Arkiv ugens spørgsmål - forår 2019

Her finder du tidligere spørgsmål og svar

Sygdom og rejse. Kan man være i sit sommerhus i Spanien under stresssygemelding?

Svar: 
Det korte svar er nej. Sygdom er en feriehindring.

Der kan dog være mulighed for alligevel at holde ferie. Det forudsætter, at ferien ikke forhaler eller forværrer sygdommen. Du skal bede om at få din læges vurdering, og herefter kan du aftale med din arbejdsgiver, at du raskmeldes og afvikler din ferie i den aftalte periode. Du skal herudover kontakte din kommune før ferien indledes og aftale med dem, at du teknisk raskmeldes under ferien, men genoptager sygeperioden efter ferien, således at du ikke starter en ny sygeperiode efter ferien. Dette vil ellers medføre, at din arbejdsgiver mister sygedagpengerefusion.

Det spiller i øvrigt ingen rolle om ferien afvikles i udlandet eller i Danmark.

Er der særlige seniorrettigheder i forhold til tjeneste ligesom med vagt?

Svar:
Nej, der er ingen særlige seniorrettigheder i forbindelse med tjeneste i modsætning til, når du går i vagt, hvor du efter en vis alder kan bede dig fritaget for vagt og/eller får ret til to ugers seniorfrihed som overlæge med vagt.

Alle overlæger uanset alder er pligtige til i henhold til en arbejdsplan at indgå i tjeneste på hverdage indtil kl. 23.00, hvis der er tale om akutarbejde. Hvis der er tale om elektivt arbejde, skal tjenesten slutte senest kl. 21.00 på hverdage.

I weekenden har alle overlæger ligeledes pligt til at indgå i tjeneste i dagtiden frem til kl. 21.00. På lørdage mellem kl. 16.00 og 21.00 og på søndage/søgnehelligdage kan tjeneste dog alene omfatte akut arbejde.

Kan jeg aktivere min tjenestemandspension eller anden arbejdsgiverfinansieret pension, når jeg bliver 60 år og samtidig hæve min sædvanlige løn som overlæge inkl. pensionsudbetaling?

Svar: 
Det kan du som udgangspunktet ikke.
Når du begynder at få udbetalt hele din tjenestemandspension, er du nemlig ikke længere omfattet af overenskomsten. Det fremgår af Overenskomstens § 1, stk. 4.

Hvis du fortsætter med at arbejde som overlæge, samtidig med at du får udbetalt pension, skal du som minimum dog følge Overlægeoverenskomstens regler og lønniveauer, da Overenskomsten er en områdeoverenskomst og dermed dækker alle overlægeansættelser. Arbejdsgiver er imidlertid ikke forpligtede til at indbetale de aftalte pensionsdele af lønnen til Lægernes Pension, når du har sat din tjenestemandspension eller din pensionsudbetaling fra Lægernes Pension i gang.

Du har pligt til at meddele din arbejdsgiver, hvis du igangsætter din pension. Herefter kan du ansættes på individuel kontrakt, der henviser til overenskomsten. Samtidig skal det konkret aftales, hvis du - som en individuel ordning  - fortsat skal have pension af din løn. Pensionsbidraget vil da normalt blive udbetalt som en ekstra løndel.

Du anbefales i øvrigt at søge rådgivning hos Lægernes Pension, inden du vælger at lade dig tjenestemandspensionere for at få et samlet overblik over din økonomi

Hvad er opsigelsesvarslet for overenskomstansatte overlæger?

Svar:
Opsigelsesvarslet for overenskomstansatte overlæger er seks måneder fra arbejdsgivers side fra starten af din ansættelse, mens du selv har tre måneders opsigelse til din arbejdsgiver, hvis du af egen drift vil fratræde din stilling som overlæge.

Hvis du har været ansat uafbrudt i samme region som læge i 10 år eller mere, har du ved arbejdsgivers opsigelse af dig samtidig ret til en fratrædelsesgodtgørelse, der svarer til 3 måneders løn. Godtgørelse udbetales ved udløb af dit opsigelsesvarsel. Hvis du selv opsiger, har du ikke ret til denne fratrædelsesgodtgørelse.

Kan min sommerferie blive inddraget, hvis jeg siger op som overlæge med 3 måneders varsel?

Svar: 
Hvis du allerede har aftalt placeringen af din sommerferie, der ifølge Ferieaftalen udgør din hovedferie, kan den ikke uden videre inddrages. Hovedferien skal varsles med 3 måneder. Da dit opsigelsesvarsel også er 3 måneder, kan det ikke nås at varsle ny hovedferie.

Du kan kun få inddraget din sommerferie, hvis der er væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn, der gør det nødvendigt. Arbejdsgiveren skal i den situation erstatte et eventuelt økonomisk tab, men du har som ansat også pligt til at begrænse tabet mest muligt. Du har samtidig krav på erstatningsferie. Hvis du har sagt op, kommer restferien på dit feriekort. Allerede påbegyndt ferie kan arbejdsgiver ikke kræve afbrudt eller udskudt.

Hvad er mit varsel, hvis jeg som overlæge, der er fyldt 64 år, vil ud af vagtforpligtelsen? Hvad gælder fra arbejdsgiverside?

Svar:
Du har ret til at udtræde af vagt udenfor tjenestestedet, når du er fyldt 64 år. Ved vagt på tjenestestedet gælder, at du har ret til at udtræde, når du er fyldt 62 år. Du har derimod ikke ret til at udtræde af beredskabsvagten. (Se Overenskomsten for Overlæger §21 stk 1 )

Ved ændringer i vagtformen skal der gives et varsel på 3 måneder. Der er dermed et varsel på 3 måneder for såvel arbejdsgiver som medarbejder. Der kan dog også være mulighed for, hvis begge parter er indstillede på det, at aftale at udtræde tidligere.
(Se Overenskomsten for Overlæger §12 stk. 2).

Jeg har vagt 2. påskedag, men sygehuset vil kun registrere de effektive timer under vagt

Jeg har vagt 2. påskedag, men sygehuset vil kun registrere de effektive timer under vagt og ikke korrigeret for, at jeg som andre på arbejdsmarkedet har en fridag på en helligdag. Jeg vil derfor kun få de effektive timer, svarende til at jeg arbejder på en almindelig hverdag. Er det korrekt?

Svar: 
Nej, søgnehelligdage (dvs. helligdage, der falder på en hverdag), skal medregnes med 7,4 timer for en fuldtidsansat med en planlagt ugenorm på 37 timer, så det svarer til, at du har fri. Det fremgår  af Overlægeoverenskomstens §22, stk. 1. Hvis du alligevel skal have vagt på fridagen, tillægges det effektive timetal fra vagten. Nogle steder har man reduceret den ugentlige arbejdstid i de uger, hvor der er søgnehelligdage, så ugenormen er mindre. Hvis det ikke er tilfældet på din arbejdsplads, så skal der medregnes 7,4 timer for fridagen i ugenormen og hertil det antal effektive timer, du præsterer i vagten. 

Jeg er blevet tilbudt et nyt job og vil i forbindelse med lønforhandlingen med min afdelingsledelse høre, hvad jeg kan få tillæg for?

Svar:
Overordnet kan du få to typer tillæg: Funktionstillæg og kvalifikationstillæg.

Funktionstillæg gives bl.a. for organisatoriske opgaver, uddannelses- eller forskningsopgaver, særlige instruktions- eller supervisionsopgaver eller varetagelse af grenspecialer, herunder regionsspecialefunktioner og specialistfunktioner. Funktionstillæg er bundet op på specifikke opgaver og funktioner, og bortfalder typisk når opgaven eller funktionen også bortfalder.

Kvalifikationstillæg gives bl.a. for efteruddannelse, ledelsesmæssige eller administrative kvalifikationer, forskningsmæssige kvalifikationer, en høj faglig standard, en høj operativ færdighed, en særlig faglig ekspertise eller interesse, eller for rekruttering og fastholdelse. Kvalifikationstillæg er som regel varige.

Se nærmere om mulige tillæg her: Funktions- og kvaliifikationstillæg

FAS anbefaler altid, at man som overlæge kontakter sin lokale tillidsrepræsentant, da det er dem, der har aftalekompetencen i forhold til tillæg til overlæger. Du kan forhandle selv, men kan med fordel involvere din tillidsrepræsentant. Da de har lønstatistik for alle ansatte overlæger på de enkelte sygehuse, ved de samtidig, hvad der typisk kan udløse tillæg på de respektive afdelinger, og hvad der er kutyme for størrelsen på tillæg.

FAS anbefaler samtidig, at du aldrig siger endeligt ja til en stilling – herunder siger op i din aktuelle stilling - før lønnen også er aftalt på plads.

Gælder særlige vilkår, hvis jeg vil ansættes i Færøerne eller Grønland?

Ja, der gælder særlige vilkår for ansættelse i Færøerne henholdsvis Grønland.

På Færøerne har Overlægeforeningen/FAS sammen med den færøske speciallægeforening (Særlæknafelagið) indgået en lokal færøsk overenskomst for overlæger med det færøske finansministerium. Du kan se overenskomsten her. Hvis du søger ansættelse på færøske hospitaler, kan du kontakte FAS sekretariat.

Tilsvarende er der en særlig lægeoverenskomst på Grønland, der ikke blot omfatter overlæger, men også yngre læger. Du kan se overenskomsten her. Såfremt du overvejer ansættelse ved et grønlandsk hospital, skal du kontakte Yngre Lægers sekretariat, da Yngre Læger varetager rådgivning om grønlandske ansættelser – også for overlæger.

Jeg er overenskomstansat overlæge og skal snart gennemgå en planlagt operation. Jeg forventer, at jeg i den forbindelse skal være sygemeldt i 4 uger. Har jeg ret til løn under sygdom?

Som overenskomstansat overlæge har du ret til din fulde sædvanlige løn under sygdom. Retten gælder også tjenestemandsansatte. Det betyder, at du har ret til din fulde faste løn (grundløn + tillæg) samt honorarer for de eventuelle vagter fra første sygedag, mens du er syg. Du skal blot meddele din arbejdsgiver, at du er syg.

Har jeg ret til at afholde al min ferie i forbindelse med pensionering?

Svar:
Du har som overlæge ikke ret til at afvikle al din ferie, når du selv har sagt op for at gå på pension – også selvom du har ferie til gode. Det skal konkret aftales med din afdelingsledelse. 

Der kan være driftsmæssige hensyn, som gør, at ledelsen beslutter, at du ikke kan afvikle din ferie i opsigelsesperioden på 3 måneder. Hvis du ikke kan afvikle opsparet ferie, udbetales den ved din endelige fratrædelse og pensionering.
(Spørgsmål stillet 7. marts 2019)

Kan overenskomstens regler fraviges, så jeg efter to weekendvagter møder mandag morgen til dagarbejde?

Svar:
Overenskomstens regler fraviges ikke, uden at FAS giver en konkret dispensation. Det sker sjældent. 

I det konkrete eksempel skal din vagt derfor have været ubelastet efter kl. 21.00 søndag, for at du vil kunne møde på dagstjeneste mandag morgen kl. 8.00, så du kan overholde reglen om 11 timers hvile, inden du igen påbegynder at arbejde igen. Hvis du som i eksemplet er belastet efter kl. 21, kan du dermed tidligst møde 11 timer senere. 

Der er mulighed for dispensation ned til 8 timers hvile. Det kræver imidlertid meget gode begrundelser for at fravige fra 11 timers reglen. Din tillidsrepræsentant kan i øvrigt ikke give dispensation til en hviletidsperiode på 8 timer. Dispensationen kan kun gives efter ansøgning til Overlægeforeningens bestyrelse. 
(Spørgsmål stillet 20. februar 2019)

Har jeg ret til orlov ved arbejde i udlandet (herunder som medfølgende ægtefælle)?

Svar:
Du har som udgangspunkt som overlæge ikke ret til orlov for at arbejde i udlandet. Der er dog undtagelser, hvis du eller din ægtefælle arbejder som udsending for Danmark, hvor du alligevel har ret til orlov.

Hovedreglen:
Der er ikke ret til orlov, hvis du f.eks. ønsker i en periode at arbejde som læge på et hospital i udlandet med henblik på at dygtiggøre dig i dit speciale. Du kan imidlertid indgå en gensidig aftale med din arbejdsgiver om tjenestefrihed i en afgrænset periode. Arbejdsgiveren er imidlertid ikke forpligtet til at sige ja til orlov. Det fremgår af Overenskomstens § 24, stk. 1, der fastlægger, at en overlæge kan få tjenestefrihed i op til 5 år. Tjenestefriheden (orloven) kan gives med hel, delvis eller ingen løn og eventuelt pensionsbidrag.

Undtagelser:
Du har uden betingelser ret til orlov i følge Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål:

  • hvis du skal arbejde i Grønland eller
  • bliver udsendt til at arbejde i udlandet som led i Danmarks statslige udviklingsarbejde i u-lande eller
  • skal gøre tjeneste i internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med.

Aftalen gælder også for dig, hvis din ægtefælle/samlever bliver udsendt, og du skal med.

Der er ikke regler for, hvornår du skal varsle det over for din arbejdsgiver, men i så god tid som muligt er selvfølgelig at foretrække. Der er heller ikke en grænse hvor, hvor længe orloven kan løbe.

Herudover har du som overlæge også ret til barsels- og forældreorlov.
(Stillet 16. januar 2019)

Kan en tjenestemandsstilling nedlægges i forbindelse med sammenlægning af afdelinger – og giver det rådighedsløn?

Svar:
En tjenestemandsstilling kan godt nedlægges i forbindelse med sammenlægning af afdelinger. Kun hvis en tjenestemandsstilling nedlægges, har du som tjenestemandsansat overlæge mulighed for at få rådighedsløn.

Hvis din arbejdsgiver kan anvise en anden passende stilling med et tilsvarende ledelsesindhold, som den du forlod, fordi den blev nedlagt, vil der ikke være rådighedsløn. Denne stilling kan ligge hvor som helst i regionen, da tjenestemænd har forflyttelsespligt indenfor hele den region, de er ansat i.

Rådighedsløn indebærer, at du ved afsked på grund af nedlæggelse af din stilling får 3 års løn for at stå til rådighed. Hvis du får andet arbejde i det offentlige både i Danmark, Grønland og Færøerne i den periode, skal du dog være opmærksom på, at der vil ske en modregning i rådighedslønnen.

Hvis situationen skulle opstå, anbefaler vi, at du retter henvendelse til FAS for at få konkret rådgivning om dine muligheder, pligter og rettigheder som tjenestemand.
(Stillet 16. januar 2019)