Arkiv ugens spørgsmål efterår 2019

Her finder du tidligere spørgsmål og svar

Kan jeg få en fratrædelsesaftale, hvis jeg som tjenestemand ønsker at forlade mit job?

Svaret er umiddelbart nej.
En fratrædelsesaftale indgås ikke på foranledning af en medarbejder, der ønsker at fratræde. En mulighed for at indgå en fratrædelsesaftale kommer normalt kun i betragtning, når ledelsen tager initiativ til en fratrædelse eller alternativt har en saglig grund til en opsigelse. 

Hvis du selv ønsker at fratræde, har du dit normale opsigelsesvarsel på 3 måneder som tjenestemand, og du skal arbejde i opsigelsesperioden. Der er dog mulighed for, at du kan aftale med din arbejdsgiver, at du afvikler opsparet frihed som ferie eller kompensationstimer. Men du har ikke ret til at afvikle opsparet frihed i opsigelsesperioden.

Kan jeg pålægges en feriedag 24.12? 

Juleaftensdag er ikke en fridag, men en almindelig hverdag eller weekenddag. Du har derfor ikke på forhånd fri, men kan pålægges at give møde. Hvis der er tale om en hverdag, og afdelingen ikke skal benytte din arbejdskraft, kan din arbejdsgiver pålægge dig at holde fri og afvikle en feriedag eller en feriefridag. Det kan dog på det enkelte hospital være en lokal kutyme, at juleaftensdag er en fridag uden krav om at bruge en feriedag for at holde fri. Det må du undersøge nærmere ved henvendelse til din tillidsrepræsentant.

Samme forhold gælder for så vidt angår 1. maj, Grundlovsdag og Nytårsaftensdag.

Kan min arbejdsgiver bestemme, hvornår jeg skal holde ferie?

Svaret er ja. Arbejdsgiver kan varsle din hovedferie, der skal placeres mellem 1. maj og 30. september, med 3 måneders varsel. Din restferie kan varsles til afholdelse med en måneds varsel.

Det betyder, at din arbejdsgiver kan bestemme, at der holdes helt lukket i bestemte perioder på din arbejdsplads, eller at du skal holde ferie på tidspunkter, som du ikke selv har valgt.

Ofte aftales det dog mellem kollegerne, hvornår hvem holder ferie under hensyn til de ønsker, der er i afdelingen. Hvis det ikke går op, kan du blive pålagt en bestemt ferieperiode. 

Se mere om ferie her

Har jeg ret til at få en senioraftale?

Svar:
Som ansat har du ikke ret til at få en senioraftale med din arbejdsgiver. Det er en mulighed, som begge parter skal tilslutte sig. Du kan derfor heller ikke tvinges til at overgå til en senioraftale, som du ikke ønsker. 
En senioraftale er en aftale mellem en arbejdsgiver og en ansat om at gå på nedsat tid mod en tilsvarende lønnedgang, men med uændret pensionsindbetaling, der svarer til en fuldtidsstilling. Senioraftaler kan indgås fra du er 52 år.
Når der indgås en senioraftale, skal du i øvrigt være opmærksom på, at den skal indgås sammen med din lokale tillidsrepræsentant, der er bemyndiget af FAS til at indgå senioraftaler. Tag derfor kontakt med din TR, hvis du ønsker at indgå en senioraftale. 
 

Skal en uddannelsesansvarlig være overlæge eller kan funktionen også bestrides af en afdelingslæge?

Funktionen som uddannelsesansvarlig skal varetages af en overlæge, da der er tale om en væsentlig organisatorisk ledelsesfunktion på en afdeling, som ikke bør løftes af en afdelingslæge, der ikke har et ledelsesansvar.  Kontakt gerne FAS sekretariatet, hvis du støder på en uddannelsesansvarlig afdelingslæge.
 

Kan jeg komme hurtigere ud af mit nuværende job end opsigelsesvarslet på 3 måneder ellers fastlægger?

Du er som udgangspunkt bundet af dit eget opsigelsesvarsel til arbejdsgiver på 3 måneder, og kan derfor ikke ensidigt vælge at fratræde, hvis du selv vælger at sige op. Der er dog altid mulighed for, at du kan indgå en aftale med din arbejdsgiver om, at du fratræder tidligere mod en tilsvarende mindre løn, dvs. fratræder du med 2 månders varsel, modtager du kun løn i de 2 måneder.
 

En beredskabsvagt på søndage giver ret til en erstatningsfridag på et andet tidspunkt, men hvor mange timers erstatning giver beredskabsvagten? Og har man selv ret til at vælge, hvornår erstatningsfridagen skal afholdes?

Svar:
Hvis du har en beredskabsvagt på en søndag, giver det en erstatningsfridag. Det fremgår af overenskomstens § 22, stk. 4. I de sjældne situationer, hvor der har været fremmøde under en beredskabsvagt på en lørdag, er der ligeledes ret til en erstatningsfridag.

Erstatningsfridagen er ikke en ekstra fridag, hvor alle timer i dagen er honoreret på forhånd. Den træder i stedet for, at du skulle have haft fri om søndagen. Erstatningsfridagen skal derfor finansieres med afspadseringstimer. Belastningen i beredskabsvagten på en søndag aftales nærmere. Da belastningen typisk vil være mindre end en hel arbejdsdag, skal der også bruges andre afspadseringstimer til at betale for erstatningsfridagen. Udover timer optjent i beredskabsvagten, kan det være timer optjent i andre vagter eller ekstra timer fra dagstjeneste.

Erstatningsfridagen placeres under hensyn til afdelingens samlede drift og holdes derfor efter ledelsens anvisning og under hensyn til vagthyppigheds- og arbejdstidsreglerne. Du kan derfor ikke selv vælge, hvornår erstatningsfridagen kan holdes. Ofte vil afdelingsledelsen naturligvis tage hensyn til dine ønsker, men det skal samtidig passe ind i afdelingens drift.

Overenskomsten siger, at overlæger ikke har nogen højeste arbejdstid, men samtidig at den ikke væsentligt må være over 37 timer. Kan vi kræve at få arbejdstiden registreret?

Overlæger kan godt bede om, at den faktiske arbejdstid bliver registreret. Det sker typisk for at få fastlagt, om der er grundlag for at rejse en merarbejdssag. Hvis du vedvarende ugentligt arbejder mere end ca. 40 timer i gennemsnit med opgaver, du som overlæge er tjenesteplanlagt til, så er der grundlag for at indlede en merarbejdssag. I den forbindelse er der behov for at få registreret arbejdstiden. Det kan tilrådes at involvere en tillidsrepræsentant. På hjemmesiden er der samtidig opskriften på, hvordan en merarbejdssag rejses. Se her: Merarbejdssag - hvordan? 

Hvilke særvilkår har tjenestemandsansatte overlæger i forhold til overenskomstansatte?

Svar: 
Tjenestemandsansatte overlæger ansættes i henhold til protokollat nr 2 i Overenskomst for overlæger. De væsentligste undtagelser er bl.a. følgende:

  • Tjenestemandsansatte overlæger har et opsigelsesvarsel både fra og til arbejdsgiver på 3 måneder.
  • Tjenestemandsansatte overlæger får ikke fratrædelsesgodtgørelse ved afsked fra arbejdsgiver.
  • Hvis en tjenestemandsansat overlæges stilling nedlægges, dvs. at stillingen ikke genbesættes – har overlægen ret til rådighedsløn i tre år.
  • En tjenestemand får en livsvarig tjenestemandspension baseret på antallet af år overlægen har været ansat som tjenestemand og det løntrin, overlægen pensioneres fra.
  • Hvis en tjenestemandsansat overlæge får en alvorlig sygdom, skal en arbejdsgiver normalt have en udtalelse fra Helbredsnævnet om, hvorvidt overlægen fortsat er skikket til at udøve sit job inden overlægen kan afskediges. En tjenestemandsansat overlæge kan dog også afskediges alene ved langvarigt sygefravær.
  • Hvis overlægen ikke er fyldt 60 år på afskedigelsestidspunktet vil overlægen være berettiget til svagelighedspension som tjenestemand.

    Ved pålagt stillingsændring eller afsked tilrådes det at kontakte FAS' sekretariat.
Jeg er indkaldt til samtale og skal have min TR med som bisidder. Har du kontaktoplysninger på min TR? 

Du kan, ved at logge ind på ’min side’ med dit medlemsnummer eller nemID på FAS hjemmeside, finde kontaktoplysninger til din lokale tillidsrepræsentant.

Hvad tæller som arbejdstid?

Svar:

Den tid, der tæller som arbejdstid, er selvfølgelig tiden i klinikken i mødet med patienten, hvad enten det er i ambulatorier, på operationslejer, ved stuegang, i konferencer om patienten eller ved information af patienten og/eller dennes pårørende. Det er imidlertid også den tid, der anvendes til administration, møder, koordination med andre afdelinger, planlægning af nye initiativer/projekter eller kvalitetsarbejde og supervision af andet sundhedspersonale. Hertil tæller vagtarbejde – når der er tale om effektiv arbejdstid med aktivitet - naturligvis også som arbejdstid ( Se vagtopgørelsesreglerne her)