Attester og lægeerklæringer

En attest eller lægeerklæring (herefter attester) er en skriftlig udtalelse, som du som læge laver som grundlag for en juridisk afgørelse. Der gælder forskellige regler for dig som læge, når du udfylder en attest, og regler for attestens indhold og form. Du må i et vist omfang benytte medhjælp, når der skal laves en attest. 

Hvad er en attest?

Ved en attest forstår man enhver skriftlig udtalelse om en persons sundhedstilstand eller dødsårsag, som lægen laver til brug for en juridisk afgørelse. Juridisk set er der ingen forskel på, om man kalder dokumentet for en lægeattest eller for en lægeerklæring.

Epikriser, lægebreve og udskrivningsbreve er ikke attester. Disse dokumenter har i stedet til formål at sikre god dokumentation og kommunikation om konkrete behandlingsforløb.

Hvad bruges en attest til?

Lægers erklæringer kan have betydelige retsvirkninger og økonomiske konsekvenser. De anvendes for eksempel inden for social- og sundhedsområdet, og når der skal tages stilling til, om en patient er berettiget til helbredsbetingede ydelser, forsikringsforhold og på arbejdsmarkedsområdet. Der er derfor stærke samfundsinteresser involveret, når en læge skal lave en attest. 

Hvilke lovregler gælder for attester?

Autorisationslovens § 20, stk. 1 pålægger en læge at udvise omhu og uhildethed i forbindelse med udstedelse af attester. Det vil sige, at du som læge skal være objektiv, når du laver attesten.

Hvis du giver urigtige oplysninger i en attest, kan du risikere straf. Det kan være bøde, hæfte eller fængsel i helt op til 3 år. Se straffelovens §§ 162, 163, og 175, stk. 1.

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 908 fra den 18. august 2011 om afgivelse af erklæringer angiver rammerne for lægers pligter i forbindelse med udstedelse af attester.

Hvad skal en attest indeholde?

Reglerne om indholdet i attester/ lægeerklæringer siger, at

  • du må kun afgive erklæring eller attest om sygdomme eller forhold, som du har fornødent fagligt kendskab til
  • oplysningerne skal opfylde formålet med erklæringen.

Hvilken form skal en attest have?

Reglerne om attesters form siger, at

  • attesten skal indeholde en sikker identifikation af patienten
  • Det skal fremgå af attesten, på hvilken måde du har fået din viden om patienten. Det vil sige, at det skal fremgå, om attesten er baseret på din egen undersøgelse af patienten, oplysninger fra patienten, eller om den er baseret på oplysninger fra andres journaler eller lignende.

Hvornår skal jeg lave en attest?

Attester, som du som læge har pligt til at lave, skal altid afgives inden for rimelig tid. Hvis du som læge er unødig lang tid om at lave og sende attesten til den, der har anmodet dig om at lave attesten, kan det efter omstændighederne straffes. Det hænger sammen med den betydning, attesten kan have for patienter, myndigheder osv.

Er der tale om en erklæring til brug for en offentlig myndigheds vurdering af, om og i givet fald i hvilket omfang, den pågældende er berettiget til pension eller anden offentlig hjælp, skal du som læge sende erklæringen til den offentlige myndighed hurtigst muligt og senest 8 uger efter, at du har modtaget anmodningen.

Må jeg benytte medhjælp, når jeg skal lave en attest?

Situationer, hvor du ikke må benytte medhjælp

Nogle former for sundhedsfaglig virksomhed skal udføres af sundhedspersoner, der er autoriseret til det, og kan derfor ikke delegeres. Det fremgår af punkt 4 i Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 115 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).

Du må derfor ikke delegere selve opgaven med at lave en attest til offentligt brug til en medhjælp. En attest til offentligt brug skal underskrives af en autoriseret sundhedsperson for at have retsgyldighed.

Situationer, hvor du gerne må benytte medhjælp

Du må dog gerne lade for eksempel en kliniksygeplejerske lave de undersøgelser, som ligger til grund for attesten. Brugen af medhjælp skal fremgå af attesten i det omfang, det er relevant.

Du må gerne benytte teknisk bistand for eksempel ved at lade en sekretær skrive attesten.