Ansvar ved henvisning til parakliniske undersøgelser

Ansvar ved henvisning fra almen praksis/speciallægepraksis til parakliniske undersøgelser

Sundhedsstyrelsen har i vejledning nr. 9207 af 31. maj 2011 udsendt retningslinjer for udarbejdelse af parakliniske undersøgelser. Retningslinjerne gælder både for alment praktiserende læger og speciallæger, og derfor skal begge sektorer udarbejde instrukser.

I større praksis med flere ansatte skal instrukser være skriftlige.

Ansvar ved henvisning fra hospitalsafdelinger til parakliniske undersøgelser

Hospitalernes afdelinger fastsætter internt instrukser for henvisning til parakliniske undersøgelser. Disse instrukser skal være i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af parakliniske undersøgelser (se ovenfor ). Når en afdeling udarbejder en instruks, som tildeler en anden afdeling en aktiv rolle, er det vigtigt at fordele og koordinere opgaverne og ansvaret mellem afdelingerne.
Den afdeling, der henviser en patient til en paraklinisk undersøgelse, har ansvaret for, at der foreligger en instruks for opfølgning på prøvesvar.

Instrukser på parakliniske afdelinger

Ledelsen på de parakliniske afdelinger har ansvaret for, at der foreligger de nødvendige lokale instrukser på afdelingerne for:

  • Modtagelse af rekvisitioner på parakliniske undersøgelser
  • Udførelsen af undersøgelser
  • Formidling af resultatet.