Arbejdsmiljøundersøgelse 2019 - Almen medicin

Denne rapport præsenterer resultaterne af Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse 2019 for de yngre læger, som på undersøgelsestidspunktet (marts/april 2019) var ansat i stillinger indenfor specialet Almen Medicin.

I alt indgår 711 yngre læger i stikprøvemålet for specialet Almen Medicin. 26% er ansat i Region Hovedstaden, 25% i Region Midtjylland, 9% i Region Nordjylland, 15% i Region Sjælland og 23% i Region Syddanmark. De resterende fordeler sig jævnt på hhv. statens område samt Grønland og Færøerne. Det betyder, at Region Midtjylland og Region Sjælland er overrepræsenteret i stikprøven for Almen Medicin sammenlignet med stikprøven for yngre læger øvrigt, mens Region Hovedstaden er underrepræsenteret. Den samlede populationsfordeling kendes ikke.

89% er ansat i en klassificeret stilling. 11% er i en uklassificeret stilling.

Blandt de yngre læger indenfor Almen Medicin angiver 29% at være ansat i hospitalsvæsenet, mens 69% er ansat i en almen praksis. 2% angiver at være ansat i speciallægepraksis eller i kommunale tilbud. Blandt de yngre almen medicinere, der er ansat i hospitalsvæsenet, har 29% primær funktion på et sengeafsnit. 16% har primær funktion på ambulatorier med akutfunktion, mens 4% har på ambulatorier uden akutfunktion. 39% har funktion i en akutmodtagelse, mens 12% angiver at have funktion på andre afdelingstyper end de ovenstående.

Kigger man på fordelingen på de forskellige trin af den lægelige videreuddannelse, fordeler stikprøven for Almen Medicin sig således:

22% angiver, at deres nuværende uddannelsesniveau svarer til KBU, 14% angiver introduktionsuddannelse som deres uddannelsesniveau. 49% af stikprøven angiver hoveduddannelse som det, der bedst beskriver deres uddannelsesniveau. 15% af stikprøven er færdiguddannede speciallæger. 1% af stikprøven er ansat i forskningsstillinger.

Ensomhed

Travlhed

Afbrydelser

Supervision og ledelse