Brug for et fagligt stærkt tilsyn til at sikre patientsikkerhed og lægers retssikkerhed

Lægeforeningen mener, der skal være et effektivt tilsyn, som sikrer, at læger og andre sundhedspersoner, som udgør en risiko for patienterne, ikke kan virke i sundhedsvæsenet.

Det skal være trygt for patienterne at blive behandlet, og en vigtig forudsætning for det er, at det også er trygt at gå på arbejde i sundhedsvæsenet. Det kræver en kultur, hvor man kan tale åbent om fejl og lærer af de ting, som går galt. Den kultur er kommet under pres af et mere aggressivt tilsyn, der skaber en frygt blandt personalet for at begå fejl og tager tid fra patienterne. Denne frygt skal fortrænges af en bedre balance mellem tillid og læring samt ledelser, som tager ansvaret på sig. 

Efter pres fra læger og andre faggrupper fremsatte den daværende regering den såkaldte ”Tillidspakke” i januar 2018 med det formål at genopbygge tilliden til tilsynet. Der ligger imidlertid vigtige initiativer, som endnu ikke gennemført, bl.a. en evaluering af den såkaldte ”Strammerpakke”, som kan afsløre behov for yderligere lovændringer.

Tillidspakkens initiativer og Lægeforeningens kommentarer:

1. Ankenævn for tilsynsafgørelser

Det undersøges, om der kan oprettes et nyt ankenævn, hvor læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner kan klage over afgørelser på tilsynsområdet, der er særligt indgribende for den enkelte.

Lægeforeningens kommentar:

Lægeforeningen har i august 2018 fremsendt forslag til sundhedsministeren om forslag til model for ankenævnet. Trods massivt pres fra Lægeforeningen både politisk, sekretariatsmæssigt herunder kommunikationsmæssigt har sundhedsministen først sendt lovforslag til ankenævn for tilsynsafgørelser i høring i april 2019. Lovforslaget blev ikke fremsat inden valget, så Lægeforeningen vil fremme sagen over for den nye regering. 
Lægeforeningen havde foretrukket en anden model for organiseringen af ankenævnet, end den, der blev fremlagt af sundhedsministeren i april 2019. Modellen foreslås som i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, hvor de sundhedsfaglige repræsentanter udpeges af de respektive organisationer og repræsenterer standen. Lægeforeningen havde foretrukket, at de sundhedsfaglige repræsentanter blev udpeget af Sundhedsstyrelsen eller af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og deltog i møderne ift. det speciale, som sagen omhandler. 
Lægeforeningen er tilfreds med, at ankenævnet skal være hurtigtarbejdende. 

2. Uvildig vurdering af politianmeldelser

Der iværksættes en ekstern gennemgang af Styrelsen for Patientsikkerheds politianmeldelser foretaget i 2017 med henblik på en vurdering af, om praksis eller lovgivning (herunder autorisationslovens § 75) bør ændres.

Lægeforeningens kommentar:

Kammeradvokaten har afsluttet sit arbejde med gennemgang af de 63 politianmeldelser, som Styrelsen for Patientsikkerhed foretog i 2017. 33 af disse sager vedrørte læger. Kammeradvokaten afsluttede sin rapport 14. september 2018 og konkluderede, at Styrelsen havde handlet inden for rammerne af lovgivningen. Dog havde Kammeradvokaten fire anbefalinger til Styrelsen. 

Lægeforeningen fulgte i november 2018 op på rapporten med et brev til sundhedsministeren indeholdende tre anbefalinger. Ministeren kvitterede i december 2018 og oplyste, at Kammeradvokatens rapport har givet anledning til opdatering af Styrelsens retningslinjer for politianmeldelser, bl.a. ved, at Styrelsen altid inden anmeldelse skal overveje, om det er sandsynligt, at anklagemyndigheden kan løfte bevisbyrden for en overtrædelse.

3. Styrket kommunikation og læring ved nedsættelse af et rådgivende udvalg for tilsyn

Det undersøges, om der kan oprettes et rådgivende udvalg bestående af relevante faglige organisationer, som skal drøfte afgjorte tilsynssanktioner og indgivne politianmeldelser med henblik på at skabe fremadrettet læring deraf.

Lægeforeningens kommentar:

Lægeforeningen har fulgt processen og kommenteret på lovforslag i februar 2019 vedr. forslag til nedsættelse af Rådgivende Udvalg for tilsyn, som foreslås indskrevet i sundhedsloven. Lægeforeningen har i høringssvaret tilkendegivet, at vi ønsker at indgå i arbejdet. Lovforslaget blev fremsat 28. marts 2019 og 1.-behandlet 26. april 2019. Lovforslaget blev ikke vedtaget endeligt pga. valg.

4. Styrket fokus på læring i resultatkontrakt

Styrelsen for Patientsikkerhed skal fremadrettet have øget fokus på læring. Derfor styrkes læringselementet i Sundheds- og Ældreministeriets resultatkontrakt med Styrelsen for Patientsikkerhed for 2018 fra 10 pct. til 25 pct.

Lægeforeningens kommentar:

Ministeren har lovet, at Styrelsens fokus på læring vil vokse fra 10% (stod i resultatkontrakt for styrelsen fra 2017) til 25% i 2018. Resultatkontrakten fra 2018 er ikke tilgængelig på Styrelsens hjemmeside.

5. Øget udbytte af læring af UTH’er og tilsyn

Der iværksættes en række konkrete initiativer til at styrke læringen af de utilsigtede hændelser (UTH’er), som indberettes i sundhedsvæsenet, og af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sundhedspersoner og behandlingssteder.

Lægeforeningens kommentar:

Lægeforeningen har bl.a. ønsket, at Styrelsen bliver bedre til at analysere på data om, hvor fejl opstår. Lægeforeningen har kommenteret på lovforslag, hvor gældende samarbejdsfora ”Fagligt Forum for Patientsikkerhed” foreslås lovfæstet i sundhedsloven med henblik på at bistå Styrelsen med faglig sparring om læringsaktiviteter. Lægeforeningen har i forbindelse med høringen fremsat ønske om at udpege en repræsentant til ”Fagligt Forum for Patientsikkerhed”. Lovforslaget blev fremsat 28. marts 2019 og 1.-behandlet 26. april 2019. Det blev ikke vedtaget endeligt pga. valg.

6. Fortsat fokus på organisatorisk ansvar for fejl

Styrelsen for Patientsikkerhed skal i sit tilsynsarbejde have fortsat fokus på, at fejl i patientbehandlingen kan skyldes organisatoriske forhold som manglende ressourcer, it-problemer eller dårlig ledelse.

Lægeforeningens kommentar:

Lægeforeningen har haft en væsentlig indflydelse på, at der i november 2018 i sundhedsloven blev fastsat regler om det organisatoriske ansvar for fejl. Lægeforeningen ser flere sager, hvor Styrelsen har fokus på det organisatoriske ansvar, som altid har været gældende, men er præciseret yderligere ved de nye lovbestemmelser. Loven træder i kraft den 1. juli 2019, og Lægeforeningen holder øje med, at Styrelsen for Patientsikkerhed i sin praksis har fokus på det organisatoriske ansvar. Lægeforeningen har løbende adresseret det organisatoriske ansvar i deltagelsen i arbejdsgrupperne om instrukser og journalføring.

7. Fremrykket evaluering

Der iværksættes en fremrykket evaluering af de nye tilsynssanktioner, som blev indført ved lov (Strammerpakken) i sommeren 2016.

Lægeforeningens kommentar:

Lægeforeningen har presset på for at få den fremrykkede evaluering skudt i gang. Lægeforeningen har på sekretariatsplan holdt møder med ministeriet om evalueringen og i november 2018 sendt forslag til sundhedsministeriet til evaluerings- og målepunkter samt metode. Sommer 2019 er evalueringen endnu ikke sat i gang, og det må derfor konstateres, at initiativet ikke er gennemført som lovet. Der skal dog være en ordinær evaluering af dele af lovpakken, da det dette fremgår af lovteksten. I den forbindelse har Sundhedsministeriet sendt forslag til kommissorium for evalueringen i høring med mulighed for bemærkninger inden udgangen af august 2019. Lægeforeningen presser på for at evalueringen vil kikke på tilsynet bredt og inddrage interviews med ledere og sundhedspersoner, som har været underlagt tilsyn.

8. Arbejdsgrupper om journalføring og instrukser

Der er taget initiativ til to arbejdsgrupper, som skal komme med forslag til en modernisering og afbureaukratisering af reglerne om journalføring og forslag til en egentlig regulering af udarbejdelse af instrukser til sikring af klar ansvarsfordeling og balance mellem det individuelle og organisatoriske niveau.

Lægeforeningens kommentar:

Lægeforeningen har deltaget i arbejdsgruppen i Styrelsen for Patientsikkerhed om instrukser og journalføring. Arbejdsgruppen om instrukser afsluttede sit arbejde i september 2018, og der blev den 28. marts 2019 fremsat lovforslag til sundhedsloven om driftsherrers ansvar for, at der er instrukser. Lovforslaget blev ikke vedtaget inden valget.
Arbejdsgruppen om journalføring har pga. folketingsvalget ikke offentliggjort sin endelige rapport. Det sidste udkast har 21. konkrete forslag og 5 anbefalinger. Lægeforeningen har i den forbindelse peget på udfordringer, som stadig udestår, såsom udarbejdelse af bekendtgørelser og vejledninger, sikring af fokus på driftsherrers ansvar for uddannelse og kompetenceudvikling, behov for gennemgang af it-systemer og en implementering af reglerne, der afspejles i praksis hos myndighederne. Der er lagt op til, at det videre arbejde skal koordineres med arbejdsgruppen om medhjælp og arbejdsgruppen om instruksers anbefalinger.

Lægeforeningen i medierne

 • Opslag på Facebook den 26. juli 2019:

Ankenævn

Link til artiklen på Ugeskriftet.dk:  Åbent brev til den nye regering: Glem ikke lægers retssikkerhed!

 • Opslag på Facebook den 1. juli 2019:

Kære Magnus Heunicke

Link til leder af Andreas Rudkjøbing på Ugeskriftet.dk: Kære Magnus Heunicke

 • Artikel på Ugeskriftet.dk den 4. juni 2019:

Ankenaevn folketingsvalg

Link til artiklen: Lægeforeningen: Ankenævn i fare for at drukne i folketingsvalg

 • Opslag på Facebook den 3. juni 2019:

Facebookopslag den 03-06-2019

Link til artikel i Dagens Medicin den 2. juni 2019: Lægeformand: Giv os nu det ankenævn

 • Opslag på Facebook den 28. maj 2019:

Facebookopslag 28-05-19

Link til leder af Andreas Rudkjøbing i Ugeskrift for Læger den 27. maj 2019: LEDER: Valget skal ikke stoppe kampen for bedre retssikkerhed

 • Opslag på Facebook den 21. april 2018:

Resolution

Link til resolutionsteksten her: Resolution: Vi vil have et sundhedsvæsen med patientsikkerhed og retssikkerhed

 • Opslag på Facebook den 28. marts 2018:

Andreas Rudkjøbing om Højesteretsdommen i video

Se filmen på Lægeforeningens Facebookside.

 • Opslag på Facebook den 28. marts 2018:

Frifindelse ved Højesteret

Andreas Rudkjøbing i TV2 News

 • Opslag på Facebook den 28. marts 2018:

leder i UFL

ARK procedure i Svendborgsagen

Læs artiklen i Fyens Amts Avis den 21. marts 2018: Svendborg-sagen for retten: Lægeforeningen er klar til at kræve lovændringer

 • Opslag på Facebook den 21. marts 2018:

Artikel om Svendborgsag

Læs artiklen på b.dk fra den 21. marts 2018: Lægesag om sukkersyg mands død skal afgøres i Højesteret

 • Opslag på Facebook den 21. marts 2018:

ARK ved Hoejesteret

 • Opslag på Facebook den 21. marts 2018:

ARtikel i Dagens Medicin

Læs artiklen i Dagens Medicin fra den 20. marts 2018 her: Svendborg-sagen for Højesteret onsdag: Rudkjøbing forventer frifindelse

 • Opslag på Facebook den 19. marts 2018:

Video foran Hoejesteret

Se filmen på Lægeforeningens Facebookside.

 • Opslag på Facebook den 14. marts 2018:

ARK om fbgruppe

Se videoen på Lægeforeningens Facebookside.

Link til Facebook-gruppen

Link til debatten på læger.dk

 • Opslag på Facebook den 6. marts 2018:

Facebookopslag 6. marts 2018

Link til artiklen på b.dk: Rekordmange sundhedsansatte granskes for at være til fare for patienter: »Meget voldsom og uhyggelig udvikling«

 • Opslag på Facebook den 23. februar 2018:

Facebookopslag 23. marts 2018

Link til artiklen på dagensmedicin.dk: De næste reformer skal frigøre mere tid til faglighed

 • Opslag på Facebook den 22. februar 2018:

Dupont ETR 22-02-2018

(Link fører til nærværende side)

 • Opslag på Facebook den 21. februar 2018:

FB Michael Dupont 21-02-18

Facebook Andreas Rudkjøbing 20-02-2018

Link til artikel på www.ugeskriftet.dk: Lægeforeningen: Det risikobaserede tilsyn fungerer ikke

 • Opslag på Facebook den 16. februar 2018:

Facebook link til UFL 16. februar 2018

Facebook 16. februar 2018

 • Opslag på Facebook 13. februar 2018:

Facebook 13. februar 2018

Facebook 08-02-2018

Facebook 7. februar 2018

Facebookopslag 07-02-18

FB opslag 06-02-18

Sammenklip af video fra 31.01-18

Se filmen på Lægeforeningens Facebookside.

 • Opslag på Facebook 31. januar 2018:

ARK til møde i SUM 31-01-18

Andreas Rudkjøbing til pressemøde i SUM

Se hele det filmede pressemøde på Lægeforeningens Facebookside

 • Andreas Rudkjøbing interviewes i Go' Morgen Danmark på TV2 den 31. januar 2018:

Andreas Rudkjøbing i Go' Morgen Danmark TV2

Michael Dupont på Facebook

Link til artiklen i Dagens Medicin: Michael Dupont: Det er mange års opsparet vrede over mistillidsdagsordenen

 • Opslag på Facebook 23. januar 2018:

ARK på FB 230-01.18

Pressemøde 22. januar 2018

ARK i news

Andreas Rudkjøbing i News 17-01-18

 • Opslag på Facebook den 15. januar 2018:

ARK på FB II 12. januar 2018

 • Opslag på Facebook 11. januar 2018:

ARK på FB 11-01-18

ARK klumme i Berlingske på FB 15-12-18

Link til artikel: Advarsel: Offentlig gabestok og mistillid kan være til skade for patienter

 • Opslag på Facebook den 13. december 2017:

ARK i Deadline 12-12-17

 • Opslag på Facebook den 12. december 2017:

Nyhed på FAcebook 12-12-17

Link til artiklen: Sundhedsministeren iværksætter omkalfatring af journaliseringsreglerne

 • Opslag på Facebook den 1. december 2017:

Demonstration #detkuhaværetmig

#detkuhaværetmig møde med ARK og ETN

Andreas Rudkjøbing i tv2 news 10. oktober 2017

Se mere på Lægeforeningens Facebookside

Se mere på Lægeforeningens Twitterprofil

Følg løbende med i nyheder fra Lægeforeningen