Arkiv ugens spørgsmål efterår 2019

Her finder du tidligere spørgsmål og svar

Hvilke særvilkår har tjenestemandsansatte overlæger i forhold til overenskomstansatte?

Svar: 
Tjenestemandsansatte overlæger ansættes i henhold til protokollat nr 2 i Overenskomst for overlæger. De væsentligste undtagelser er bl.a. følgende:

  • Tjenestemandsansatte overlæger har et opsigelsesvarsel både fra og til arbejdsgiver på 3 måneder.
  • Tjenestemandsansatte overlæger får ikke fratrædelsesgodtgørelse ved afsked fra arbejdsgiver.
  • Hvis en tjenestemandsansat overlæges stilling nedlægges, dvs. at stillingen ikke genbesættes – har overlægen ret til rådighedsløn i tre år.
  • En tjenestemand får en livsvarig tjenestemandspension baseret på antallet af år overlægen har været ansat som tjenestemand og det løntrin, overlægen pensioneres fra.
  • Hvis en tjenestemandsansat overlæge får en alvorlig sygdom, skal en arbejdsgiver normalt have en udtalelse fra Helbredsnævnet om, hvorvidt overlægen fortsat er skikket til at udøve sit job inden overlægen kan afskediges. En tjenestemandsansat overlæge kan dog også afskediges alene ved langvarigt sygefravær.
  • Hvis overlægen ikke er fyldt 60 år på afskedigelsestidspunktet vil overlægen være berettiget til svagelighedspension som tjenestemand.

    Ved pålagt stillingsændring eller afsked tilrådes det at kontakte FAS' sekretariat.
På min afdeling er vi blevet varslet, at en overlæge skal afskediges. Kan jeg som den ældste og sidst ankomne forvente, at det er mig, der bliver afskediget?

Svar:
En arbejdsgiver må ikke afskedige en overlæge alene med henvisning til, at pågældende er den ældste overlæge på afdelingen. Dette er i modstrid med forskelsbehandlingsloven, der eksplicit pointerer, at medarbejdere ikke må afskediges på grund af alder.

Tilsvarende må det frie (afskedigelses)skøn ikke sættes under en regel, dvs. udøves efter faste kriterier i stedet for på grundlag af en individuel vurdering. Det er således fx ikke lovligt, at de sidst ansatte konsekvent afskediges først i forbindelse med personaleindskrænkninger.

Når der skal ske en afskedigelse på grund af besparelser i afdelingen, skal det i stedet være et samlet skøn, baseret på faglige, personlige og saglige kriterier, om hvem der bedst kan undværes i den fremtidige drift af afdelingen.

I tilfælde af afsked opfordres du til at kontakte din lokale tillidsrepræsentant eller FAS' sekretariat.

Jeg er indkaldt til samtale og skal have min TR med som bisidder. Har du kontaktoplysninger på min TR? 

Du kan, ved at logge ind på ’min side’ med dit medlemsnummer eller nemID på FAS hjemmeside, finde kontaktoplysninger til din lokale tillidsrepræsentant.

Hvad tæller som arbejdstid?

Svar:

Den tid, der tæller som arbejdstid, er selvfølgelig tiden i klinikken i mødet med patienten, hvad enten det er i ambulatorier, på operationslejer, ved stuegang, i konferencer om patienten eller ved information af patienten og/eller dennes pårørende. Det er imidlertid også den tid, der anvendes til administration, møder, koordination med andre afdelinger, planlægning af nye initiativer/projekter eller kvalitetsarbejde og supervision af andet sundhedspersonale. Hertil tæller vagtarbejde – når der er tale om effektiv arbejdstid med aktivitet - naturligvis også som arbejdstid ( Se vagtopgørelsesreglerne her)