Ansættelsesprocedure

Ansættelsesproceduren for hoveduddannelsesforløb består af tre dele:

 • Den faglige profil
 • Ansættelsessamtalen
 • Ansøgningen

Det er vigtigt, at alle dele tages lige seriøst. Herunder finder du materialet fra regionerne, samt kommentarer, gode råd og idéer fra Yngre Læger.

Karriererådgivning

Regionerne og Yngre Læger/Lægeforeningen yder karriererådgivning, som skal sikre et bedre match mellem dig og specialet.

Faglig profil

De videnskabelige selskaber har for alle specialer beskrevet en faglig profil, der angiver ønskede kompetencer og kvalifikationer hos ansøgere til et givent speciale.

 Den faglige profil består af to dele:

 • en generel del, som beskriver specialets hovedarbejdsområder, arbejdsmetoder, evt. fagområder, generelle vagtforhold etc.
 • en del, der mere specifikt handler om udvælgelse til ansættelse i hoveduddannelsesforløbet. Der er en beskrivelse af de områder, som specialet vægter i forhold til de 7 lægeroller.

I alle faglige profiler er der lagt vægt på både rent medicinsk faglige kompetencer og på mere personlige kompetencer som f.eks. engagement og samarbejdsevne.

YL-kommentar til faglig profil

"Det er ikke alle de faglige profiler, der lever op til de forventninger, vi har. 

Vi vil gerne have, at det ikke er meritansættelser eller meritforskning, der skal være afgørende og tvinge yngre læger ind i en meriteringskarrusel.  

Hvis speciallægeuddannelsen reelt skal være så kort som overhovedet muligt med mindst mulig tid imellem de tællende ansættelser, bør ansættelsesproceduren bidrage hertil og herunder profilerne. Vi håber og forventer, at regionerne er opmærksomme på, om profilerne kan virke forlængende på speciallægeuddannelsen pga. uklarheder og rigide tidsmæssige krav.

Tip! Benyt den faglige profil som et refleksionsværktøj. Er det drømmespecialet for mig - eller skal jeg overveje et andet?"

Faglig bedømmelse fra introduktionsstilling

Under introduktionsansættelsen gennemføres en faglig bedømmelse af den yngre læge. Bedømmelse sker dels i forhold til målbeskrivelsen for introduktionsstillingen, dels i forhold til specialets faglige profil. Vurderingen bruges af ansættelsesudvalget ved ansøgning om hoveduddannelse.

YL-kommentar til faglig bedømmelse fra introduktionsstilling

"Vurderingsskemaet er lige så vigtigt som profilen. Her skal dine kompetencer og kvaliteter inden for specialet vurderes af den afdeling, hvor du har din introduktionsstilling. Derfor behøver vi klare krav og gennemskuelighed vedrørende de ting, specialet vægter"

Prioritering af ansøgere til hoveduddannelsesforløb

 Ansøgere prioriteres i denne rækkefølge:

 • Ansøgere som ikke allerede er ansat i et hoveduddannelsesforløb i specialet. Læger, der i samme ansættelsesrunde har modtaget og accepteret et hoveduddannelsesforløb i en anden videreuddannelsesregion, indgår også i denne gruppe sammen med ansøgere der allerede er ansat i et hoveduddannelsesforløb men i et andet speciale.

Hvis alle uddannelsesforløb ikke kan besættes med disse ansøgere, prioriteres resterende ansøgere i følgende rækkefølge:

 • Ansøgere som allerede er ansat i et hoveduddannelsesforløb i det pågældende speciale, men godt vil have forløbet et andet sted
 • Ansøgere der har overskredet seksårsfristen
 • Ansøgere der har overskredet seksårsfristen og allerede er ansat i et hoveduddannelsesforløb i det pågældende speciale.

Ansættelsessamtale

Ansættelsessamtalen er et centralt element i udvælgelsen af ansøgere, og samtalerne kan have tre forskellige former:

 • Traditionel ansættelsessamtale. Ansøgeren møder til en samtale med hele ansættelsesudvalget, og ansøgeren uddyber sin ansøgning. Anættelsesudvalget stiller supplerende spørgsmål.
 • Struktureret/kompetencebaseret samtale 
  Selve formen ligner den traditionelle ansættelsessamtale, men ansøgeren kender strukturen for samtalen. Ansøgeren kan supplere med at demonstrere en praktisk
  færdighed eller fremlægge et patientforløb.
 • Multiple mini-interview 
  Ansættelsesudvalget er delt op i mindre grupper på 2-3 personer. Alle ansøgere interviewes af disse grupper i 5-7 min. Ansøgeren kender på forhånd temaerne for interviewene.

Ansøgeren ved på forhånd, hvilken samtaletype specialet har valgt, og der er generel information om de forskellige samtaleformer på videreuddannelsessekretariaternes hjemmeside.

Alle ansøgere indkaldes som udgangspunkt til samtale. For de specialer, hvor der er mange ansøgere i forhold til antal opslåede hoveduddannelsesforløb, kan der ske en udvælgelse af ansøgere til samtale.

Den faglige bedømmelse, som er foretaget i introduktionsstillingen, skal indgå i grundlaget for udvælgelsen.

Motiveret afslag

Du har krav på at få et motiveret afslag. Dvs. du skal have en begrundelse for afslaget og herefter vejledning om, hvad du skal gøre for at blive ansat i næste runde eller måske, at du bør finde et andet speciale, og i så fald hvilket speciale, der kunne passe på dine kvalifikationer.

YL-kommentar til ansættelsessamtale

"Ansættelsessamtaler skal sikre et bedre match mellem dig og den konkrete afdeling.

Karriererådgivningen skal gerne sikre et bedre match mellem dig og dit speciale. Udgangspunktet er, at der gennemføres en ansættelsessamtale inden ansættelse, og alle bør så vidt muligt have muligheden for at komme til samtale.

Før samtalen - forbered dig:

 • Find ud af, hvem der sidder i ansættelsesudvalget, og hvem de repræsenterer.
 • Hvis du allerhelst vil have et særligt forløb, er det vigtigt at kende navnet på den/de afdelingers repræsentant, ligesom det er vigtigt at kende navnet på Yngre Lægerepræsentanterne.
 • Kontakt evt. afdelingen for at høre nærmere om konkrete spørgsmål, du måtte have.

Efter samtalen - hvad enten du får et hoveduddannelsesforløb eller ej, skal du bede om en opfølgning på samtalen:

Hvad gjorde du godt, og hvad kunne du have gjort bedre? Lær af samtalens forløb.
Tal evt. også med Yngre Lægerepræsentanterne – de vil måske kunne sige noget andet end formanden for ansættelsesudvalget eller ansættelsessekretariatet."

Ansøgning

Ansøgning til et hoveduddannelsesforløb består af:

 • Et struktureret ansøgningsskema inkl. CV
 • En motivering for ansøgning
 • Dokumentation jf. det formelle regelsæt samt jf. vejledning for specialet

Ansøgere, der ikke på ansøgningstidspunktet har afsluttet introduktionsstillingen, skal til ansøgningen vedlægge en udtalelse fra introduktionsafdelingen, der bekræfter, at introduktionsansættelsen forventes gennemført på tilfredsstillende vis inden hoveduddannelsen tiltrædes.

YL-kommentar til ansøgning

"Ansøgningsskemaet er et standardskema, der dækker alle specialer. Det er vigtigt at udfylde det korrekt, så det ikke opleves som irriterende for de mennesker, der skal læse det. Alle de ønskede oplysninger skal være udfyldt – let læseligt og rigtigt stavet!

Husk endvidere at vedlægge de andre dele af ansøgningen: CV, motivering for ansøgning og dokumentation. Alle dele skal være der! Ellers risikerer du at blive diskvalificeret på forhånd.

Du skal være opmærksom på, at du kan ansøge hoveduddannelsesforløb uden at have afsluttet introduktionsforløbet. Det sker på lige fod med de øvrige ansøgere. Husk det - søg!

Ansøgningen skal sendes til den videreuddannelsesregion, du søger stilling i. Så hvis du søger i flere regioner, skal du sende ansøgningen flere steder hen.

Du skal skrive en motiveret ansøgning. En motiveret ansøgning skal forklare, hvorfor man er interesseret i lige netop dét speciale og evt. hvorfor ét specielt forløb.

Ansættelsesudvalgene prioriterer ansøgningerne i forhold til den faglige profil. Ansættelsesudvalgene har på forhånd udarbejdet en fortolkning af den faglige profil. Benyt den i den motiverede ansøgning. Få lagt vægt på de ting, ansættelsesudvalget lægger mest vægt på osv. Derudover skal du beskrive, hvad du kan tilføre afdelingen. Det kan være en beskrivelse af samarbejdsevner og lignende i henhold til de syv lægeroller.

Du søger både speciale og afdelinger. Det er vigtigt at researche på afdelingerne: Hvad er deres udfordringer, hvad er deres styrker, hvad har de brug for, og hvordan passer du ind i det?"

Ansættelsesudvalg

Ansættelsesudvalgenes hovedopgave er at prioritere ansøgerne og derefter indstille de prioriterede ansøgere til ansættelse i de opslåede hoveduddannelsesforløb.

Ansættelsesudvalgene betjener som hovedregel én videreuddannelsesregion.
I specialer med opslag af få hoveduddannelsesforløb årligt, og hvor forløb går på tværs af videreuddannelsesregionerne, kan ansættelsesudvalget dække to eller alle tre videreuddannelsesregioner.

Ansættelsesudvalgets sammensætning:

 • 1 ledelsesrepræsentant (speciallæge) for hver af de afdelinger, der indgår i opslåede hoveduddannelsesforløb inden for specialet – indstillet af hospitalsledelsen
 • 2 – 4 repræsentanter fra det videnskabelige selskab – indstillet af selskabet, heraf mindst én speciallæge og én yngre læge under uddannelse i specialet
 • 1 medlem udpeget af Yngre Læger
 • Herudover kan ansættelsesudvalget vælge at supplere med yderligere medlemmer

De regionale videreuddannelsessekretariater betjener ansættelsesudvalgene. 

Ansættelsesudvalgene har den endelige kompetence til at indstille til ansættelse.

En afdeling har dog mulighed for at gøre indsigelse mod ansættelse af en ansøger i ansættelsesudvalget. Indsigelsen skal være begrundet i direkte kendskab til den pågældende ansøger enten fra en tidligere ansættelse eller fra et samarbejde med ansøgeren.

YL-kommentar til ansættelsesudvalg

"Ansættelsesudvalget skal besætte stillingerne og fastlægge kriterier for prioritering af kandidater. Her spiller profilerne selvfølgelig en stor rolle, men det er ikke alle profiler, der umiddelbart er lige operationelle.

Ansættelsesudvalget skal gennemlæse ansøgninger og - hvis ikke alle - udvælge de læger, der skal til samtale.

Udvalget skal gennemføre samtaler og udvælge de bedst egnede og fordele dem på de konkrete forløb og afdelinger.

Hele ansættelsesudvalget har et ansvar for, at alt foregår korrekt. Det rent ansættelsesretlige, forvaltningsretlige og overenskomstmæssige er formelt set arbejdsgivers og dermed sekretariatets ansvar.

Udvalget har ansvaret for, at samtalen gennemføres på en sådan facon, at alle nødvendige oplysninger fra ansøger til udvalg og omvendt bliver overbragt, og alle spørgsmål besvares eller afklares.

Yngre Lægers repræsentant í udvalget deltager på lige fod med de øvrige medlemmer. Vedkommende er ikke under uddannelse i det pågældende speciale, men er mere optaget af, at alle får lige muligheder og undgår at usaglige hensyn foretages, specielt hvis en afdeling afviser at ansætte en kvalificeret ansøger.

Udvalget som samlet enhed er også ansvarlig for, at der gives konstruktive og fremadrettede afslag. Hvilke årsager gjorde, at vedkommende ikke fik stillingen, og hvilke kompetencer skal udbygges inden næste runde?

Det kan også være, at vedkommende ikke bør ansøge yderligere, og her er det centralt, at vedkommende får relevant karriererådgivning."

Opslag / offentliggørelse

Alle hoveduddannelsesforløb bliver opslået på www.sundhedsjobs.dk

På de regionale videreuddannelsessekretariaters hjemmeside vil opslagsterminer for alle specialer i den enkelte videreuddannelsesregion fremgå. Opslag, faglige profiler, procedure for ansættelsessamtaler, ansøgningsskemaer og vejledninger fremgår også af disse hjemmesider.

YL-kommentar til opslag/offentliggørelse

"Hvis ikke du allerede har en profil på www.sundhedsjobs.dk, så opret én og få alle relevante stillingsopslag tilsendt pr. mail.

Hold øje med uddannelsesregionernes hjemmesider. Skal du søge hoveduddannelsesforløb, så lad fx en af uddannelsesregionerne være din startside på nettet."

Spørgsmål

Spørgsmål til den nye ansættelsesprocedure kan rettes til de tre regionale videreuddannelsessekretariater:

Videreuddannelsesregion Nord
Videreuddannelsesregion Syd
Videreuddannelsesregion Øst

Du kan også altid kontakte Yngre Læger.