Bemyndigelse til de fem regionale fællestillidsrepræsentanter: Dispensation fra reglerne om hviletid og fridøgn

Bestyrelsen bemyndiger hermed de fem regionale fællestillidsrepræsentanter til at aftale dispensation fra overenskomstens regler om henholdsvis hviletid og om fridøgn.

Bemyndigelsen gives for perioden frem til den 31. marts 2021.

Læs mere her:

Anbefalinger fra Yngre Lægers bestyrelse
Forslag til dispensationsaftale for hviletid og fridøgn
Alle dispensationsaftaler skal sendes til Yngre Læger
Dispensation fra hviletidsbestemmelserne
Dispensation fra et ugentligt fridøgn

Dispensation fra reglerne om hviletid og fridøgn skal være tidsbegrænset
 

Anbefalinger fra Yngre Lægers bestyrelse

Alle berørte læger bør være enige
Bestyrelsen anbefaler, at Yngre Lægerådet i regionen udelukkende aftaler dispensation fra arbejdsmiljølovens regler for de vagtlag, hvor alle de berørte læger er enige om en dispensation, og hvor en dispensation ikke går ud over arbejdsmiljøet for nogle af vagtlagets yngre læger.

En fordel for arbejdsmiljøet
Yngre Læger har fokus på arbejdsmiljø, og her er reglerne om hviletid og fridøgn vigtige som beskyttelse af arbejdsmiljøet for de enkelte yngre læger.

Det er Yngre Lægers politik, at der kun skal dispenseres, hvor det samlet set er en fordel for arbejdsmiljøet, og hvor det ikke går ud over uddannelsen. Der skal således være gode grunde til at give en dispensation. Hensynet til at sikre friuger i vagtskemaet er ikke en tungtvejende grund i sig selv.

Aftaler indgås for specifikke vagtlag
Yngre Lægerådet i regionen bør under ingen omstændigheder lave en dispensation, der omfatter alle sygehusets yngre læger, men kun lave aftaler for specifikke vagtlag, hvor man konkret har taget stilling til, at en dispensation er hensigtsmæssig. Det er også muligt at lave dispensationer, der ikke omfatter alle vagtlagets yngre læger, ligesom man kan vælge eksempelvis kun at dispensere fra reglerne om hviletid i weekender men ikke på hverdage.

Der kan dispenseres fra begge regler separat
Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er nødvendigt at dispensere fra både reglerne om hviletid og reglerne om fridøgn, men man kan vælge alene at dispensere fra det ene regelsæt.

Dispensation fra reglerne om hviletid og fridøgn har betydning for, hvordan arbejdstiden fordeler sig over en arbejdsperiode for den enkelte yngre læge, men ikke for hvor mange timer den yngre læge samlet kan arbejde. En dispensation giver således ikke mulighed for flere dagtjenester, men betyder alene, at man i større omfang kan samle arbejdstiden på færre dage og uger og tilsvarende samle fridagene.

Som noget nyt er der aftalt en belastningsgrænse for de hidtidige aften-/nattevagter på 13 timer. Bemyndigelsen omfatter ikke muligheden for at dispensere fra belastningsgrænsen for disse 2-skiftede vagter. 
 

Forslag til dispensationsaftale for hviletid og fridøgn

Se her forslag til (DOC) , hvordan en dispensationsaftale kan se ud. Indgår I en aftale, skal den kunne opsiges med 3 måneders varsel.

Hvis I er i tvivl, om der allerede nu foreligger en aftale, kan I altid opsige aftalen over for sygehuset med 3 måneders varsel.
 

Alle dispensationsaftaler skal sendes til Yngre Læger

Vi skal bede jer sende os de dispensationsaftaler, I måtte indgå og får kendskab til. Vi vil herefter lægge dem på Min side på yl.dk.
 

Dispensation fra hviletidsbestemmelserne

Aftale om nedsættelse af hviletiden har betydning for følgende tre forhold:
- længden af hviletid mellem to døgns hovedarbejder
- belastningen i en 1 – skiftet vagt (eksempelvis døgnvagt)
- længden af det ugentlige fridøgn.

Længden af hviletid mellem to døgns arbejdsperioder
I følge arbejdsmiljøloven skal der være mindst 11 timers hvile mellem to døgns hovedarbejder. Dvs. lægen skal efter en afsluttet tjeneste have mindst 11 timers hvile, før den pågældende kan møde på arbejde igen.

Hvis man laver en dispensationsaftale om at nedsætte hviletiden til 8 timer, kan man møde på arbejde igen efter 8 timers hvile.

Belastning i en 1-skiftet vagt/døgnvagt
En aftale om nedsættelse af hviletiden har herudover konsekvenser for, hvor belastede vagten kan være.

Ifølge overenskomsten må en døgnvagt højst være belastet 13 timer. Hvis belastningen overstiger 13 timer, skal vagten deles. Belastningsgrænsen er excl. evt. overlap.

Hvis der er indgået dispensationsaftale om nedsættelse af hviletiden mellem to døgns hovedarbejder til 8 timer for vagtlaget, kan vagten derimod være belastet i 16 timer i gennemsnit.

Belastningen i en 2-skiftet vagt/aften/-nattevagt
Der blev ved OK 15 aftalt en belastningsgrænse på 13 timer for aften/-nattevagter, og der er ikke bemyndigelse til at aftale en højere gennemsnitlig belastning for disse vagter. Eventuelle ansøgninger om dispensation fra reglerne om maksimal belastning i disse 2-skiftede tjenester bedes indsendt til Yngre Læger, Forhandlingsdelegationen.

Nedsættelse af længden af det ugentlige fridøgn
En eventuel aftale om nedsættelse af hviletiden har konsekvenser for, hvor langt fridøgnet skal være.

Et fridøgn skal mindst have en længde på (24+11) 35 timer.

Hvis det er aftalt at nedsætte hviletiden til 8 timer, skal fridøgnet i stedet mindst være på (24 + 8) 32 timer.
 

Dispensation fra et ugentligt fridøgn

Bemyndigelsen giver mulighed for at aftale, at der kan være op til 11 døgn imellem to fridøgn.

Hvis der ikke er givet dispensation, skal der i følge arbejdsmiljøloven være et fridøgn inden for en periode på 7 døgn.
 

Dispensation fra reglerne om hviletid og om fridøgn skal være tidsbegrænset

I kan indgå nye dispensationer frem til den 31. marts 2021, som er det tidspunkt, hvor man kan opsige den nuværende overenskomst, og en ny overenskomst kan træde i kraft 1. april 2021.

Dispensationerne skal være tidsbegrænsede, og som hovedregel bør de være tidsbegrænsede frem til den 31. december 2021. Årsagen til denne tidsbegrænsning er, at man normalt først vil være klar til at implementere ændringer af en ny bemyndigelse på dette tidspunkt. Forhandlingerne om en ny overenskomst vil således normalt først afsluttet umiddelbart inden den 1. april 2021, og nogle gange – som ved OK 18 – bliver de først afsluttet efter den 1. april. Herefter skal overenskomsten vedtages, der skal udsendes en ny bemyndigelse, og der skal være tid til, at man lokalt kan diskutere den nye bemyndigelse samt forhandle og evt. indgå aftaler med dispensation. Og endelig skal der også være tid til at kunne varsle evt. ændringer i forhold til de berørte læger.

Uanset tidsbegrænsningen i en indgået aftale vil I altid kunne opsige en indgået aftale om dispensation med 3 måneders varsel.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Yngre Læger.


Venlig hilsen på vegne af bestyrelsen

Camilla Rathcke
Formand for Yngre Læger

Bjarne Worm
Formand for Overenskomstudvalget