Almen praksis medvirken i sundhedsberedskabet

§ 1 Formål

Stk. 1

Aftalen er en udmøntningsaftale om almen praksis’ medvirken i sundhedsberedskabet.

Aftalen fastlægger 

  1. Hvilke kommunikationsformer, der skal benyttes i kontakten mellem Koncern Praksis og PLO-Hovedstaden, når der gives meddelelser om beredskab. Herunder hvilke telefonnumre og e-mailadresser, som skal benyttes.
  2. De alment praktiserende lægers indsats ved ekstraordinær udskrivning fra hospitaler. Aftalen omhandler, at der ydes en ensartet indsats fra almen praksis uanset, hvor i regionen der er behov for denne. Regionen sikrer, at kapaciteten internt i hospitalssektoren udnyttes, inden iværksættelse af indsats fra almen praksis.

Stk. 2

Formålet med aftalen er at sikre en effektiv kommunikation ved beredskabshændelser og et beredskab for situationer, hvor patienter udskrives ekstraordinært fra hospitaler på grund af beredskabshændelser.

§ 2. Målgruppe og forventning til brug af aftalen

Stk. 1

Aftalen omfatter patienter, som ifølge hospitalets epikrise udskrives, før de er udskrivningsklare på grund af beredskabssituation.

Stk. 2

Aftalens del om kommunikation vil blive brugt ved beredskabshændelser.

Aftalens del om indsats fra almen praksis ved ekstraordinær udskrivning fra hospitaler forventes kun yderst sjældent taget i brug. Sundhedsstyrelsens Vejledning om planlægning af sundhedsberedskabet definerer ’ekstraordinær udskrivning’ således, citat: ”Udskrivning af ikke akut sygehusbehandlingskrævende patienter før det normale udskrivningstidspunkt for at frigøre sengepladser på sygehuset ved større hændelser.”

Aftalen kan alene anvendes, når sundhedsberedskabet er aktiveret.

§ 3. Kommunikation

Stk. 1

Information til almen praksis

Direktør i Koncern Praksis deltager i Koncerndirektionens Krisestyringsstab, som informeres i bestemte situationer. 

AMK-Vagtcentralens beredskabsinformationer modtages af Direktør i Koncern Praksis.  Koncern Praksis orienterer formanden for PLO-Hovedstaden. Denne kontakt sker altid via e-mail og i hastende situationer tillige via telefon.

Ved kontakt til formanden for PLO-Hovedstaden benyttes e-mailadresse og telefonnummer, som løbende ajourføres af parterne.

Såfremt det er almen information, som skal videreformidles til de praktiserende læger, informerer Koncern Praksis lægerne via sundhed.dk.

Stk. 2

Aktivering af almen praksis i dagtiden

AMK—vagtcentralen informerer Direktør i Koncern Praksis om hvilket behov, der er for indsats fra almen praksis.

Når der fra AMK-vagtcentralen ønskes en indsats, iværksætter Direktør i Koncern Praksis aktivering ved at kontakte formanden for PLO-Hovedstaden. Denne kontakt sker altid via e-mail og i hastende situationer tillige via telefon.

Ved kontakt til formanden for PLO-Hovedstaden benyttes e-mailadresse og telefonnummer, som løbende ajourføres af parterne.

PLO-Hovedstaden varetager den videre information og aktivering af praksis.

Stk. 3

Informationer fra almen praksis til Koncern Praksis og AMK-Vagtcentralen

Ved situationer med uventet mange kontakter til almen praksis i dagtiden informerer formanden for PLO-Hovedstaden direktør i Koncern Praksis. Denne kontakt sker altid via e-mail og i hastende situationer tillige via telefon.

Ved kontakt til direktør i Koncern Praksis benyttes e-mailadresse og telefonnummer, som løbende ajourføres af parterne.

Koncern Praksis giver meddelelse videre til AMK-Vagtcentralen.

§ 4. Indsats fra almen praksis ved ekstraordinær udskrivning fra hospitaler

Stk.1

Ekstraordinær udskrivning af patienter kan besluttes, når det som følge af en hændelse vurderes nødvendigt og sundhedsfagligt forsvarligt for at skaffe plads på hospitalerne til patienter, der har indlæggelsesbehov som følge af hændelsen.

Aftalen omhandler beredskabssituationer, hvor hospitalerne efter konkret vurdering ikke har kapacitet til at håndtere de af beredskabssituationen indlagte patienter, og det besluttes at foretage ekstraordinær udskrivning af patienter til kommunerne. Hospitalerne skal forinden vurdere deres samlede kapacitet.

I disse situationer kan de praktiserende læger inddrages i behandling af de udskrevne patienter.

Almen praksis i dagtiden skal i disse situationer varetage den nødvendige behandling af patienter, som er ekstraordinært udskrevet fra hospitaler til hjemkommunen, og hvor patienterne enten har ophold i eget hjem eller i kommunale faciliteter. Ved udskrivning bliver der fra hospitalet udleveret medicin til patienten til 3 dage.

De ekstraordinært udskrevne patienter vil have forskellige behov for lægehjælp. En del af patientgruppen vil alene have behov for sædvanlig kontakt med deres praktiserende læge, mens andre vil have behov for ekstra lægehjælp fra almen praksis. Aftalen vedrører alene de patienter, som har behov for ekstra almen lægehjælp.

Ved behov for genindlæggelse anvendes de retningslinjer, der er aftalt generelt om indlæggelse i beredskabssituationen.

Stk. 2

AMK-Vagtcentralen informerer i disse situationer Direktør i Koncern Praksis

Direktøren for Koncern Praksis varsler de praktiserende læger med generel oplysning om, at patienter udskrives ekstraordinært, og at der forventes en indsats fra almen praksis. Varslingen sker til formanden for PLO-Hovedstaden, som varetager den videre information og aktivering af praksis.

Stk. 3

Etablering af kontakt mellem læge og patienter

Det påhviler patientens hjemkommune at kontakte den lægepraksis, som patienten er tilmeldt, med orientering om at patienten har behov for lægehjælp som følge af ekstraordinær udskrivning fra hospital. Kommunen medgiver informationer om patientens behov.

I situationer, hvor patientens egen læge ikke selv er kontaktbar, er lægen forpligtet til at henvise til en anden læge. Kommunen skal i tilfælde af egen læges fravær rette henvendelse til den læge, der henvises til.

§ 5. Implementering

Aftalen implementeres ved at PLO-Hovedstaden informerer de praktiserende læger om aftalen. Den konkrete iværksættelse af aftalen vil ske, når der opstår behov for at informere om beredskab, eller der ønskes en indsats fra almen praksis ved en beredskabssitutation med ekstraordinær udskrivning af patienter fra hospitaler.

§ 6. Økonomi

Stk. 1

Følgende udgifter til ydelser/behandling af ekstraordinært udskrevne patienter afholdes uden for den økonomiske ramme for almen lægegerning:

  • De samlede udgifter vedr. ydelser til ekstraordinært udskrevne patienter, som finder sted indenfor de første 5 døgn efter den enkelte patients udskrivelse fra hospitalet. Det vil sige honorering for grundydelser, tillægsydelser m.v., som relaterer sig til behandling af patienten de tre første døgn.

Alene patienter, som ifølge hospitalets epikrise udskrives, før de er udskrivningsklare på grund af beredskabssituation, regnes som ekstraordinært udskrevne i denne aftale.

Stk. 2

Afregning og opgørelse af udgifter foretages på følgende måde:

  • Lægerne afregner på vanlig måde for disse ydelser. 
  • Hospitalerne leverer lister over de ekstraordinært udskrevne patienter til Koncern Praksis. 
  • Koncern Praksis opgør den samlede udgift til de af aftalen afledte ydelser og forelægger dokumentation herfor for PLO-Hovedstaden. 
  • I regnskabet indarbejdes udgiften, således at den afholdes uden for den økonomiske ram-me for udgifter til almen lægegerning.

§ 7. Tvister

Enhver tvist, der måtte opstå i medfør af denne aftale, herunder fortolkningstvister og udfyldning, afgøres af SU i enighed. Kan der ikke opnås enighed i SU, afgøres de udestående punkter af en af parterne i fællesskab udpeget uvildig opmand, der skal være dommer. Kan der ikke opnås enighed om opmanden, udpeges denne af Sø- og Handelsrettens præsident.

§ 8. Evaluering

Stk. 1

Når aftalen har fungeret i 2 år fra underskrivelse, evalueres aftalen af et af parterne paritetisk nedsat udvalg bestående af 2 personer udpeget af hver part. Evalueringsrapporten skal være afsluttet senest 3 mdr. efter 2-årsperiodens udløb.

Stk. 2

Evalueringsrapporten forelægges Samarbejdsudvalget.

§ 9. Opsigelse

Aftalen kan opsiges af hver af parterne med 6 måneders varsel til den 1. i en måned.

Såfremt Overenskomst om almen praksis opsiges af en af overenskomstens parter, ophører nærværende aftale.

§ 10. Ikrafttræden

Aftalen træder i kraft, når begge parter har underskrevet.

Godkendt den 04-09-2013           PLO-dok. 835984