Besparelser – hvordan er jeg stillet som overlæge?

Indskrænkninger, besparelser og omstruktureringer er et sagligt grundlag for, at du som overlæge eventuelt må tåle enten afskedigelse eller stillingsforandringer. Så svaret er, at overlæger kan afskediges, hvis der ikke er økonomi til en fortsat ansættelse.

Krav om saglighed

Der er imidlertid også en række krav til saglighed, der skal opfyldes. Det er almindelige ansættelsesretlige regler, forvaltningsloven regler fra overenskomsten og for tjenestemænd også tjenestemandsregulativet. Skulle situationen opstå, anbefales det at kontakte såvel din lokale TR på sygehuset og sekretariatet i FAS.

Saglighedskravet betyder, at afskedigelsen eller omplaceringen skal være reelt begrundet i driftsmæssige hensyn og ske uden inddragelse af andre uvedkommende hensyn.

Almindeligvis vil der være generelle udvælgelseskriterier vedtaget i MED-udvalg på hospitalet for hvem, der peges på til at blive afskediget eller omplaceret. Det skal ske ved at arbejdsgiver foretager en konkret individuel vurdering af alle medarbejderes kvalifikationer for at vurdere, hvem der under de givne omstændigheder bedst kan undværes. Dvs. en individuel kvalifikationsvurdering set i forhold til fremtidige opgaver.

Det er ikke tilladt kun at bruge et særligt kriterium, der indirekte favoriserer nogen på andres bekostning. Der skal være et samlet skøn af en række forskellige kriterier for at være sagligt. Kun hvis arbejdsgiver bruger et kriterium, eller hvis der ikke er et tvingende driftsmæssige omstændigheder kan det være, at FAS kan hjælpe med at dokumentere, at en afskedigelse eller omplacering er usaglig. Det vil ikke hindre en afskedigelse, men prisen kan blive højere for arbejdsgiver.

Det er altid vigtigt at få undersøgt, om en afskedigelse kan hindres, gennem den mindre indgribende mulighed det er, ved at omplacere til anden stilling – fx fordi der er en ledig stilling på en anden geografi. Hvis det er muligt, vil det være usagligt, at arbejdsgiver fastholder en afsked.

Ved bedømmelsen af sagligheden er det i øvrigt situationen på afgørelsestidspunktet (når den endelig beslutning træffes), der er afgørende. Dvs. at hvis der noget senere måske kommer en ledig stilling, så er det ikke i sig selv en hindring for en afskedigelse, hvis den ikke er ledig på afgørelsestidspunktet.

Varsler for ændringer og opsigelse

Ved stillingsændringer gælder i øvrigt, at arbejdsgiver uvarslet kan foretage mindre ændringer i ansættelsesforholdet (ledelsesret). Mere vidtgående ”negative” stillingsændringer skal varsles af arbejdsgiver. Varslets længde er lig med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Den varslede ændring betragtes således som en opsigelse af ansættelsen med samtidigt tilbud om overgang til de ændrede (forringede) vilkår for varslingsperiodens udløb.

For tjenestemænd gælder en forflyttelsespligt inden for ansættelsesområdet til anden ”passende” stilling. For tjenestemænd, der er ansat før regionens dannelse (og dermed ansat i en mindre geografi i de gamle amter), og som sidder i samme stilling, skal det konkret undersøges nærmere, hvad de er pligtige til. FAS tog forbehold for større ansættelsesområde ved regionens dannelse i 2007. Tjenestemænd skal også ”tåle” en mindre stilling. Lønnen skal dog undtaget funktionstillæg fortsætte uændret.

Tjenestemænds opsigelsesvarsel er 3 måneder. Hvis tjenestemmænd afskediges, nedlægges deres stilling samtidig. De skal i en situation på rådighedsløn i 3 år. Det sker meget sjældent.

For overenskomstansatte overlæger er opsigelsesvarslet 6 måneder fra regionens side. Ved ansættelse som læge 10 år eller mere i samme region er der hertil en fratrædelsesgodtgørelse, der svarer til 3 måneders løn.

For både overenskomstansatte og tjenestemænd gælder, at opsigelse altid skal være skriftlig. Den skal senest være meddelt (fremme ved modtageren) den sidste dag inden den måned efter hvis udløb, opsigelsesvarslet begynder at løbe. FAS bliver også hørt skriftligt for tjenestemænds vedkommende.

Processen ved afsked

Forløbet starter typisk med, at berørte overlæger indkaldes til møde med nærmeste. Ved dette møde meddeles mundtligt evt. omflytning eller påtænkt opsigelse, og der udleveres en sindet-skrivelse (eller partshøringsskrivelse) med begrundelse for den påtænkte beslutning. Ved mødet har overlægen ret til at medtage en bisidder. Typisk henvender arbejdsgiversiden sig til TR og beder dem sidde stand-by på mødetidspunktet, så medlemmet, der først bliver klar over situationen ved indkaldelsen til samtalen, kan bede en FAS-repræsentant om at gå med.

Medarbejderen har herefter ret til at komme med sine bemærkninger/indvendinger under partshøringen. Fristen er typisk 10-14 dage for at indlevere partshøringen til arbejdsgiveren. Sekretariatet i FAS kan være behjælpelig i den forbindelse.

For tjenestemænd gælder i øvrigt, at organisation også skal partshøres.

Der er også inden afgivelse af partshøringen mulighed for at bede om ekstra uddybende møde(r) om nødvendigt. Typisk vil TR eller sekretariatet være bisiddere her. I denne fase er der også mulighed for forhandling af en aftale om evt. bedre fratrædelsesvilkår

Inden udgangen af en måned skal den endelige opsigelse herefter meddeles skriftligt. Samtidig skal hospitaler ifølge overenskomsten underrette FAS. FAS vurderer herefter, om opsigelsen er usaglig. Hvis det er tilfældet, kan FAS indenfor en måned bede om en forhandling. Hvis den ikke får en tilfredsstillende udgang, kan FAS herefter vælge at indbringe den for afskedigelsesnævn. Nævnet kan give medlemmet godtgørelse for usaglig afsked, men ikke hindre en afsked. Det er særdeles sjældent, at en sag bringes i afskedigelsesnævnet.

Hvad gør jeg, hvis jeg informeres om, at jeg skal omplaceres eller afskediges

Du kan umiddelbart kontakte konsulenten i FAS, der har ansvar for den region, din arbejdsplads er placeret i. Samtidig vil det være naturligt at kontakte den lokale tillidsrepræsentant, så du på den måde kan få den bedst mulige rådgivning og hjælp i situationen.