Befordringsfradrag, dokumentation til Skat

Indeks 
befordringsfradrag, skat
Kategori 
Fri attest
Attestform 
Fri
Betales af 
Patienten
Opdateret 
01.04.2015
Forklaring 

Attestudvalget har henvendt sig til Skattestyrelsen, idet lokale skattemyndigheder undertiden anmoder patienter om lægeerklæringer til brug for dokumentation af det særlige befordringsfradrag efter Ligningslovens § 9 D.

Attestudvalget finder det problematisk at skulle afgive helbredsoplysninger til skattemyndighederne.

Skattestyrelsen har svaret, at det som hovedregel vil være fyldestgørende med en erklæring om, at patienten har varigt nedsat funktionsevne eller kronisk sygdom. Den konkrete diagnose er efter styrelsens opfattelse som udgangspunkt skattemyndighederne uvedkommende.

Såfremt lægen ikke har det fornødne lægelige grundlag for at kunne udstede erklæringen, skal lægen undlade dette, idet lægen i modsat fald efter omstændighederne vil kunne pådrage sig strafansvar efter Skattekontrollovens § 13 ved forsætligt eller groft uagtsomt at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug for patientens skatteansættelse.

Lægen har ikke i henhold til skattekontrollovgivningen pligt til at udstede de omhandlede erklæringer.