Arbejdstid

Her gennemgås de regler i sygehusoverenskomsten, der er relevante i forbindelse med arbejdstid.

Arbejdstid og normperiode (§ 18)

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. Arbejdstiden skal planlægges, så den svarer til 37 timer pr. uge i gennemsnit over en normperiode.

Normperioden er 14 uger, men kan efter aftale med reservelægerådet ændres til minimum 4 uger og maksimum 26 uger.

Din arbejdsplan skal foreligge mindst 4 uger før.

Du skal være oplyst om afspadsering mindst 48 timer, før afspadseringen påbegyndes.

Overarbejde (§ 26)

Når normperioden er slut, opgøres det samlede arbejdstimetal. Hvis dette er mere end gennemsnitlig 37 timer pr. uger, er de overskydende timer overarbejde. 

Overarbejde skal afspadseres med et tillæg på 50%, dvs. 1 overarbejdstime afspadseres med 1,5 time. Hvis overarbejdet ikke er afspadseret i den næstfølgende kalendermåned, skal det udbetales til overarbejdssats (normal timeløn + 50%).

Ektraordinær tjeneste eller tilkald (§ 23 og § 24)

Hvis du udfører ekstraordinær tjeneste i forlængelse af en planlagt tjeneste, og det ikke er varslet mindst 72 timer før arbejdet begynder, skal du have et varslingstillæg på 1.049,24  kr. pr. gang. Husk at skrive det på.

Overarbejde i tilknytning til en planlagt tjeneste giver kun varslingstillæg, hvis overarbejdet er på mere end 3 timer.

Hvis du får et tilkald en dag, hvor du ikke skulle have været på arbejde, får du løn for det antal timer, tjenesten varer, dog minimum for 6 timer. Du skal have honorering, både hvis der er tale om fremmøde, og hvis der er tale om et telefonisk tilkald. Hvis varslet er mindre end 72 timer, får du et tillæg på 1.981,53 kr.

Normaltjeneste og vagt på tjenestestedet (§ 19 og § 20)

Timer med dagtjeneste eller vagt på tjenestestedet indgår time for time i arbejdstiden uanset belastningen.

Vagt uden for tjenestestedet (§ 21)

Vagt uden for tjenestestedet består af to elementer, nemlig rådighed og effektivt arbejde.

  • Rådighed
    Rådigheden aflønnes med 1/3 time pr. times arbejde. Timerne kan enten indregnes i den 37 timers arbejdsuge eller aflønnes med normal timeløn.
     
  • Effektivt arbejde
    Det effektive arbejde under vagten indregnes i arbejdstiden og opgøres pr. påbegyndt time. Yngre Lægerådet kan lave en aftale om den gennemsnitlige belastning i vagten. Hvis der ikke er lavet en aftale, opgøres belastningen løbende. Hvis der er uenighed om vagtbelastningen, kan man lave en vagtbelastningsopgørelse. Husk samtidig at opsige evt. lokalaftaler.

En vagt uden for tjenestestedet skal altid forudgås af minimum 6 timers normaltjeneste eller vagt på tjenestestedet.

Vagtbelastning (§ 21)

På en vagt må du maksimalt være belastet i 13 timer i gennemsnit over en normperiode.

Hvis Yngre Lægerådet har indgået aftale om nedsættelse af hviletiden, kan belastningen være op til 16 timer i gennemsnit.

Lokal forhandling

Hvis arbejdstilrettelæggelsen udgør et arbejdsmiljømæssigt problem, kan du og dine kolleger kræve en lokal forhandling om, hvordan problemet kan løses. De centrale parter kan evt. inddrages i forhandlingen.

Vagthyppighed (§ 22)

Har du normaltjeneste, må du maksimalt have tjeneste efter kl. 18 hvert 6. døgn i gennemsnit over en normperiode - dvs. 16 gange, hvis normperioden er 14 uger (14 uger x 7 dage divideret med 6).

 Ferieperioder fratrækkes normperioden før vagthyppigheden beregnes.

Tilsvarende gælder for vagt på tjenestestedet. Hvis du har planlagt arbejde på tjenestestedet efter kl. 18, er du omfattet af denne regel, også selv om du har en efterfølgende vagt udenfor tjenestestedet.

Hvis du har en 2-skiftet tjeneste, hvor hvert enkelt skift har en varighed på op til 13 timer (inkl. overlap), er der ikke en vagthyppighed for 1. skift. I den døgndækkende vagt skal 1. og 2. skift som et gennemsnit fordeles ligeligt mellem vagtlagets læger. 2. skift må du maksimalt have hvert 6. døgn i gennemsnit over en normperiode.

Du må maksimalt have vagt uden for tjenestestedet efter kl. 18 hvert 3. døgn i gennemsnit over en normperiode og hvis du har begge typer vagt, må du maksimalt have vagt hvert 5. døgn i gennemsnit over en normperiode.

Hvis du på grund af vakancer, ferie eller andet har hyppigere vagt, skal timerne efter kl. 18 i de for hyppige vagter udbetales som overarbejde og ikke indregnes i normtimeopgørelsen.

Hviletid (§ 29)

Du skal have 11 timers hvile mellem 2 døgns hovedarbejde. Yngre Lægerådet kan dog aftale, at denne hvileperiode nedsættes til 8 timer.

Under rådigheden kan du have 3 telefonopkald, uden at hviletiden afbrydes.

Se evt. bestyrelsens bemyndigelse til det regionale Yngre Lægeråd om at indgå lokale aftaler om dispensation fra arbejdsmiljølovens bestemmelser.

Fridage (§ 28)

Du har ret til et ugentligt fridøgn, dvs. inden for en periode på syv døgn (ikke nødvendigvis en kalenderuge) skal du have et fridøgn. Det regionale Yngre Lægeråd kan dog aftale, at der kan være op til 11 døgn mellem hver fridag. Fridagen skal mindst være på 35 timer. Hvis hviletiden er nedsat til 8 timer, skal fridagen mindst være på 32 timer.

Du skal under alle omstændigheder i gennemsnit over en normperiode have 2 fridage pr. uge.

Du kan kun helt ekstraordinært pålægges arbejde hyppigere end hver anden weekend.