Anmodning om bidrag til en ny Handlingsplan for en styrket lægemiddelovervågning 2017-2019

1. november 2017

Høringssvar

Bivirkninger skal kunne indberettes via det fælles medicinkort FMK

Lægeforeningen finder generelt, at det foreliggende udkast til en ny national handlingsplan for lægemiddelovervågning er god med fokus på rette indsatsområder.

Lægeforeningens fokus er særligt rettet mod indsatsområde 2 – arbejdet for at kvaliteten af indberetninger om formodede bivirkninger forbedres. 

Lægeforeningen skal i denne forbindelse understrege behovet for, at indberetningssystemet skal være let tilgængeligt, let at anvende samtidig med at de nødvendige oplysninger tilvejebringes. 

Det har i en række år stået højt på Lægeforeningens ønskeliste, at der skal etableres mulighed for, at læger kan indberette bivirkninger via det fælles medicinkort FMK. Skønsmæssigt tager det minimum 20 minutter i dag for en læge at indsende en kvalificeret bivirkningsindberetning. Det er lang tid i en travl hverdag. Lægeforeningen har noteret, at handlingsplanen vil arbejdes for en styrket IT-understøttelse i overvågningen, herunder udbredelse af Lægemiddelstyrelsens webservice til hospitaler og lægepraksissystemers bivirkningsindberetninger. Lægeforeningen skal anbefale, at dette arbejde intensiveres.

Lægeforeningen skal endvidere foreslå, at der afholdes et møde mellem de relevante parter med henblik på tilvejebringelse af initiativer, der kan gøre det lettere for læger at indberette formodede bivirkninger.

Bivirkningsmanagere øger antal og styrker kvaliteten
Det er Lægeforeningens erfaring, at etableringen af en bivirkningsmanager-funktion i Region Hovedstaden og Region Sjælland øget antallet af bivirkningsindberetninger fra hospitalerne, bedre kvaliteten af indberetninger samt letter de enkelte hospitalslæge for arbejdet med indberetningen, hvilket også fremgår af handlingsplanens bilag 1.

Lægeforeningen skal derfor anbefale, at der i dialogen med regionerne om fremme af regionale handlingsplaner sættes midler af til oprettelse af bivirkningsmanagere i alle regioner.

Lægeforeningen ser frem til det videre arbejde med handlingsplanen for 2017-2019.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing