Besparelser på sygehusene - hvordan er du stillet ved opsigelse?

Som følge af besparelser kan man som medarbejder risikere at blive sagt op eller at blive overflyttet til en anden afdeling eller til et andet sygehus.

Opsigelsen skal være sagligt begrundet

En opsigelse skal altid være sagligt begrundet. Opsigelser på grund af besparelser vil som udgangspunkt være sagligt begrundet. Det er arbejdsgiveren, der bestemmer normeringen og dermed har retten til at afskedige – også selvom beslutningen umiddelbart ikke synes fornuftig set med medarbejdernes øjne.

Opsigelsen skal varsles

Du har ret til et opsigelsesvarsel – for reservelæger/1. reservelæger 3 måneder, for afdelingslæger 6 måneder. 

Har du været ansat i mere end 9 år i en region, har du ved fratræden ret til yderligere 3 måneders godtgørelse svarende til den sædvanlige løn. Du skal som udgangspunkt arbejde i den periode, varslet løber, altså selv om du er opsagt. Hvis afdelingen flytter i perioden, skal du holdes skadesløs i forhold til transporttid, arbejdsindhold mv. Her skal du kontakte din tillidsrepræsentant - se hvem det er på Min side - eller Yngre Læger.

Skal du opsiges, vil du i første omgang modtage en høringsskrivelse. En høringsskrivelse er et brev, hvor det bliver meddelt, at ledelsen påtænker at opsige medarbejderen. Medarbejderen får en frist til at afgive kommentarer – typisk en til to uger. Det kan synes unødvendigt, at pinen trækkes ud, men det er et lovkrav, at man skal høres.

Efter udløbet af svarfristen fremsender arbejdsgiveren den egentlige opsigelse, hvoraf vilkårene fremgår. Først herefter træder varslet i kraft. Vær opmærksom på, at man i opsigelsesperioden i vidt omfang har krav på at få fri med løn til både ansættelsessamtaler og opsøgende arbejde.

Kontakt Yngre Læger

At blive opsagt gør ondt. Du er derfor meget velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller Yngre Læger på 35 44 85 00. Vi bistår gerne med konkret rådgivning og bistand i forbindelse med opsigelsen, hvis du har brug for hjælp.