Autorisation

Fratagelse af autorisation

Du kan få frataget din autorisation på grund af din fysiske tilstand, grov forsømmelighed, sygdom eller misbrug af rusmidler eller lignende. Reglerne om fratagelse findes i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed §§ 6 og 7.

Sager om autorisationsfratagelse starter typisk ved en indberetning til Styrelsen for Patientsikkerhed. Når Styrelsen for Patientsikkerhed får indberetninger om, at en overlæge ikke følger de faglige normer, bliver det undersøgt, om mistanken er begrundet eller ej. Hvis du bliver kontaktet i forbindelse med en undersøgelse, indkaldt til møde eller lignende, er det vigtigt, at du kontakter Lægeforeningen (35 44 85 00), så du har en bisidder med herfra.

Styrelsen for Patientsikkerhed træffer på baggrund af sagens oplysninger afgørelse i sagen, som kan afsluttes med, at sagen frafaldes, at der kræves en speciallægeundersøgelse, at der gives påbud med hensyn til arbejde, eller at autorisationen fratages.

Mellemløsninger
Der er flere mellemløsninger, som ofte bliver foreslået. Der kan f.eks. være tale om, at den enkelte læge accepterer et pålæg om kontrolforanstaltninger (ved alkohol- eller stofmisbrug) eller et påbud om indtil videre ikke at arbejde som læge, det vil sige frivillig fraskrivelse af autorisationen.

Det er vigtigt, at du aldrig indgår aftaler med Styrelsen for Patientsikkerhed i disse sager, før du har drøftet sagen med Lægeforeningen - 35 44 85 00.