Arkiv ugens spørgsmål

Her finder du tidligere stillede spørgsmål og svar

Har jeg ret til at holde al min ferie i forbindelse med pensionering?

Svar:
Du har som overlæge ikke ret til at afvikle al din ferie, når du selv har sagt op for at gå på pension – også selvom du har ferie til gode. Det skal konkret aftales med din afdelingsledelse, der kan have driftsmæssige hensyn, som gør, at du ikke kan afvikle din ferie i opsigelsesperioden på 3 måneder. Hvis du ikke kan afvikle opsparet ferie, udbetales den, når du går på pension. 
(Stillet 17. december 2018)

Jeg pendler mellem to hospitaler, hvor jeg har hovedtjeneste ved det ene hospital og udetjeneste på det andet hospital. Er transporttiden mellem de to arbejdspladser betalt arbejdstid eller er det for egen regning?

Svar:
Transporten til dit hovedtjenestested, der er den arbejdsplads, hvor du forretter hovedparten af dit arbejde, er for egen regning.

Hvis du møder direkte ind på det tjenestested, der er dit udetjenestested, for at forrette din dagstjeneste eller vagttjeneste, får du alene arbejdstid, hvis transporten overstiger mere end 1 time i forhold til, hvis du var mødt ind på dit hovedtjenestested. Den første ekstra time i transporttid indregnes dermed ikke i arbejdstiden. Eventuel transporttid herudover skal medregnes som arbejdstid.

Hvis du derimod er mødt på dit hovedtjenestested, og senere på dagen skal transportere dig til dit udetjenestested, så indregnes hele transporttiden i din arbejdstid.
Du kan se nærmere om reglerne i Overenskomstens § 2, stk. 4.
(Stillet 7. december 2018)

Jeg skal arbejde i Norge, skal det ske via et vikarbureau?

SVAR:
Nej, du kan vælge at tage almindelig ansættelse på norske overenskomstvilkår, når du arbejder i Norge. Du kan i den forbindelse få assistance fra den norske overlægeforening.  (https://beta.legeforeningen.no/)
Men du kan også vælge at få ansættelsen via et vikarbureau. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at vikarbureauet ikke må tilbyde dig dårligere vilkår end dem, som fremgår af den norske overenskomst.
(Stillet 7. december 2018)

Får jeg rådighedsløn, hvis hospitalet opsiger mig som tjenestemandsansat ledende overlæge?

SVAR:
Det afhænger af om din stilling nedlægges, eller du opsiges på grund af dine egne forhold. Hvis din stilling nedlægges, (og din funktion ikke genbesættes med en ny ledende overlæge), er du ved hospitalets opsigelse af dig som udgangspunkt berettiget til 3 års rådighedsløn. Hospitalets kan dog forsøge at forflytte dig til en anden passende stilling, som du kan være pligtig til at modtage, fordi du som tjenestemand skal tåle enten at flytte dig geografisk indenfor den region, du er ansat i eller til en anden stilling med et ledelsesindhold, der kan opfattes som passende sammenholdt med din tidligere stilling som ledende overlæge.

Hvis du derimod siges op med begrundelse i dine egne forhold, og det i øvrigt kan betegnes som en saglig opsigelse, får du alene løn i opsigelsesperioden. Egne forhold kan her være fx egnethed, samarbejdsevne, sygdom mv.

Kontakt under alle omstændigheder sekretariatet i FAS og søg rådgivning om, hvad situationen og dine muligheder er, hvis du bliver sagt op i din stilling.
(Stillet 3. december 2018)

Jeg er ansat på nedsat tid, og jeg har fast fri hver onsdag. Får jeg så en ekstra fridag, når 2. juledag falder på en onsdag i år?

SVAR:
Nej, hvis du er ansat på nedsat tid - f.eks. i en senioraftale - og har fri på en fast ugedag, får du ikke kompensation, hvis denne dag falder på en helligdag.
(Stillet 3. december 2018)

Hvad er mulighederne for dispensation fra 5 års reglen?

Svar:
5 års reglen er ensidigt fastlagt af arbejdsgiver. Reglen betyder, at arbejdsgiverne på hospitalerne først vil ansætte speciallæger som overlæger, når speciallægerne har 5 års ansættelsesanciennitet. Arbejdsgiver kan selv vælge, om en speciallæge skal ansættes som overlæge eller som afdelingslæge, der er ansat efter Yngre Lægers Overenskomst. De kan derfor også vælge at dispensere fra 5 års reglen. 

Efter Overlægeforeningens opfattelse, er det opgavernes karakter, der afgør, om man skal ansætte speciallæger som overlæger eller afdelingslæger. Det er retningsgivende, om de opgaver, speciallægen skal løse, rummer ledelse under afdelingsledelsesniveauet fx af personale, budget, ressourcer, patientforløb, arbejdstilrettelæggelse, organisatoriske opgaver, uddannelse, kvalitet og projekter. Det indgår i alle overlægeopgaver, der derfor skal løses af en speciallæge, der er ansat som overlæge.

I de enkelte regioner er der mulighed for at søge dispensation fra dit hospitals side fra 5 års-reglen. FAS er ikke bekendt med, om der er konkrete kriterier for dispensation i de enkelte regioner. Det kan imidlertid altid afgøres konkret. FAS kan ikke på forhånd give en vurdering af, om en region vil dispensere, selvom stillingens indhold gør det naturligt. 

I det omfang, du finder, at en speciallægestilling bør besættes på overlægevilkår, selvom du bliver tilbudt den på afdelingslægevilkår, opfordrer vi dig til at tage kontakt til sekretariatet i Overlægeforeningen eller hos Yngre Læger. Her kan du få bistand til begrundelser for en dispensation. Det er samtidig vigtigt, at du ikke takker ja til en stilling på afdelingslægevilkår, hvis stillingen bør besættes på overlægevilkår, da muligheden for dispensation dermed formentlig bliver mindre.
(Stillet 16. november 2018)

Skal alle løndele reduceres, hvis jeg får en senioraftale, der indebærer, at jeg går ned i tid og løn mod at få fuld pensionsindbetaling?

Svar:
Alle løndele blive normalt reduceret forholdsmæssigt, hvis du i forbindelse med en senioraftale går ned i tid. Det betyder, at hvis du går ned i tid til fx 80% af en fuldtidsstilling, så vil din løn tilsvarende udgøre 80% af en løn i en fuldtidsstilling. Det gælder for grundløn og  for funktions- og kvalifikationsløndele. 
Andet kan aftales med arbejdsgiveren, men arbejdsgiveren har ret til at reducere samtlige løndele bortset fra eventuelle vagthonorarer eller timehonoreringer. 
(Stillet 16. november 2018)

Kan jeg som fastansat overlæge forhandle løn hele året?

Du kan individuelt bede om at forhandle lokallønstillæg hele året, men der kan lokalt på din arbejdsplads være en procedureaftale mellem din lokale tillidsrepræsentant og ledelsen om forhandlingsterminer.  

Er der ikke en procedureaftale er reglen, at arbejdsgiveren har pligt til at forhandle senest 6 uger efter, at ønsket om lønforhandling er fremsat. Det er dog ikke sikkert, at en lønforhandling vil give dig et positivt resultat.

Hvis du f.eks. bliver pålagt en ny funktion eller en stor opgave, bør du tage spørgsmålet om eventuelt lokalløntillæg op uafhængig af, om der er en procedureaftale eller ej.

Det er en god ide at kontakte din tillidsrepræsentant, da der kan være lokale forhåndsaftaler om funktioner, der udløser et funktionslønstillæg. 
(Stillet 8. november 2018)

Se mere om lønforhandling her

Kan jeg få pension indbetalt, efter jeg er fyldt 70 år?

Er der noget i lovgivningen, overenskomsten eller andre steder, der fastlægger, at jeg ikke kan få indbetalt pension efter det fyldte 70 år?

Hvis du fortsat arbejder, uden at have sat din pension i Lægernes Pension i gang, fastlægger overenskomstens § 9, stk. 5, at pensionsbidragene udbetales som løn, fra du er fyldt 70 år. Du skal aktivt vælge at informere personalefunktionen på dit hospital, hvis du fortsat vil have bidraget indbetalt til Lægernes Pension.

Lægernes Pension modtager gerne bidrag frem til det 75 år, hvis du ikke har startet din pensionsudbetaling. Derefter returneres bidraget til arbejdsgiver, da der er tvungen start på pensionsudbetaling fra Lægernes Pension i følge pensionskassens regulativ. Det skyldes, at en fortsat indbetaling til Lægernes Pension ikke vil forhøje din igangsatte pension yderligere.

Hvis du vælger at sætte din pensionsopsparing i Lægernes Pension i gang, før du bliver 70 år og samtidig arbejder som overlæge, er du ikke omfattet af overenskomsten. Det fremgår af overenskomstens § 1, stk. 4. Du kan imidlertid aftale individuelt med din arbejdsgiver, at du fortsat får pensionsbidrag i henhold til overenskomstens bestemmelser.

Hvis Lægernes Pension modtager pensionsbidrag samtidig med, at Lægernes Pension udbetaler pension, så udbetales pensionsbidraget sammen med pensionen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og skat. Lægernes Pension kontakter ikke arbejdsgiver og returnerer ikke bidrag, før det fyldte 75 år.

Du kan få yderligere information ved at læse overenskomsten for 
Overlæger § 9, stk. 5 
eller på hjemmesiden for 
Lægernes Pension. 
(Stillet 30. oktober 2018)

Jobskifte og lønforhandling. Hvad er proceduren, og hvad kan give tillæg?

Alle overlæger ansættes i henhold til overenskomst for overlæger med en garanteret pligtig grundløn. Der er herudover mulighed for funktionstillæg og kvalifikationstillæg.

Der er i princippet ikke grænser for, hvad der kan give tillæg. Det er kun fantasien, der sætter grænser. I Overenskomst for Overlæger, Bilag 2 er der en række eksempler på, hvad der kan give både funktions- og/eller kvalifikationstillæg. Der kan desuden også lokalt på dit hospital være aftalt forhåndsaftaler om, hvad der giver tillæg.

Lønforhandlinger sker både ved nyansættelse og ved lokallønsforhandlinger undervejs i ansættelsen. Du har selv mulighed for at forhandle med din chef eller den, som chefen udpeger til at forhandle. Du kan også vælge at lade din TR forhandle for dig.

Du kan altid spare med sin tillidsrepræsentant (TR) om andre overlægers lønniveauer på samme afdeling. Tillidsrepræsentanten har en liste med samtlige overlægers løn og dennes sammensætning. Under alle omstændigheder skal TR tiltræde resultatet og evt. gøre indsigelse senest 7 dage efter modtagelse af en lønaftale fra arbejdsgiver.

Mange steder er det aftalt for de allerede ansatte, at der er en årlig lønforhandling for alle, hvor man kan melde ønsker ind. Der skal i sagens natur være argumenter for ønskerne.
(Stillet 1. oktober 2018)