herudover kan omsorgsdage efter ønske fra dig også anvendes. Du finder aftalen her.

Må du rejse til ”et farligt område” i din ferie?
Du skal tage udgangspunkt i Udenrigsministeriets rejseanbefalinger.

Følger du ikke Udenrigsministeriets anbefalinger, vil det kunne betragtes som selvforskyldt sygdom, hvis du bliver syg med coronavirus under/eller efter rejsen.

Dette vil kunne få betydning for din ret til løn under sygdom.

Kan du blive pålagt at aflyse en planlagt ferie?
Normalt kan allerede aftalt ferie ikke ændres, men der vil være situationer, force majeure, dvs. en ekstraordinær situation, som ledelsen ikke er herre over, og hvor de sædvanlige regler sættes ud af kraft, så du kan godt risikere, at din planlagte ferie kan ændres.

Hvis din arbejdsgiver beslutter at udskyde din ferie eller beder dig om at aflyse en ferierejse, har du krav på erstatning af eventuelt økonomisk tab i den forbindelse.

Kan du blive pålagt at afbryde en allerede påbegyndt ferie? 
Nej, det kan du ikke. Således vil din arbejdsgiver uanset årsag hertil ikke kunne kræve, at du skal afbryde en allerede påbegyndt ferie.
Du kan dog naturligvis altid aftale med din arbejdsgiver, at du afbryder din ferie, hvis det kan lade sig gøre, og du selv er indstillet herpå.

Kan du blive pålagt at holde ferie, hvis ledelsen har behov for at sende dig hjem? 
Med de almindelige varslingsregler, som er en måneds varsel for såkaldt restferie, kan du blive pålagt at holde ferie, hvis du har mere ferie til gode i dette ferieår, som slutter den 30. april. Du kan også aftale at holde ferie eller afvikle 6. ferieuge med kortere varsel, men er ikke forpligtet til at indgå en sådan aftale.

Du skal være opmærksom på, at din arbejdsgiver ikke kan pålægge dig at holde den 6. ferieuge.

Hvis din arbejdsgiver varsler din ferie med forkortet varsel, så anbefaler vi dig at kontakte yl@dadl.dk.

Kan du kræve at få ændret din planlagte ferie, hvis du ikke ønsker at holde den pga. corona?
Du har ikke krav på at få ændret din ferie. Du har dog altid mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at ferien holdes på et andet tidspunkt. 

Har du ret til ny ferie, hvis du bliver pålagt karantæne i ferieperioden?
At blive pålagt karantæne er en feriehindring. Du har derfor ret til erstatningsferie på et andet tidspunkt inden ferieårets udløb. Erstatningsferiens placering skal aftales med din leder. Kan I ikke blive enige, kan din leder varsle afholdelse af restferie med en måneds varsel. Er der tale om den femte ferieuge, vil du kunne indgå en aftale med din arbejdsgiver om, at denne del af ferien kan udbetales ved ferieårets udløb (udgangen af april 2020). Der findes en særlig blanket til dette på borger.dk. Blanketten er tilgængelig efter ferieårets udløb.

Kan du overføre ferie til miniferieåret?
Ferieaftalen giver dig mulighed for at aftale, at optjente uafviklede ferietimer udover 4 uger pr. ferieår kan overføres til det følgende ferieår. Du skal indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om overførsel senest den 30. september efter ferieårets udløb.  

For yngre læger, der har ferie med feriegodtgørelse, skal arbejdsgiveren inden ferieårets udløb skriftligt meddele den, der skal udbetale feriegodtgørelsen, at ferien overføres.

Hvis du fratræder inden den overførte ferie er afholdt, bortfalder retten til at holde den overførte ferie, og feriegodtgørelsen for den overførte ferie udbetales. Hvis du overgår til en ny ansættelse i en region, kan du dog indgå en ny skriftlig aftale om overførsel med den ny arbejdsgiver.

Du finder skema til ferieoverførsel her, ligesom du kan læse yderligere om ferie.

Har du krav på erstatningsferie, hvis der indføres indrejseforbud i det land, hvor du skal holde ferie?
Hvis du har planlagt og fået godkendt ferie af din arbejdsgiver, er du forpligtet til at afholde den. Hvis du i din ferie har planlagt en udlandsrejse til et land, hvor Udenrigsministeriets rejsevejledninger fraråder rejser til det givne område, har du ikke krav på at kunne lægge din ferie på et andet tidspunkt i stedet, da dette ikke anses som en feriehindring.

Du kan dog altid aftale med din arbejdsgiver, at du rykker din ferie, hvis det kan lade sig gøre.

Hvad gør du, hvis du er på ferie i udlandet, og de lokale myndigheder hindrer hjemrejse på grund af coronavirus?
Når du er udrejst af private årsager, for eksempel ferie, rejser du på egen risiko. Du har derfor ikke ret til løn, hvis fraværet forlænges, med mindre du aftaler, at ferien forlænges. Derudover er det selvfølgelig også muligt at aftale, at du afholder feriefridage eller afspadsererer.  

Hvis du er blevet syg i udlandet, er indlagt eller bliver forhindret i at rejse hjem på grund af risiko for at være smittebærer, er det almindeligt sygefravær. Situationen vil være omfattet af de almindelige regler om afbrudt ferie ved sygdom.

Hvad gør du, hvis du er på konference eller på anden måde udsendt af hospitalet til udlandet, og de lokale myndigheder hindrer dig i at rejse hjem på grund af coronavirus?
Du kan under et ophold i udlandet for hospitalet blive mødt med krav fra udenlandske myndigheder, som hindrer din hjemrejse.

Hospitalet er ansvarlig for dig, når du er på rejse for dit arbejdssted.

Hvis du er strandet på en sådan rejse, skal din arbejdsgiver derfor betale løn til dig under det tvungne ophold.  Arbejdsgiveren skal også inden for rimelighedens grænser betale dine opholdsudgifter.  

Er du blevet syg under rejsen, eller er der en formodning om sygdom, og du derfor er forhindret i at rejse hjem, betragtes du som sygemeldt.

Kan du nægte at tage på rejse for dit arbejdssted på grund af coronavirus?
Udenrigsministeriets rejsevejledning skal følges, når du skal afsted. 

Du skal være opmærksom på, at du har ret til at nægte at tage på rejse, hvis Udenrigsministeriets vejledning siger det.

------------------------------------------------

Mail til alle medlemmer 2. april 2020
Læs formandens brev om COVID-19 til alle medlemmer.

Mail til tillidsvalgte 31. marts 2020
Læs om værnemidler, omlægning og ændringer, ny aftale for timelønnede, hviletid og fridøgn. Klik her.

Mail til tillidsvalgte 23. marts 2020
Alle mødeaktiviteter i Yngre Læger med fysisk fremmøde aflyses i april måned.  Læs mailen her.

Mail til alle medlemmer 17. marts 2020
Læs formandens brev om corona til alle medlemmer.

Mail til tillidsvalgte 13. marts 2020
Her kan du læse vores mail til alle Yngre Lægers tillidsvalgte med information om corona.

Nyhedsbrev 4. marts 2020
Læs her vores mail , som er sendt ud til alle medlemmer i regionerne, staten og kommunerne den 4. marts 2020. Hold også selv øje med Sundhedsstyrelsens hjemmeside.