Bag om OK18

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) er nået til enighed om en ny overenskomst for de praktiserende læger, der løber fra 1. januar 2018 og tre år frem.

PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) blev den 14. september 2017 enige om en ny overenskomst for de praktiserende læger. Aftalen faldt på plads efter ca. ti måneders forhandlinger. 82,8 pct. af PLO's medlemmer stemte for forhandlingsaftalen. Der er tale om en 3-årig aftale fra 1. januar 2018. 

Den ny overenskomst styrker det nære sundhedsvæsen.

Hovedelementer i aftalen

  • Aftalen løber fra 1. januar 2018 til 31. december 2020.
  • Praktiserende læger skal på sigt stå for hovedparten af behandlingen af KOL- og diabetes type 2-patienter. 
  • Kontroller af visse kræftsygdomme foretages i almen praksis, ligesom praktiserende læger skal styrke fokus på behovene hos det stigende antal kræftpatienter.
  • Praktiserende læger får større ansvar for at følge op over for sårbare borgere efter udskrivelse fra hospitalet.
  • Sygebesøg i borgernes hjem opprioriteres.
  • Praktiserende læger med mange særligt behandlingskrævende patienter honoreres ekstra ud fra et såkaldt differentieret basishonorar.
  • Lægedækningstruede områder får en håndsrækning ved, at praktiserende læger i de områder får bedre mulighed for at etablere delepraksis, ansætte læger, som fortsat er under uddannelse, og kompensation ved sygdom og barsel.
  • Kvalitetsarbejdet i almen praksis styrkes. Ambitionen er, at alle praktiserende læger fremover skal være del af en kvalitetsklynge, som arbejder målrettet med kvaliteten i klinikkerne. 

Forhandlingsaftalen blev sendt til urafstemning blandt PLO's medlemmer med dagydernummer d. 10.-18. oktober. 82,8 pct. stemte for forhandlingsaftalen, mens 12,6 pct. stemte imod, og 4,6 pct. hverken stemte for eller imod.

Læs mere om afstemningen. 

PLO's repræsentantskab godkendte forhandlingsaftalen på et ekstraordinært møde d. 25. september 2017.

PLO's bestyrelsen behandlede aftalen d. 14. september 2017, og det er en enig bestyrelse, der anbefaler den nye overenskomst.

Aftalen indebærer en del ændringer i forhold til OK14. Læs hovedtrækkene i OK18 her

Se desuden den uddybende redegørelse af forhandlingsaftalen (pdf) samt FAQ om OK18

PRESSEMEDDELELSE: Ny overenskomst for de praktiserende læger styrker det nære sundhedsvæsen (14. september 2017)

Forhandlingsstart

Torsdag d. 10. november 2016 blev forhandlingerne om en ny overenskomst for almen praksis formelt skudt i gang ved et såkaldt kick-off møde i Aarhus. Begge parter præsenterede deres visioner for almen praksis og forventninger til en ny overenskomst. Den 12. december 2016 var der det første egentlige forhandlingsmøde.

Forhandlingsoptakt

PLO havde i perioden op til forhandlingerne kridtet banen op og markeret sig med udspil og holdningstilkendegivelser. Blandt andet præsenterede vi vores tanker i udspillet " På patientens vegne" ”. Tilsvarende har Danske Regioner op til forhandlingsstarten præsenteret en "Vision for almen praksis". 

Forhandlingsoplæg