Arbejdsskade

Her kan du få hjælp, hvis du er medlem af Yngre Læger 

Har du været ude for en arbejdskade og er medlem af Yngre Læger, så kontakt Yngre Læger på tlf: 35 44 85 00.

Vi tilbyder bistand i form af visitering til advokathjælp i forbindelse med eventuel anke af afgørelser fra Ankestyrelsen/videreførelse af sager ved de civile domstole. Det er et eksternt advokatfirma, der står for sagsbehandlingen. 

Hvad er en arbejdsskade?

Hvis du kommer ud for en ulykke på arbejde, eller du bliver syg efter længere tids påvirkning fra din arbejdsplads, kan du have ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven.

Der er krav til, at  skaden er sket, mens du var på arbejde, og at skaden skyldes arbejdets forhold eller udførelsen af arbejdet.

Efter arbejdsskadesikringsloven sondrer man mellem arbejdsulykker, som er pludseligt opståede ulykker og erhvervssygdomme, som er opstået efter længere tids påvirkning (mere end 5 dage).

Hvem skal anmelde?

De er arbejdsgiverens pligt at anmelde en arbejdsulykke.

En arbejdsulykke skal anmeldes af en offentlig arbejdsgiver til både Arbejdstilsynet og til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sker elektronisk og skal være sket inden for 9 dage efter skadens indtræden.

Hvis du er ansat i almen praksis, skal praksis anmelde en arbejdsulykke til sit forsikringsselskab, som i første omgang behandler din arbejdsskadesag, inden sagen sendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

En erhvervssygdom vil ofte ikke være kædet sammen med en specifik hændelse, men er i stedet en sygdom eller lidelse, som er opstået efter længere tids påvirkning på arbejdspladsen. Din egen læge eller tandlæge har pligt til at anmelde en erhvervssygdom, hvis de mistænker, at sygeforløbet skal tilskrives arbejdets forhold.

Hold øje med et kvitteringsbrev

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har registreret, at de har modtaget en anmeldelse om din arbejdsskade, vil du modtage et kvitteringsbrev i din e-boks.

Du kan selv anmelde

Hvis du ikke har modtaget et kvitteringsbrev inden for to uger, kan du selv anmelde din arbejdsulykke eller erhvervssygdom. Der er en frist for anmeldelse på 1 år, efter du blev bekendt med skaden.

Kontakt din læge

Sørg for straks at søge læge efter en arbejdsulykke, da det er en læge, der skal dokumentere skadens art og omfang.

Hvad kan du få erstattet?

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne.

De kan dertil træffe afgørelse om refusion/betaling af nødvendige udgifter til behandling, medicin, hjælpemidler mv., og om refusion/betaling af udgifter i forbindelse med sagens behandling.

Inden for en frist på 4 uger kan du kan klage til Ankestyrelsen over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse.

Brug din arbejdsmiljørepræsentant

Husk at orientere din arbejdsmiljørepræsentant, hvis du bliver udsat for en arbejdsskade. Det er vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanten bliver orienteret, så vedkommende kan drøfte ulykken/påvirkningen med ledelsen med henblik på at forebygge andre arbejdsskader. Kontakt din tillidsrepræsentant, hvis du ikke ved, hvem der er din arbejdsmiljørepræsentant.

Og husk  - kontakt altid Yngre Læger, hvis du har været udsat for en arbejdsskade.