Almenmedicinsk koordinatorfunktion vedrørende speciallægeuddannelsen

§ 1 Aftalens parter m.v. 

Stk. 1 

Nærværende aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden ved Koncern Plan og Udvikling/Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse.

Stk. 2 

Aftalen omfatter praktiserende læger med ydernummer for Region Hovedstaden, der ansættes som Almen Medicinsk Uddannelseskoordinator (AMU) eller praksisreservelægekoordinator (PRLK). 

§ 2 Formål 

Formålet med den almenmedicinske koordinatorfunktion for praksisreservelæger samt læger ansat i introduktionsstilling eller i hoveduddannelse i Almen Medicin i Region Hovedstaden er at sikre og fremme kvaliteten i basis-, introduktions- og hoveduddannelsen i samarbejde med hospitalerne, det lokale/regionale uddannelsesråd og Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse. 

§ 3 Arbejdsopgaver 

Arbejdsopgaverne fremgår af funktionsbeskrivelserne vedr. uddannelseskoordinatorer (AMU) bilag 1 og uddannelseskoordinatorer (PRLK) bilag 2, der kan findes i menuen til højre. Af funktionsbeskrivelserne skal det fremgå, hvilke opgaver der er faste, og hvilke der er ad hoc, samt den samlede tidsmæssige fordeling. 

§ 4 Ansættelse 

Stk. 1 

AMU og PRLK skal være speciallæger i almen medicin med ydernummer i Region Hovedstaden og godkendt som tutorlæger. 

Stk. 2 

AMU og PRLK ansættes af Region Hovedstaden, Koncern Plan og Udvikling, for en 3-årig periode med mulighed for forlængelse af ansættelsesforholdet en gang uden opslag. Ledigblevne stillinger genopslås ved fratræden samt ved ansættelsesperiodens udløb, medmindre nærværende aftales parter er enige om, at opslag ikke skal ske. 

Stk. 3 

Ansættelsen sker efter enstemmig indstilling fra et paritetisk sammensat ansættelsesudvalg bestående af 4 personer udpeget som følger:

  • 2 repræsentanter udpeget af praksisudvalget, hvoraf en er uddannelseskoordinator
  • 1 medarbejderrepræsentant fra Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
  • Sekretariatschefen for Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

Herudover tiltrædes udvalget af en observatør med taleret, men ikke stemmeret udpeget af Dynamo. 

Stillingerne som AMU og PRLK kan inden for det enkelte funktionsområde jf. stk. 5 deles mellem flere personer. Som hovedregel har hver ansat minimum 5 timers ansættelse pr. måned. Den enkelte koordinators årlige faste timetal fastsættes i en individuel ansættelsesaftale med hver koordinator. Praksisudvalget godkender ansættelsesaftalerne samt væsentlige ændringer heri. 

Stk. 4

Der ansættes AMU og PRLK med hovedfunktion indtil andet aftales i følgende geografiske områder inden for Region Hovedstaden: Indre København, Ydre København, Nord samt Bornholm. 

Stk. 5

I forbindelse med overgangen til nærværende overenskomst opsiges samtlige nuværende ansatte uddannelseskoordinatorer (AMU og PRLK), og samtlige stillinger opslås ledige. 

§ 5 Årligt timetal 

Stk. 1 

Det samlede timetal pr. år inkl. ad hoc-puljen jf. stk. 3 er ved denne aftales indgåelse fastsat til 2412 timer svarende til 201 timer pr. måned. 

Stk. 2 

Ved aftalens indgåelse er der fastsat følgende fordeling af det samlede antal timer pr. måned:

  • Indre København – 32 timer (AMU), 23 timer (PRLK)
  • Ydre København - 40 timer (AMU), 23 timer (PRLK)
  • Nord - 32 timer (AMU), 18 timer (PRLK)
  • Bornholm - 18 timer (hele funktionen samlet hos AMU)

Ordningens samlede timetal vurderes én gang årligt med henblik på eventuel justering fra kommende kalenderår. Denne vurdering skal af hensyn til budgetproceduren være afsluttet medio januar i kalenderåret før evt. justering skal træde i kraft. Ønsker om ændringer af fordelingen af det fastlagte samlede timetal såvel mellem funktionsområderne, mellem de enkelte ansatte som mellem timer til faste opgaver og ad hoc opgaver kan fremsættes ved behov. 

Stk. 3 

Til varetagelse af ad hoc-opgaver afsættes ved aftalens indgåelse 180 timer årligt. 

§ 6 Honorering 

Stk. 1 

Honoreringen af AMU og PRLK for såvel faste opgaver som ad hoc opgaver sker i henhold til ”Aftale vedr. honorering af praktiserende læger, der fungerer som konsulenter i Region Hovedstaden” af 15. april 2008 §§ 5 - 7, jfr. bilag 3 (som findes i menuen til højre). Timetaksten pr. 1. oktober 2008 andrager kr. 832,81. 

Stk. 2 

Ved deltagelse i såvel det årlige koordinatortræf i Videreuddannelsesregion Øst som på landsplan dækkes opholds- og transportudgifter - sidstnævnte med de til enhver tid gældende statslige takster for kørsel til og med 20.000 km. Taksten er ved aftalens indgåelse 3,56 kr. pr. km. 

Tidsforbruget til transport anses ligesom tidsforbruget til mødet / møderne som en ad hoc opgave.


AMU og PRLK kompenseres herudover for tabt arbejdsfortjeneste med de af PLO fastsatte takster - pr. 1. april 2009 kr. 2.500,- for en hel dag og kr. 1.250,- for en halv dag.

§ 7 Opsigelse

Opsigelse af ansættelsesforholdet skal ske i overensstemmelse med funktionærloven og kan således bringes til ophør til den 1. i en måned med mindst 3 måneders varsel fra Region Hovedstaden og 1 måneds varsel fra den ansatte læge. Opsigelse skal ske skriftligt pr. brev eller e-mail.

§ 8 Øvrige forhold

Der henvises til ”Aftale vedr. honorering af praktiserende læger, der fungerer som konsulenter i Region Hovedstaden” af 15. april 2008, jfr. Bil. 3.

§ 9 Evaluering

Stk. 1

Nærværende aftale evalueres tidligst efter at den har virket i 1 år, og senest efter at den har virket i 2 år. Evalueringen foretages af et paritetisk sammensat udvalg, hvis medlemmer udpeges af aftalens parter med halvdelen hver.

Stk. 2

Evalueringen skal omfatte hensigtsmæssigheden af de faste arbejdsopgaver og om fordelingen mellem faste opgaver og ad hoc-puljen skal korrigeres, samt om der skal ske ændringer i de opgaver, der er henlagt til ad hoc-puljen. Derudover skal evalueringen omfatte konsekvenser af ændringer i antallet af læger under uddannelse samt ændringer af uddannelsens indhold.

Stk. 3

Evalueringen skal være afsluttet i løbet af en periode på 3 måneder efter evalueringens iværksættelse.

§ 10 Tvister

Såfremt der opstår tvister om fortolkning eller udfyldning af nærværende aftale, afgøres disse endeligt af en af aftalens parter i fællesskab udpeget opmand. Kan der ikke opnås enighed om opmanden, udpeges denne af formanden for Arbejdsretten.

§ 11 Opsigelse

Nærværende aftale kan af hver af parterne skriftligt opsiges med 6 måneders varsel til den 1. i en måned.

§ 12 Ikrafttræden

Stk. 1

Nærværende aftale er gyldig fra dens underskriftsdato og har virkning fra og med den 1. november 2009.

Stk. 2

Aftalen skal i henhold til Landsoverenskomsten om almen Lægegerning § 2 ikke indberettes til Landsoverenskomstens parter.

Godkendt den 08-07-2009    PLO-dok. 280131